KOTLÍKOVÉ DOTACE NUTNOST VÝMĚNY KOTLŮ BEZ EMISNÍ TŘÍDY NEBO 1. A 2. EMISTNÍ TŘÍDY

KOTLÍKOVÉ DOTACE  NUTNOST VÝMĚNY KOTLŮ BEZ EMISNÍ TŘÍDY NEBO 1. A 2. EMISTNÍ TŘÍDY

Již v loňském roce jsem vás informovala o tom, že od září letošního roku budou zcela zakázané kotle na pevná paliva, které nesplňují přísné emisní limity (kotle bez emisní třídy a kotle 1. a 2. emisní třídy).

Protože se na území hlavního města Prahy tyto kotle vyskytují především v domácnostech starších a nízkopříjmových osob, upravil stát podmínky pro čerpání kotlíkové dotace a umožňuje žadatelům čerpat až 95 % za způsobilé výdaje. Pokud jste do nynějška měli pochyby nebo neměli peníze, teď již byste měli nad výměnou starého kotle skutečně uvažovat.

 

Domácí kotle na pevná paliva patří mezi největší lokální znečišťovatele. Mezi nejnebezpečnější znečišťující látky patří karcinogenní benzo(a)pyren a prachové částice PM10 a PM2,5. To jsou drobné prachové částice, které jsou nebezpečné, protože se mohou dostat hluboko do dýchacího ústrojí. Platí, že čím menší, tím jsou nebezpečnější. Tyto malé částice prachu tvoří jemné saze, sírany či jiné látky.

Nejvyšší emise mají staré neúčinné kotle. Obvykle se jedná o litinové či ocelové kotle, které jsou původně na koks nebo uhlí, ale mají ruční přikládání a lze v nich spálit „cokoliv“. Nejčastěji se v nich dnes pálí uhlí nebo dřevo. Tyto letité kotle nemají obvykle žádnou emisní třídu.

Emisní třídy byly zavedeny již roku 2000 a označují pro kotle na pevná paliva míru škodlivin, které kotle vypouští do ovzduší. Je zavedeno 5 tříd: třída 1 znamená nejvyšší emise (nejhorší), třída 5 nejnižší emise (nejlepší). Od roku 2018 jsou na trhu dostupné již jen kotle se třídou 4 nebo 5. Další významné zpřísnění nastane v září 2022, kdy bude zcela zakázán provoz starých kotlů bez emisní třídy nebo se třídou 1 až 2. Povolený bude tedy provoz kotlů od 3. emisní třídy výše.

Nové kotlíkové dotace jsou zaměřené na nízkopříjmové domácnosti. Podmínkou je, aby průměrný čistý měsíční příjem na člena domácnosti v roce 2020 byl nižší než 14.242 Kč. Domácnosti složené ze seniorů pobírající důchod podmínku tuto splňují automaticky. Nová kotlíková dotace nabízí až 95 % způsobilých výdajů za náhradu kotle bez emisní třídy nebo se třídou 1 či 2.

Za dotaci si lze pořídit plynový kondenzační kotel (v oblastech s dostupným plynem) a v lokalitách, kde není plyn zaveden je možné pořídit kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo.

Více informací o kotlíkových dotacích najdete na: www.kotlikydotace.cz. Informace vám též poskytnou na Odboru životního prostředí a dopravy, i když městské části tyto dotace nezprostředkovávají ani neadministrují.

 

Věra Bidlová, vedoucí odboru

Prev Poděkování za věcný dar
Next PŘISTAVOVÁNÍ VOK A BIO V 1 POLOLETÍ 2022