Nová kancelář nebo úřední byt?

Nová kancelář nebo úřední byt?

Rekonstrukce bytu v sídle Úřadu městské části Praha 20 proběhla na přelomu letošního roku. Úřad prostory o 100 m2 využije pro kanceláře. Administrativu okolo rekonstrukce však ovlivnil duplicitní zápis vlastnictví k pozemku pod budovou Úřadu. O tom, jak Úřad postupoval, o kontrole iniciované vně úřadu i jejím výsledku, kdy nebyl shledán žádný rozpor se zákonem, informuje tajemník Úřadu městské části Praha 20.

Za poslední roky dochází ve veřejné správě, resp. na nižších úrovních veřejné správy k nárůstu vykonávané agendy. To je obecný fakt, který nejsme jako Úřad městské části Praha 20 (dále jen „Úřad“) schopni efektivně ovlivnit, ale nezbývá nám, než jej akceptovat a s nastalou situací se vyrovnat. Nárůst agendy s sebou ale nese také rostoucí administrativu, pod čímž je nutné si představit požadavky na nárůst počtu zaměstnanců a tedy i další kancelářské prostory, stejně jako požadavky na uskladnění dalších a dalších spisů. Ne vše je možné řešit pouze v elektronické podobě. Náš Úřad se jen za poslední tři roky rozrostl o 10 pracovních míst a tento nárůst ještě nekončí.

Bylo několik variant, jak se náš Úřad mohl s danou situací vyrovnat. Bylo a je možné řešit kancelářské prostory nájmem. Ale proč, když v budově Úřadu je prostor o rozloze téměř 100 m2, který pomůže danou situaci řešit? Budovy úřadů mají sloužit potřebám úřednické činnosti a výkonu samosprávy. Bydlení mají sloužit rodinné a bytové domy. Historicky zde máme jednu budovu Úřadu s bytem. Městská část Praha 20 navíc disponuje poměrně značným portfoliem bytových jednotek. Logicky se tak nabídla varianta nabídnout nájemnici bytu v budově Úřadu byt v bytovém domě a zahájit diskusi a přípravy pro rozšíření kancelářských prostor uvnitř budovy stávajícího Úřadu.

Jaká jsou fakta? Na listu vlastnictví k pozemku, na kterém stojí budova Úřadu v Jívanské 647, není jako jediný vlastník zapsána Městská část Praha 20, ale duplicitně jsou zapsáni i další vlastníci. K tomu v minulosti docházelo tak, že katastrálnímu úřadu bylo postupně doručeno více pravomocných rozhodnutí a listin, z nichž každá prokazuje vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti. Takto zapsaní vlastníci nemovitosti mají stejná práva do doby, než dojde ke zrušení duplicitního záznamu vlastnictví. Toho lze dosáhnout buď souhlasným prohlášením, kdy jeden ze dvou duplicitně zapsaných vlastníků uzná vlastnické právo druhého, nebo rozhodnutím soudu na základě podané žaloby na určení vlastnického práva. Rozsudek soudu, který určí vlastnická práva, očekáváme v průběhu tohoto roku. Z dosavadního průběhu jednání lze dovozovat rozhodnutí ve prospěch Městské části Praha 20, ale musíme na pravomocný rozsudek vyčkat. Do vyřešení sporu o vlastnictví tak nelze žádat o změnu užívání.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, § 103 odst. 1 písm. d) uvádí toto ustanovení: „Stavební povolení ani ohlášení Stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Rada Městské části Praha 20 schválila smlouvu o stavebních úpravách bytu, které byly v období od 8. 12. 2017 do 29. 1. 2018 realizovány. Kompletní rekonstrukce byla v hodnotě 979 915 Kč včetně DPH.
Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu. Podle ustanovení tohoto zákona není zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku a řídí se pouze § 6, tj. postupuje transparentně, nediskriminačně a přiměřeně. Zákon již dále nedefinuje, jak má zadavatel v případě veřejné zakázky malého rozsahu konkrétně postupovat, zpravidla se má za to, že osloví přiměřený počet dodavatelů, o kterých ví, že jsou schopni předmět veřejné zakázky plnit. Na základě podnětu vně Úřadu na podezření o porušení zákona, provedl příslušný Stavební úřad kontrolu na místě a neshledal rozpory se zákonem. Aby Úřad mohl dokončit proces rozšíření kancelářských kapacit v budově Jívanská 647, musí disponovat pravomocným rozsudkem soudu, který přiřkne vlastnictví Městské části Praha 20, nebo zajistí souhlasy ke změně užívání od duplicitních vlastníků. Oba tyto postupy nyní existují paralelně vedle sebe. Jakmile bude splněna jedna z uvedených podmínek, oznámí Úřad záměr o změnu užívání Stavebnímu úřadu a proces dokončí. V případě neúspěchu neexistuje žádná překážka nabídnout byt ihned novému nájemci, který by vzešel z výběrového řízení. Do současné doby nebyl proveden jediný stavební zásah v předmětném prostoru, který znemožnil prostor jako byt dále využívat.

Úřad městské části Praha 20 odmítá interpretaci, která je veřejnosti prezentována, že je současným postupem porušován či obcházen stavební zákon. Situace duplicitního vlastnictví jinou možnost, než kterou Úřad zvolil, nepřipouští. Postup, který byl zvolen, je časově úspornější a umožňuje po ukončení sporu o vlastnictví a současně v případě kladného stanoviska Stavebního úřadu v krátkém čase prostory finálně upravit pro potřeby kanceláří a vybavit.

 

Vítězslav Kaliba, tajemník Úřadu městské části Praha 20

Prev Londýn, Harry Potter a Základní škola Stoliňská
Next Letní víkendové omezení na D11