Mýty o pečovatelské službě

Mýty o pečovatelské službě

Mýtus č. 1 – Pečovatelská služba dováží obědy a uklízí.

Pečovatelská služba je odborná sociální služba hrazená z veřejných zdrojů. Jejím prvořadým cílem je pomáhat lidem, kteří jsou na pomoci závislí. Hlavním úkolem pečovatelské služby není dovážet obědy, ale zajistit vám dostupnost stravy v případě, kdy si nejste schopni jídlo sami obstarat, tzn. v případě, že potřebujete sjednat dovezení stravy, s podáním stravy nebo v případě, že v místě neexistuje běžně dostupná stravovací služba. Tam, kde jsou v místě stravovací služby, vám pomůže pečovatelská služba zprostředkovat dovoz obědů, např. z restaurací, školních jídelen nebo nemocnic, a její pracovnice vám mohou pomoci s nakrájením stravy a podáním. Pokud není ve vašem okolí žádný dodavatel, který by oběd přivezl, může jej dovést pečovatelská služba.

To samé platí i pro úklidy, které vám pomůže pečovatelská služba sjednat od komerčních úklidových firem. Pečovatelka vám může případně pomáhat s úklidem, pokud budete uklízet společně s ní, doplní vaše ruce tam, kde vám již síly nestačí.

Mýtus č. 2 – Pečovatelská služba je jen pro ty, kteří potřebují drobnou výpomoc, pro ostatní je určen domov pro seniory.

Pracovníci pečovatelské služby umí zajistit také péči o člověka, který je závislý na pomoci druhé osoby opakovaně během dne. Domovy pro seniory jsou určeny pro osoby ve vážném zdravotním stavu vyžadujícím soustavnou péči včetně péče zdravotníků, kterou nelze zajistit v domácím prostředí. Pečovatelská služba by měla být jednou z prvních sociálních služeb, na které se obrátíte a společně budete hledat řešení vaší situace.

Mýtus č. 3 – Pečovatelská služba pomůže každému seniorovi, který o to požádá.

Pečovatelská služba může být poskytnuta těm, kdo potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jinými běžně dostupnými službami ‒ např. dovoz oběda může být poskytnut restaurací, avšak pomoc s nakrájením a podáním stravy do úst zajistí pečovatelská služba. Na začátku společně zhodnotíme vaše potřeby a pomůžeme vám najít vhodné řešení vaší situace, případně vám doporučíme a pomůžeme sjednat služby, které vám budou schopny pomoci.

Mýtus č. 4 – Pečovatelská služba je poskytována jen v domech s pečovatelskou službou.

Dnes se bytům v tzv. domech s pečovatelskou službou říká byty zvláštního určení a jsou majetkem obce. Bydlení v těchto bytech nezakládá právo na poskytování pečovatelské služby – právo na službu má pouze ten nájemník, který potřebuje pomoc druhé osoby, kterou mu nemůže poskytnout rodina nebo jiné běžně dostupné veřejné služby (např. restaurace, úklidová firma, prádelna). Pečovatelská služba je službou terénní a její poskytování není tedy podmíněno či jinak navázáno na byty zvláštního určení. Může být poskytnuta potřebnému člověku stejně tak v tzv. domě s pečovatelskou službou jako v jiných bytech či domech v místě, kde služba působí.

Mýtus č. 5 – Pečovatelská služba přijde pomoci do domácnosti maximálně jednou denně a jen na chvíli.

Pečovatelky k vám mohou přijít opakovaně v jeden den, podle toho, jak to bude vaše situace vyžadovat. Čas, po který vám mohou službu poskytnout, může být omezen jen kapacitou služby. Časový rozsah péče si vždy vyjednáte s vedoucím služby, pokud služba nebude moci vyhovět vašim požadavkům v plném rozsahu, bude se vždy snažit zajistit alespoň vaše nejdůležitější potřeby (např. pomoc při mytí, oblékání, přesazení do křesla, zajištění a podání jídla).

Mýtus č. 6 – Pečovatelka mi může nahradit kamarádku.

Pečovatelka je profesionální odborná pracovnice, která vám poskytne předem domluvené služby, není to tedy kamarádka. Pečovatelka vám kamarádku nenahradí, ale může vás doprovodit za vaší stávající kamarádkou, pomoci vám připravit se na její návštěvu u vás nebo vám pomoci při navazování nových vztahů.

Mýtus č. 7 – Pečovatelská služba zaručí/zajistí to, že se mně nebo mému blízkému nic nestane.

Pečovatelka vás upozorní na rizika, která vám ve vaší domácnosti v souvislosti s vaším zdravotním stavem hrozí (např. uklouznutí na koberečku) a doporučí vám způsob, jak tato rizika omezit. Není však v jejích silách ani v silách nikoho jiného zaručit, že se vám nemůže nic stát, každá lidská činnost s sebou nese přirozená rizika, která nelze úplně odstranit.

Mýtus č. 8 – Nejdříve musím mít schválený příspěvek na péči, teprve pak mi bude služba poskytnuta.

Služba vám může být poskytnuta i před schválením tohoto příspěvku, budete si ji však muset hradit z vlastních prostředků. S vyřízením žádostí o zvýšení příspěvku vám může pomoci sociální pracovnice služby a finance vám mohou být proplaceny od data podání žádosti zpětně do doby uznání nároku. Je dobré počítat s tím, že vyřízení příspěvku může trvat i několik měsíců.

Mýtus č. 9 – Pečovatelskou službu nelze smluvit ze dne na den.

