Jak třídit odpad

Jak třídit odpad

O tom, že je důležité třídit odpad, kterého neustále přibývá, a že je nutno vzniku tohoto odpadu předcházet, v dnešní době již nikdo nepochybuje. Hlavním cílem je ochrana našeho životního prostředí a zdraví. Tím třídění odpadu určitě je. Tříděním dochází ke snižování množství odpadu odkládaného na skládky nebo likvidovaného spalováním. Vytříděné složky jsou pak zdrojem pro výrobu tzv. druhotných surovin a ve výrobě se využívají především jako náhrada primárních materiálů. V neposlední řadě tříděním šetříme naše finanční prostředky, protože o množství vytříděného odpadu se nám snižují poplatky za zbytkový komunální odpad. V Praze občané totiž platí za odvoz komunálního odpadu dle množství vyprodukovaného odpadu. Množství komodit, které je možno třídit se neustále zvyšuje, mimo plasty, papír, sklo lze třídit i tetrapaky, kovy, textil, elektrozařízení, bioodpady, potravinářské oleje.

V městské části Horní Počernice je celkem 38 stanovišť na separovaný odpad. Občané mohou svůj vytříděný odpad odkládat do 42 kontejnerů na sklo, 66 nádob na plasty, 54 modrých nádob na papír, 38 kontejnerů na tetrapaky, 22 červených nádob na kovy. Mimo to bývají po městě rozmísťovány kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad. Pozadu nezůstává ani možnost odevzdat vyřazený textil a elektrozařízení. V budovách úřadu, školách a vybraných prodejnách, je možno odevzdávat různé druhy baterií.  Od 14. 6. 2021 bude možné na recepcích budov úřadu odevzdávat do zelených boxů staré a nepotřebné mobily. Třikrát za rok funguje mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Svoz plastů probíhá 3x týdně v pondělí, středu a sobotu, papír se vyváží v úterý, pátek a neděli. Tetrapaky ve čtvrtek, sklo 1x za 4-6 týdnů a kovy jedenkrát za 6 týdnů. Úklid stanovišť je prováděn v pondělí, úterý, středu, pátek, neděli. Veškerý svoz i úklid provádí firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Financování této služby i určení firmy, která svoz provádí, je v plné kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru ochrany přírody, oddělení odpadů. Tato služba, která stojí nemalé peníze (roční svoz jednoho stanoviště přijde i na dvě stě tisíc korun) je určena pouze pro fyzické osoby. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby mají zákaz odkládat odpad na tato stanoviště. V opačném případě mohou být podle zákona o odpadech pokutovány až do výše 300 000 Kč.

Na čistotu okolo separací si řada občanů stěžuje, ale je třeba si uvědomit, že pořádek kolem nich záleží také na zodpovědném přístupu každého z nás. Měli bychom si uvědomit, že jsme zodpovědní za životní prostředí, a to i čistotu okolo separací, že i ostatní občané chtějí třídit. Proto je nutné PET lahve sešlápnout, kartonové krabice sešlápnout nebo rozřezat. Pak se jich do kontejneru vejde několikanásobně více. Buďme ohleduplní, aby i ostatní mohli třídit.  Občané odkládají kolem barevných nádob předměty jako je nábytek, lednice, koberce, pytle s textilem apod. Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby už je považováno za skládku a je přestupkem proti veřejnému pořádku.

Velkou výhodou pro naše občany je sběrný dvůr hlavního města Prahy, který spravuje naše městská část. Zde je možno odložit všechny druhy odpadu zdarma včetně odpadu nebezpečného, stavební suti, velkoobjemového odpadu, elektrozařízení, olejů.  Bohužel, tuto velkou výhodu si ještě dnes řada občanů neuvědomuje nebo spíše z pohodlnosti odkládá např. kusy nábytku, televize atd. u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad, kde nemají co dělat.

Co kam patří

Nádoby na tříděný odpad jsou systematicky kategorizovány podle barev. Základními barvami jsou modrá na papír, zelená na sklo, žlutá na plasty a oranžová na nápojové kartony. V mnohých případech ale lidé hází do kontejnerů odpady, které tam vůbec nepatří. Připomeňme si, co kam patří.

 

Třídění podle barev

 

Papír a kartony, lepenka (modrá nádoba)

Patří: noviny, časopisy, sešity, reklamní letáky, kancelářský papír, knihy, brožury, rozložené papírové krabice, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky.

Nepatří: mastný a jinak znečištěný papír, papírové kapesníčky a ručníky, papírové pleny, voskový papír, dehtový papír, nápojové kartony, vícevrstvé obaly.

Plasty (žluté nádoby)

Patří: stlačené PET lahve (i s víčky), igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, kelímky od potravin (není nutno vymývat), mikrotenové sáčky, polystyren.

Nepatří: znečištěné plastové nádoby, guma, molitan, kabely, PVC, pneumatiky, linolea, textil z umělých hmot, nádobky od léčiv, nápojové kartony.

Sklo (zelené zvony)

Patří: sklo čiré i barevné, nevratné skleněné lahve od nápojů, velké skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice.

Nepatří: zrcadla, drátěné sklo, autosklo, keramiky a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky, televizní obrazovky, monitory, lahvičky od léčiv.

Kovy (šedivé zvony)

Patří: konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka.

Nápojové kartony (oranžová barva)

Patří: krabice od nápojů, mléka, džusů, vín, potravin.

Nepatří: nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami.

Potravinářské oleje (hnědá nádoba)

Odkládání olejů pouze v uzavřených PET lahvích.

Bioodpad:

Patří: posekaná tráva, spadané ovoce, řezanka a větvičky z keřů, zemina z květináčů, plevele, pokojové květiny, listí, slupky, sedliny kávy a čaje.

Nepatří: podestýlka od drobných hospodářských zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, uhelný popel, oleje, kosti, zbytky potravin.

Směsný odpad (černé nádoby):

Sem patří to, co nelze jinak třídit. V žádném případě nebezpečný odpad.

Třídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí, šetření zdrojů surovin i energie. Sníží se množství odpadu ukládaného na skládku a nebudou se muset zvyšovat ceny za odvoz.

OŽDP

Prev VÝSADBA
Next Pečovatelská péče uleví seniorům