Kotlíkové dotace III

Před časem jsme vás informovali, že od 1. 10. 2020 bude zakázáno na území hlavního města Prahy topit v kotlích s emisními třídami 1 a 2 o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, a to briketami, koksem i hnědým uhlím. V současné době se na území HMP nachází několik stovek kotlů na pevná paliva emisní třídy 1 a 2. Topení hnědým uhlím, koksem nebo briketami v těchto kotlích má během topné sezony výrazně negativní dopad na kvalitu ovzduší. Toto opatření umožňuje zákon o ochraně ovzduší, konkrétně § 17 odst. 5, který dovoluje obcím od 1. 9. 2019 vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými lze zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 před 1. 9. 2022 (po 1. 9. 2022 bude spalování pevných paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 zakázáno zákonem). Obecně závazná vyhláška HMP č. 11, kterou se uvedené spalování zakazuje, má za cíl omezit na území HMP topení v zastaralých kotlích.

Současně byl 21. 10. 2019 zahájen příjem žádostí na „Kotlíkové dotace III“. Jedná se o dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, specifický cíl 2. 1. – s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností.

 

Žádosti je možné odevzdávat na všechny podatelny Magistrátu hlavního města Prahy od 21. 10. 2019 do 30. 10. 2020. Podrobnosti najdete zde:

 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iii/kotlikove_dotace_Praha_III.html.

 

Věra Bidlová, OŽPD

Prev Burza rybiček ve Stodole
Next Mezinárodní orchestr a výstava výtvarných prací žáků ZUŠ