Ze dne na den lze poskytnout službu jen ve výjimečných situacích, kdy by hrozilo, že zůstanete bez jakékoliv pomoci, tzn. kdy pomoc nelze zajistit prostřednictvím blízkých osob nebo např. sousedů. V ostatních případech je nutné službu dojednat s určitým časovým předstihem (např. již během pobytu v nemocnici vyjednat poskytování služby pro dobu po návratu domů a stejně tak je důležité oznámit včas i vaše požadavky na změnu poskytování ‒ např. poskytování v jiné dny, v jinou hodinu atd.).

Mýtus č. 10 – Pečovatelská služba udělá to, co řekne rodina/splní každé přání rodiny.

Klientem pečovatelské služby je ten, komu je služba poskytována. S touto osobou se také pracovnice služby domlouvají na tom, jak a kdy bude služba poskytována. Pečovatelky vítají spolupráci s rodinou, která se často stará v době, kdy nelze službu poskytnout. Pečovatelky však musí respektovat přání a potřeby toho, o koho pečují, nemohou vyhovět požadavkům rodiny, které jsou v rozporu s požadavky klienta.

Mýtus č. 11 – Pečovatelskou službu si musím platit z vlastních peněz.

Pečovatelskou službu je skutečně nutno hradit, můžete k tomu však využít příspěvek na péči, který vám sociální pracovnice služby pomůže zajistit. Pokud víte, že vám na službu budou scházet finance, poraďte se se sociální pracovnicí, která vám pomůže hledat vhodné řešení. Nikdo potřebný by neměl zůstat bez pomoci.

Mýtus č. 12 – Pečovatelská služba spravuje/má na starost všechny byty v domě s pečovatelskou službou, rozhoduje o přidělení/nepřidělení bytu, řeší problémy.

Pečovatelská služba je službou terénní a její poskytování tedy není podmíněno či jinak navázáno na byty zvláštního určení, může být poskytnuta komukoliv v oblasti její působnosti. Pečovatelská služba nemá tedy na starosti správu těchto bytů, nerozhoduje o přidělení či nepřidělení bytů, neřeší úklid společných prostor, ani případné opravy, nezabývá se problémy vzniklými v rámci spolužití. S těmito záležitostmi je nutné se obrátit na Odbor hospodářské správy a investic, oddělení správy majetku.

Mýtus č. 13 – Pečovatelskou službu je možné objednat na úklid před Vánocemi, Velikonocemi a po malování.

V prvé řadě je třeba připomenout, že poskytnutí pečovatelské služby je vázáno na základní podmínku – jste osoba, která potřebuje pomoc druhé osoby a tuto pomoc jí nemůže poskytnout nikdo blízký ani jiná veřejná služba. Pomoc při zajištění tzv. velkého úklidu u klientů pečovatelské služby, je možné, jen pokud se jedná o klienty, kteří potřebují i jinou pomoc v péči o sebe a jsou osamělí. Pečovatelky velký úklid neprovádí samy, ale po dohodě s vámi pomohou objednat soukromou úklidovou firmu a poté mohou být přítomny po dobu přítomnosti této firmy.  Nelze tedy očekávat, že si objednáte u pečovatelské služby jednou či dvakrát do roka úklid, aniž byste potřebovali jinou pomoc. Přesto, pokud se na pečovatelskou službu obrátíte, nabídne vám kontakt na veřejnou službu, která se úklidy zabývá. Pečovatelská služba jako odborná sociální služba využívá svou kapacitu na pomoc lidem, kteří potřebují pomoc v běžném životě a kteří by bez pomoci služby nemohli žít doma (pomoc s mytím, jídlem, oblékáním, pohybem apod.).

Mýtus č. 14 – Pečovatelská služba provádí zdravotnické úkony.

Pečovatelská služba nemůže takové úkony poskytovat, ale může dohlížet např. nad tím, že její klient užije lék v předepsaný den a hodinu. Zdravotnické/ošetřovatelské úkony spadají pod domácí zdravotnické služby a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Váš obvodní lékař vám může takové služby předepsat.

Mýtus č. 15 – Ten, kdo pobírá starobní důchod, má nárok na poskytování pečovatelské služby.

To, že někdo pobírá starobní důchod, jej automaticky neopravňuje k využívání pečovatelské služby. Rozhodující je zdravotní stav a celková životní situace – např. senior vysokého věku, který bydlí v pohodlném, bezbariérovém bytě, má v místě rodinu, která mu pomáhá, a může si na úklid a další nutné práce objednat úklidové a jiné veřejné služby, není v situaci, kdy by potřeboval pečovatelskou službu. Pokud se domníváte, že byste pečovatelskou službu potřebovali, obraťte se na její sociální pracovnici. Ta s vámi váš požadavek projedná a společně můžete hledat nejvhodnější řešení vaší situace.

Zdroj: institutsocialniprace.czzitdoma.cz.

 

Mýtus č. 16 – Pečovatelská služba je určena pouze pro seniory

Každá pečovatelská služba má stanoveny cílové skupiny osob, které mohou její služby využít. V naší pečovatelské službě poskytujeme péči těmto skupinám: Dospělým osobám (18-64 let) a seniorům (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a pak také rodinám s dítětem/dětmi (do 18 let věku dítěte), kdy se rodič (rodiče) nebo dítě (děti) nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

 

Ing. Monika Brzkovská, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství

 

Prev Dočasný nárůst kompetencí zastupitelů je vykoupen vyšší mírou zodpovědnosti
Next FUNKČNÍ ZKOUŠKA ROZHLASU