Kácení jsme ovlivnit nemohli

Kácení jsme ovlivnit nemohli

Před pár týdny rozbouřilo emoce občanů Počernic necitlivé kácení břehových porostů kolem Xaverovských rybníků. Odbor ochrany prostředí MHMP zahájil práce spojené s revitalizací Svépravického potoka mezi Xaverovskými rybníky (zvané též rybníky Biologické), a to razantním vykácením břehových porostů, převážně z vrby bílé.

bidlova

O kácení ale i o přemnožených divočácích jsem si povídala s vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Věrou Bidlovou.

V minulých týdnech začala revitalizace rybníku ve Svépravicích a s ní i spojené kácení, což samozřejmě vzbudilo nelibost u občanů. Můžete nám říct, co vše bylo vykáceno a zda to bylo důležité?

Odbor ochrany prostředí MHMP záměr o údržbě břehových porostů oznámil ÚMČ Praha 20 dopisem koncem ledna letošního roku. Zdejší Odbor životního prostředí a dopravy neprodleně informoval občany o oznámení MHMP prostřednictvím webové stránky úřadu a e-zpravodaje.

Součástí zprávy byl i soupis dřevin s jednoduchým popisem jejich aktuálního stavu a informace o změřeném obvodu kmene ve výšce 130 cm. Vykáceno mělo být celkem 56 stromů druhu vrba bílá (Salix alba). Nezbytnost zásahu byla odůvodněna revitalizací Svépravického potoka, nutností vyčistit zanedbaný a po léta neudržovaný Biologický rybník a současně opravit jeho břehy a zařízení. Jednou z hlavních příčin vykácení porostu je i záměr hl. města obnovit litorální pásmo podél rybníka, jedno z nejbohatších společenstev rostlin a živočichů, jež přispívá ke zvýšení diverzibility celé oblasti. Vykácený dřevitý porost byl jako celek přestárlý, napadený převážně houbovými parazity, z nichž nejvýraznější a zároveň velmi nebezpečný pro stabilitu stromů je ohňovec obecný. Přestože hlavní dřevinou porostu byly téměř stejnověké vrby bílé, zároveň v jejich podrostu bylo menší množství samovolně vzešlých mladých dřevin domácího původu, které bylo možné dle názoru zdejšího odboru ponechat, byť jen v částečném rozsahu a i jen dočasně, do doby stabilizace nových společenstev v lokalitě. Vykácení poměrně rozsáhlé části v okolí Biologického rybníka se nesetkalo s kladnou odezvou občanů, neboť Odbor ochrany prostředí MHMP oznámil údržbu břehových porostů a probírky a místo toho přistoupil k plošné likvidaci porostu podél jižního břehu Biologického rybníka a části koryta Svépravického potoka. Je pochopitelné, že zásah vyvolal negativní ohlas občanů, neboť vzrostlé stromy, byť v žalostném stavu, byly jedinou překážkou mezi hlučným provozem na D 11 a rezidenční čtvrtí přilehlé části Horních Počernic.

p3060033-kopie

Revitalizaci rybníka provádí MHMP, můžete do postupu jakkoliv zasahovat?

Tento zásah byl plně v kompetenci OOP MHMP a náš Odbor životního prostředí a dopravy rozhodnutí příslušného odboru MHMP nemohl ovlivnit.

Bezprostředně po vykácení dřeviny jsme vyzvali Odbor ochrany MHMP k vysvětlení záměru a odůvodnění zásahu, jehož rozsah nemohl z titulu věcné příslušnosti nijak ovlivnit. Projednání zásahu a místní šetření proběhlo 7. března. Zápis z jednání byl zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 20 dne 8. 3. 2017. Zástupce Odboru ochrany prostředí MHMP, s odvoláním na projektovou dokumentaci, plánované úpravy a opravy zejména Biologického rybníka, obhajoval i nadále plošný zásah v porostu s tím, že vyčištění rybníka, opravy jeho zařízení, stabilizace břehů a obnovení litorálního pásma by nebylo možné uskutečnit pro velmi hustý a z hlediska stability dřevin nebezpečný porost. S ohledem na aktuální zdravotní stav porostu a plánované úpravy nepovažoval za možné zachování mladých jedinců v káceném porostu.

p3060035

Jak budou probíhat následující práce na revitalizaci a kdy by měla být hotová?

