KOTLÍKOVÉ DOTACE III.

KOTLÍKOVÉ DOTACE III.

před časem jsme Vás informovali, že od 1. 10. 2020  bude zakázáno na územích hlavního města Prahy topit v kotlích s emisními třídami 1 a 2 o jmenovitém tepelném příkonu 300 KW a nižším briketami, koksem i hnědým uhlím. V současné době se na území HMP nachází několik stovek kotlů na pevná paliva emisní třídy 1 a 2. Topení hnědým uhlím, koksem nebo briketami v těchto kotlích má během topné sezóny výrazně negativní dopad na kvalitu ovzduší. Toto opatření umožňuje zákon o ochraně ovzduší, konkrétně § 17 odst. 5, který dovoluje obcím od 1. 9. 2019 vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými lze zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 před 1. 9. 2022 (po 1. 9. 2022 bude spalování pevných paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 zakázáno zákonem).  obecně závazná vyhlášky HMP. č. 11, kterou se zakazuje Cílem je omezit na území HMP topení v zastaralých kotlích.

Současně byl 21. 10. 2019 zahájen příjem žádostí na „Kotlíkové dotace III“.Jedná se o dotace z Operačního fondu Životní prostředí, prioritní osa 2, specifický cíl 2. 1. s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností.

Žádosti je možné na všechny podatelny Magistrátu hlavního města Prahy odevzdávat od 21. 10. 2019 do 30. 10. 2020.  Podrobnosti najdete zde:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iii/kotlikove_dotace_Praha_III.html

 

Věra Bidlová

Prev ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Next Advent a Betlém