KÁCENÍ DŘEVIN PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATI

KÁCENÍ DŘEVIN PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATI

Vážení občané,

 

od pondělí 23. 11. 2020 začne v rámci realizace stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ kácení dřevin podél železniční trati na katastru Horních Počernic. Kácení bylo povoleno rozhodnutím vydaným Odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 č.j. MCP20 009217/2020/OZPD/Jel. Celkem dojte na našem území k pokácení 59 kusů vzrostlých dřevin (tj. dřevin s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm) a 3 336 m2 souvislých porostů keřů.

 

Stavební firma je povinna zdržet se při realizaci záměru nedovolených zásahů do dřevin ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Po celou dobu průběhu stavebních prací, včetně přípravných a dokončovacích, bude zajištěna dostatečná komplexní ochrana veškerých dotčených vegetačních prvků nejen na pozemcích přímo dotčených stavbou, ale i na okolních pozemcích a bude postupováno v souladu s příslušnými normami ČSN a schválenými standardy péče o přírodu a krajinu: Arboristické standardy Řada A: „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017 a v souladu s normou ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.

 

Kácení dřevin bylo povoleno doloženou potřebou žadatele odstranit dřeviny v souvislosti s uvedenou stavbou v rozsahu záboru stavby, zajištění přístupových cest i úpravách rozhledových poměrů. Odstraněny budou jak dřeviny rostoucí přímo z drážního tělesa, tak dřeviny v jeho bezprostřední blízkosti potencionálně ohrožující bezpečnost provozu na trati. Vzhledem ke skutečnosti, že na katastru Horních Počernic bude stavební činnost probíhat po etapách v delším časovém rozmezí, stanovil zároveň správní orgán podmínku postupného kácení, a to vždy bezprostředně před započetím prací na jednotlivých etapách stavby, aby byl dopad do ekosystému rozmělněn na delší časový úsek

 

Upozorňujeme občany, kteří vysadili na drážních pozemcích dřeviny bez souhlasu vlastníků pozemků (tj. státní organizace Správa železnic nebo České dráhy a.s.), že tyto mohou být při realizaci stavby odstraněny.

 

OŽPD

 

 

 

Prev Veřejná sbírka ve prospěch bezbariérového chráněného bydlení na Xaverově
Next SCHOLA PRAGENSIS 25. ROČNÍK