Nová plocha pro rekreaci i přírodu – lesopark V Ladech

Nová plocha pro rekreaci i přírodu – lesopark V Ladech

Donedávna téměř nepřístupný a nehostinný kout Prahy na území Horních Počernic dostal zcela nový kabát. Práce zde postupně probíhaly již od roku 2017, a to na ploše více jak 13 hektarů. Nacházejí se zde dva rybníky, Svépravický potok a původně neobhospodařovaná pole.

20200130_101434

Prvním krokem byla celková revitalizace a odbahnění níže položeného Biologického rybníka. Vytěžený sediment, kterého bylo 15 000 m3, byl vyvážen na nedaleké pole, kde z něj byl vybudován protihlukový val odcloňující celou lokalitu od blízké dálnice. V následujícím roce probíhaly převážně práce na opravě hráze – ta byla urovnána, dosypána a opevněna kamennou dlažbou. Rybník dostal nové vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv. Všechny betonové konstrukce jsou obloženy kamenem. Pro zvýšení ekologické hodnoty rybníka byl v jihovýchodní části zpozvolněn břeh tak, že zde vzniklo mělké litorální pásmo, které rybníku do té doby chybělo. Plocha rybníka se tak zvětšila o 5100 m2.

20200130_101622

V rámci výstavby lesoparku byl zrevitalizován také středem území protékající Svépravický potok v délce 282 m. Původní hluboké a napřímené koryto bylo zasypáno a nové klikatící se koryto bylo vybudováno v rákosině na pravém břehu. Potok tak byl prodloužen o více než čtvrtinu původní délky a vznikly zde jak mělké úseky brodů, tak hluboké tůně. Tůně o celkové ploše více než 720 m2 byly vyhloubeny i v okolí potoka. Při revitalizaci byla ochráněna a zachována i perspektivní zeleň a některé stromy byly zakomponovány přímo do tůní a koryta. Takto například vznikla tůň s ostrovem, na kterém se nachází vzrostlá vrba, tento přírodní prvek působí již dnes velmi malebně. Původní neprostupné rákosiny nahradí vlhké květnaté louky, které jsou domovem mnohem více druhů rostlin a živočichů.

img_20200130_104108

V loňském roce pak bylo ještě dokončeno 830 m pěšin a cest s přírodním povrchem, založeny louky a aleje.

Pokračuje také revitalizace Xaverovského rybníka, který hl. m. Praha odkoupilo v roce 2018. Do poloviny roku 2020 se počítá s úplným dokončením stavebních prací na rybnících a v rámci nedávno schváleného Akčního plánu výsadby stromů v Praze zde bude na podzim provedeno ozelenění protihlukového valu a zalesnění části bývalých polí novými stromky. Celkové náklady celé akce budou 15 mil. Kč a jsou plně hrazeny hl. m. Prahou.

meandry-na-svepravickem-potoce

 

Jiří Karnecki, specialista vodních toků

Prev ČIŠTĚNÍ ULIC
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA