Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

1. 3. 2022 (PJ) – Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů a médií je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území České republiky. 

V úvodu je potřeba konstatovat, že samotné ukrytí představuje pouze jeden z prvků ochrany obyvatelstva. Nejprve si tedy řekněme, co to ochrana obyvatelstva vlastně je. Jedná se o komplexní systém reakce na události a hrozby, a to bez ohledu na to, zda jsou vojenské nebo nevojenské povahy. Jedná se tedy i činnosti, jež se řeší v době za míru, ale i v případě války.

V případě jakékoliv hrozby nebo vzniku mimořádné události velkého rozsahu je primární provést varování a informování obyvatel. Varování je realizováno prostřednictvím tzv. sirén. To jsou ty, které každou první středu v měsíci všichni slyšíme v rámci jejich zkoušky. Signál pro „všeobecnou výstrahu“ je však odlišný. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Podstatné je, že bezprostředně po tomto signálu následuje mluvená informace upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat (elektronické sirény, televize, rozhlas nebo internet).

Správný postup po zaznění sirény je se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově, resp. provést nezbytná opatření podle druhu hrozby – např. zavření a zalepení oken a dveří, nebo ukrytí ve sklepních prostorách či naopak ve vyšších patrech, atd., a sledovat zprávy v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Jedná se tak o formu takzvaného improvizovaného ukrytí a improvizované ochrany. Nejedná se tedy o speciálně vybudované úkryty, ale využití ochranných vlastností staveb. Tento způsob ochrany je mezinárodně uznáván za nejefektivnější a nejrychlejší. Typickými příklady jsou sklepy, metro nebo tunely.

Stálé tlakově odolné úkryty byly budovány po druhé světové válce, zejména v době „studené války“, pro účely ochrany před globálním jaderným konfliktem. Technologie v čase však zásadním způsobem pokročily a je mnohdy i při rychlém zachycení jaderné hrozby takřka nemožné zajistit přesun obyvatel do těchto úkrytů. Naopak vlivem urbanizace hrozí velké riziko jejich osob ve venkovním prostoru, tedy mimo ochranu jakékoli budovy v okamžiku výbuchu. Z tohoto je zřejmé, že je princip improvizované ochrany daleko efektivnější.

Nicméně stálé tlakově odolné úkryty se na území České republiky nacházejí, i když ve výrazně menším množství než v minulosti, neboť mnohdy došlo mimo jiné ke změně vlastnických vztahů, u nových objektů tato dřívější povinnost není a zároveň stát nepřispívá na jejich údržbu. Většina ze stávajících úkrytů také není ve stavu k okamžitému použití a je nutné jejich takzvané zpohotovění – uvedení do odpovídajícího stavu. Tento okamžik nastává při vyhlášení stavu ohrožení státu, resp. při válečném stavu.

Na závěr bychom rádi poukázali na fakt, že také ve válce na Ukrajině jsou dnes v největší míře využívány právě ochranné vlastnosti staveb.

Vážení občané aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné okryty narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou.

Stálé úkryty

Stálé úkryty jsou již existující a technologicky vybavené a takto kolaudované ochranné prostory v podzemních částech staveb nebo samostatně stojící stavby využívané k ukrytí v případě vojenského ohrožení při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (§ 16 odst. 3 – 7 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).

Dělí se na stálé tlakově odolné úkryty a stálé tlakově neodolné úkryty. Zvláštním typem stálého tlakově odolného úkrytu jsou v Praze ochranné systémy podzemních dopravních staveb. Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně proti účinkům zbraní hromadného ničení. Stálé tlakově neodolné úkryty se používají k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a jen částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení.

Stálé úkryty mohou být v míru dvouúčelově využívány jako garáže, sklady, kina, učebny, dílny, muzeum, sklepy nájemníků, apod.

Stálé úkryty zajišťují ukrytí max. po dobu 72 hodin. Po jejím uplynutí musí dojít k doplnění a výměně filtrů vzduchotechniky, pitné vody, odčerpání kanalizační jímky, kyslíkových lahví apod. Běžná průměrná kapacita úkrytu je pro 150 osob. Současně existují i velkokapacitní úkryty až pro 2 800 osob. Nejvíce stálých úkrytů bylo v Praze vybudováno v období studené války.

Evidenci úkrytů vede a jejich kontrolu provádí Magistrát hl. m. Prahy (§ 15 odst. 2 písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (§ 10 odst. 5, písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Obr.: Evidenční karta úkrytu

Přehled stálých úkrytů na území hl. m. Prahy se v současné době aktualizuje. Kontaktní osobou je Mgr. Daniel Maroušek tel 236 004 810.

Aktuální přehled stálých úkrytů naleznete v mapové vrstvě zde. 

Přehled stálých úkrytů:

Správní obvod Praha 1

Správní obvod Praha 2

Správní obvod Praha 3

Správní obvod Praha 4

Správní obvod Praha 5

Správní obvod Praha 6

Správní obvod Praha 7

Správní obvod Praha 8

Správní obvod Praha 9

Správní obvod Praha 10

Správní obvod Praha 11

Správní obvod Praha 12

Správní obvod Praha 13

Správní obvod Praha 14

Správní obvod Praha 15

Správní obvod Praha 16

Správní obvod Praha 17

Správní obvod Praha 18

Správní obvod Praha 19

Správní obvod Praha 20

Správní obvod Praha 21

Správní obvod Praha 22

Celkový přehled úkrytů 

Mapa Prahy se zakreslenými úkryty

Prev Omezení úředních hodin živnostenského oddělení
Next Informace z radnice