Lokalita Robotnice

Lokalita Robotnice

RMČ Praha 20 projednala koncepci zástavby Lokality Robotnice předloženou společnostmi BH Realty, a. s., Farmes Development, s. r. o. a Waltham Invest, s. r. o. na jednání dne 2. 7. 2021.

Vyslovení souhlasu s předloženou koncepcí ukončilo více než dvanáctileté bezvýsledné jednání mezi naší městskou částí a investory o celkové koncepci zástavby této rozvojové lokality. Odsouhlasená koncepce zástavby pracuje s využitelností území menší než 50 % v porovnání s platným územním plánem a je architektonicky navržena v podobě rodinných domů a viladomů. Koncepce zástavby v plném rozsahu respektuje komunikační napojení území na veřejně prospěšnou stavbu komunikace Robotnice včetně podjezdu na Černý Most tak, jak je součástí platného územního plánu. Podmínkou vysloveného souhlasu je etapizace výstavby, kdy ke každé jednotlivé etapě jsou navázány konkrétní podmínky zavazující investora a související s dosažením cílového stavu, který neumožní dostavbu celé lokality dříve, než bude vydáno kolaudační rozhodnutí na veřejně prospěšnou stavbu komunikace Robotnice včetně podjezdu na Černý Most. Další z podmínek vysloveného souhlasu s koncepcí zástavby Lokality Robotnice je závazek investorských společností k bezúplatnému převodu pozemků, tvořících součást rozvojové lokality z jejich vlastnictví, ve prospěch Městské části Praha 20 o celkové výměře cca 14 000m2. Právě využití takto nabytých pozemků včetně pozemků, které již v současné době v této lokalitě vlastní naše městská část, bychom rádi veřejně projednali na setkání s veřejností dne 29. 9. 2021 v 17.00 hodin ve Chvalské stodole.

Petr Měšťan, starosta

Prev OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ MČ P20 - UL. VE ŽLÍBKU - MEZI UL. CIRKUSOVÁ A OTOVICKÁ- VOZOVKA
Next Počernice v pohybu