Náš odbor byl ujištěn, že součástí akce revitalizace bude i dlouho slibovaná výstavba valu, který alespoň částečně odcloní hluk z přilehlé dálnice. Val bude situován při okraji zatravněné plochy mezi dálnicí a vodním tokem. Projektová dokumentace předpokládá jeho délku cca 250 m a výšku 4 m. V jeho středu je plánovaná vyhlídková plošina, ke které povede mlatová cesta. Na valu bude vysazený etážový porost z  keřů a stromů domácího původu a vhodné druhové skladby. Dřeviny nejen opticky zvýší val, ale přispějí ke zmírnění negativního dopadu D 11 na své okolí. Středem travnaté plochy mezi valem a potokem povede procházková mlatová pěšina, doplněná dubovou alejí. Povedeme s OOP MHMP jednání o úpravě povrchu cesty a zejména o následné údržbě celého areálu, s cílem ujistit se, že o nové výsadby a založené revitalizační plochy bude řádně pečováno. Zástupce OOP MHMP dále informoval o skutečnosti, že severní strana porostu podél cyklostezky není předmětem stávající revitalizace, nicméně hl. m. Praha do budoucna počítá se zachováním a stabilizací porostu. O záměru a dalším postupu bude OOP MHMP MČ Praha 20 informovat. Zároveň přislíbil umístit informační tabuli poblíž staveniště, na které vysvětlí záměry a cíle akce.

Revitalizace Svépravického potoka je plánovaná na letošní rok. Předpokládaný termín zahájení je podzim 2017. První akcí bude odbahnění rybníka.

p3060041

Velkým problémem, o kterém jsme již několikrát psali, je přemnožení černé zvěře v Horních Počernicích a okolí. Kolik se za poslední dobu podařilo divočáků odlovit?

Za honební rok, který začíná 1. dubna daného kalendářního roku a končí 31. 3. roku následujícího bylo zatím odloveno 107 kusů (k 16. 3. 2017). Jen pro srovnání – za předchozí honební rok (1. 4. 2015 – 31. 3. 2016) bylo odloveno 62 ks černé zvěře a za období 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015 to bylo 29 kusů černé zvěře.

V polovině února vydal Myslivecký spolek Horní Počernice povolenky k odlovu sedmi novým lovcům, kteří pomáhají s odlovem černé zvěře na Čihadlech na území Prahy 14. To je území, kde docházelo k nejčastějším konfliktům mezi pejskaři a divokými prasaty.

K 13. březnu bylo novými lovci odloveno deset kusů. Samozřejmě se nedali zahanbit ani hornopočerničtí myslivci, kteří zajišťovali odlov na zbývajícím území honitby.

Honitba Horní Počernice patří k těm menším – má rozlohu cca 800 ha, nachází se v blízkosti lidských sídel a je velice členitá a nepřehledná. Velká část honebních pozemků je majiteli dlouhodobě neudržovaná a postupně zarůstá. Vznikají tak biotopy, které divočákům velice vyhovují a poskytují jim úkryt i potravu.

p3060044

Budou lovci nadále v odlovu pokračovat?

Ano, budou pokračovat i nadále, odlov divokých prasat je povolen celoročně.

MČ Praha 20 požádala Magistrát hlavního města Prahy o prohlášení pozemků, které se nachází v těsné blízkosti Xaverovských rybníků, za nehonební. Jen pro vysvětlení – jedná se o honební pozemky, které se nachází mimo území honitby. Aby zde bylo možné zajistit odlov, je potřeba nejprve je nechat dotčeným orgánem státní správy (Odbor životního prostředí MHMP) prohlásit za nehonební a následně požádat o povolení mimořádného odstřelu.

Obyvatelé Horních Počernic, kteří do těchto míst chodí na procházky nebo tudy projíždí na kolech po cyklostezce ví, že se zde černá zvěř hojně vyskytuje. Mimořádný odlov bude zajišťovat také Myslivecký spolek Horní Počernice.

Honitba probíhá i v blízkosti obytných domů, jak je zajištěna bezpečnost během lovu?

Samozřejmě, že není dovoleno lovit v těsné blízkosti obytné zástavby. Vždy je nutné dbát na bezpečnost. To je prioritou všech lovců.

Lenka Bartáková

Prev Jarní módní blešák
Next Jesika se stala mistryní republiky v inline rychlobruslení

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment