Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným ovzduším

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným ovzduším

Jeden z nejzávažnějších negativních dopadů na život v naší městské části je zatížení území zejména dopady ze silniční dopravy. Potřebu minimalizovat tyto vlivy jste opakovaně vyjádřili na setkáních s radními nebo na Veřejných fórech. K realizaci co nejúčinnějších opatření je však potřeba expertní analýza stávající situace a návrh opatření, zpracovaný zkušenými odborníky. Protože městská část takový materiál nemá, využili jsme možnost podat žádost o poskytnutí finanční podpory na jeho zpracování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z rozhodnutí ministra životního prostředí ČR městská část získá ze Státního programu Životní prostředí, v rámci Národního programu životního prostředí, finanční podporu ve výši 597 000 Kč.

Ve výběrovém řízení byla jako zpracovatel tohoto místního akčního plánu vybrána firma EKOLA Group spol. s r. o.

Obsahem projektu je:

  • Situační analýza – shrnutí dostupných dat/informací (měření, studie, plány).
  • 2x měření dat – měření anorganických a organických polutantů v ovzduší a hluku: na 3 vybraných lokalitách bude provedeno 24hodinové měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a na 1 lokalitě současně hluk a polutanty).
  • Vyhodnocení naměřených dat a zpracování rozptylové studie. Rozptylová studie bude hodnotit na základě vypočtených modelových hodnot znečištění, vliv zdrojů znečištění ovzduší na stávající úroveň znečištění v MČ Praha 20. V rámci rozptylové studie budou modelovány tyto znečišťující látky PM2,5; PM10; NOx; CO; SO2. Bude proveden rozbor složení pevné fáze.
  • Vyhodnocení naměřených dat a zpracování hlukové studie. Hluková studie bude zpracována v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. Účelem bude posouzení akustické situace v lokalitě MČ, především v souvislosti s dopravní zátěží.
  • Zpracování návrhu opatření ke snížení zátěže obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším.
  • Zajištění workshopu (přednášející + podklady) – zkušenosti dobré praxe: přednášky odborníků, zkušenosti z jiných měst, zapojení partnerů (MŽP – Odbor ochrany ovzduší, ČHMÚ, SZÚ, MHMP, ŘSD, MD ČR apod.).
  • Prezentace výsledků měření a návrhů na setkání s občany – u kulatého stolu.

    mistni-akcni-npzp_povinna-publicita_banner-a4_rgb-1

Lenka Tomsová, koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Prev Svépravické proměny
Next Návrhy cyklostojanů

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment