Letní rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou

Letní rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou

V letním rozhovoru se starostkou Hanou Moravcovou jsme hovořily o projektu Podaná ruka, Metropolitním plánu a směně pozemků určených k recyklaci.

 

Odstartovali jste program Podaná ruka, v jaké fázi se nyní nachází?

Projekt již funguje a věřím, že bude úspěšný. Postupně se do něj zapojuje čím dál víc podnikatelů, za což jsem ráda. Nicméně bych byla ráda, kdyby se do něj zapojilo co nejvíce našich firem i uživatelů karty Podaná ruka. Pokud by se někdo rád brigádně zapojil k oslovování podnikatelů, budeme moc rádi. Obrátit se může na paní Tomsovou (lenka_tomsova@pocernice.cz). Podnikatelé, kteří se zapojí do projektu Podaná ruka, budou zároveň sami držiteli této karty. Budou mít naši podporu na ezpravodaji, webu a postupně budeme firmy představovat i v tištěném zpravodaji, viz rozhovory s cykloprodejnami v tomto čísle.

Začátkem června zveřejnil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy návrh Metropolitního plánu, který by měl určit pravidla rozvoje Prahy na příštích 15 až 20 let. Byly zde vypořádány připomínky městské části?

Naše připomínky nebyly zcela vypořádány. Celý harmonogram příprav Metropolitního plánu jsme prezentovali na setkání s občany, které se konalo na Chvalském zámku. Od občanů jsme zde získali další podněty, které budeme dále zapracovávat. Harmonogram příprav byl následující:

Dne 24. 5. 2016 jsme od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy obdrželi závěr z konzultace nad pracovním zněním návrhu Metropolitního plánu s městskými částmi hl. m. Prahy, jehož přílohou byl i seznam požadavků MČ Praha 20 z obou provedených konzultací a vyhodnocení jejich zapracování do návrhu Metropolitního plánu.

MČ Praha 20 nesouhlasí se zaslaným vypořádáním jejích požadavků k návrhu Metropolitního plánu. Velká část požadavků MČ Praha 20 nebyla ani po provedené druhé konzultaci v návrhu Metropolitního plánu akceptována, proto žádáme Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako zpracovatele Metropolitního plánu, aby tyto požadavky znovu přezkoumal a zapracoval je do návrhu Metropolitního plánu, ještě před společným jednáním ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. Městská část Praha 20 tedy nadále trvá na svých požadavcích, kdy za zásadní považuje zejména:

1. Územní rozvoj MČ Praha 20 řešit pouze v rámci rozvojových ploch vymezených ve stávajícím územním plánu (formou rozvolněné, neintenzivní zástavby). Rozvojové plochy nerozšiřovat, a to ani zarovnáváním některých výběžků zelených ploch, jak je provedeno v předloženém návrhu! Tzn. respektovat hranice zastavitelného území vymezeného v platném územním plánu jakožto nepřekročitelné čáry zastavitelnosti území. Rozvojové plochy v lokalitě Počernice – východ naopak redukovat.

2. V Metropolitním plánu uvažovat s podmíněností a etapizací zástavby rozvojových ploch, vymezených na území MČ Praha 20. MČ Praha 20 má již v současném stavu nedostatečnou dopravní a technickou infrastrukturu, jsou vyčerpány kapacity ČOV. Zejména pro rozvojové území Horní Počernice – východ je zcela nezbytné tyto nástroje (etapizace, podmíněnost) využít!

3. Zapracování zatím neukončených pořizovaných změn stávajícího územního plánu:

a. vymezení trasy sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační spojky MUK Beranka, mezi ulicí Ve Žlíbku a MUK Beranka a její zařazení mezi VPS (jde o pořizovanou změnu územního plánu č. 2870)

b. vymezení trasy komunikace přeložka komunikace K Berance podle původního konceptu územního

plánu jižním směrem (jde o pořizovanou změnu územního plánu č. 2872)

c. vymezení plochy pro novou ČOV Sychrov při východní hranici městské části (jde o pořizovanou

změnu územního plánu č. 614)

d. změna funkčního využití ploch – zrušení kompostárny Sychrov vč. VPS, rozšíření ploch

nerušící výroby a služeb (jde o probíhající změnu územního plánu č. 613).

4. Prověřit možnost následujících dopravních staveb:

a. severovýchodního obchvatu vedoucího částečně v území Středočeského kraje včetně nové podoby MÚK Ve Žlíbku s D10, a to pouze pro osobní dopravu

b. severozápadní propojky z ul. U Tabulky na Černý Most a plánovanou spojnici s Vysočanskou radiálou

c. alternativní přístup do oblasti kolem ulice K Rybárně a okolí, alternativa ul. Brat. Veverkových

(výstavba Maliňák).

5. Podmínit zástavbu rozvojových lokalit pořízením územní studie nebo regulačního plánu (rozvojové území Počernice – východ, lokalita Robotnice/Na Chvalce, lokalita Harcovská).

6. Respektovat již vydaná územní rozhodnutí a již probíhající výstavbu, zejména na pozemcích parc. č. 4036/58 a 4036/184 (areály L, M, N – P3 – „recyklace“).

Na schůzce s občany jste projednávali i směnu pozemků v parku P3 a areálu Metrostav určeném k recyklaci. 

Ano, projednávali jsme i směnu pozemku, který je určen k recyklaci stavebního odpadu. Jedná se o pozemek v logistickém parku P3 o rozloze 6 hektarů. Městská část se opakovaně snažila o změnu územního plánu, jelikož si nepřejeme na našem území recyklovat odpad. Bohužel nám to hl. m. Praha vždy odmítlo. P3 Park přišel s návrhem výměny směny tohoto pozemku (jeho funkčního využití) za pozemek v areálu Metrostav v ulici Bystrá. Metrostav prezentoval svůj záměr přesunout tuto plochu recyklace do jejich areálu, o rozloze cca 3 hektary, ovšem se záměrem vybudování obalovny živičného materiálu. Tento záměr se ale setkal s negativní reakcí především občanů. Na základě návrhu některých členů zastupitelstva se tedy pokusíme o opětovnou změnu územního plánu a zkusíme plochu pro recyklaci definitivně vymazat z katastru Horních Počernic. Návrh bude předložen na jednání zastupitelstva v září.

 

Prev Projekt „Anthropoid“ – prezentace dokumentace na Stoliňské
Next O putovní vázu Horních Počernic