Krizové ošetřovné od 4. 1. 2021

Krizové ošetřovné od 4. 1. 2021

Usneseními vlády trvá zákaz osobní přítomnosti žáků v základních školách, až na výjimky dále uvedené, nepřetržitě od 21. 12. 2020 do 22. 1. 2021. Vláda svým usnesením může zákaz dále ještě prodloužit.

Provoz základních škol podle školského zákona je aktuálně podle posledního rozhodnutí vlády omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  • základní školy při zdravotnickém zařízení,
  • dětí v přípravné třídě,
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem),
  • individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),

Nárok na ošetřovné z důvodu omezení provozu škol se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Nárok na ošetřovné vzniká po dobu uzavření škol, tj. od 21. 12. 2020 do 22. 1. 2021 v jednotlivých dnech následovně.

Z důvodu omezení provozu škol:

  • v období od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 není nárok na poskytování (výplatu) ošetřovného, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dny vánočních prázdnin. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen.
  • v období od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021 je nárok na poskytování ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let (posuzuje se ke dni 21. 12. 2020 u prvního ošetřujícího) nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole.

 

Uplatňování nároku na ošetřovné a na jeho výplatu

Zaměstnanec, který již uplatnil nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020, vyplní za prosinec 2020 a za leden 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech za oba měsíce.  Jestliže zaměstnanec ještě nepodal žádost o ošetřovné za prosinec 2020, uvede na ni v údaji o uzavření školy „od 21. 12. 2021 do 22. 1. 2021“.

Zaměstnavatel zašle OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o ošetřovné“. Rozhodné období se stanoví ke dni 21. 12. 2020.

Na předškolní zařízení (mateřské školy) se usnesení vlády nevztahují, jejich provoz tedy není omezen. Nárok na ošetřovné na děti umístěné v předškolním zařízení je jen při splnění podmínek pro nárok na tuto dávku, které nesouvisejí s tímto usnesením vlády (např. potřeba ošetřování potvrzená lékařem, uzavření konkrétní MŠ orgánem hygieny apod.).

Informaci o poskytování ošetřovného od 21. 12. 2020 do 22. 1. 2021 včetně používání příslušných formulářů zveřejní také Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu (www.cssz.cz) v sekci aktuality.

Prev Zpátky do lavic
Next Informace z radnice