Pomoc podnikatelům a živnostníkům

Pomoc podnikatelům a živnostníkům

Změna právních předpisů, která znamená další pomoc podnikatelům a živnostníkům, zahrnuje:

 • Novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959stav: 25. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 
 • Legislativu k sociálnímu zabezpečení, kterou se osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 
 • Novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou mají být živnostníkům odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 
 • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – v něm vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 
 • Prováděcí zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 – vláda v něm navrhuje dříve zmiňovanou jednorázovou finanční pomoc OSVČ ve výši 25 000 korun. stav: 31. 3. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu – má zmírnit dopady pandemie na účastníky soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby. stav: 31. 3. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Počítá s vyhlášením moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které by bylo, pokud je Parlament schválí a prezident podepíše, závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud o to projeví zájem. stav: 1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Má rozšířit omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti. Podrobnosti k oběma změnám z dílny Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077stav: 1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni, výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020. Podrobnosti na mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavu-rozhodne-pom stav: 1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Chrání nájemce komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium. stav: 1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  a novela zákona o zaměstnanosti. Mají pomoci řešit dopady na zaměstnanost, například umožní, aby firmy žádající o podporu v rámci vládou schváleného programu Antivirus nemusely předkládat potvrzení bezdlužnosti či, aby se lidé mohli registrovat do evidence Úřadu práce ČR on-line. Podrobnosti na www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-reaguje-na-nove-okolnosti-vyplyvajici-z-vyjimecnych-opatreni-legislativa-v-oblasti-zamestnanosti-se-zmenistav: 1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Novelu zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Má zavést novou povinnosti pro pronajímatele ubytovacích prostor prostřednictvím digitálních platforem typu Airbnb sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které byli hosté ubytováni. Získané údaje pak bude možné předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu, například krajské hygienické stanici, aby bylo možné vytrasovat tyto osoby, většinou cizince, pokud by se objevilo podezření na možnost šíření infekční choroby. Podrobnosti na https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pred-uvolnenim-opatreni-musime-mit-prehstav: 1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Novelu pravidel rozpočtové odpovědnosti. Reaguje na předpokládaný propad příjmů státního rozpočtu v kombinaci s očekáváným nárůstem výdajů, který bude znamenat zhoršení bilance státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun. Ke zmírnění dopadů ekonomického poklesu proto vláda navrhla vytvořit pro rok 2021 finanční rezervu ve výši čtyř procent HDP a v následujících letech veřejné finance konsolidovat. Umožnit dočasně fiskální pravidla umožnila členským státům Evropská komise aktivací tzv. únikové klauzule. Podrobnosti na www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/novela-pravidel-rozpoctove-odpovednosti-38079stav: 1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 

Opatření pro firmy a OSVČ

 • jak: souhrnně ve dvou tabulkách
 • stav: 1. 4. 2020 před jednáním vlády
 • obsah: název programu, účel, podmínky

MPO

Prev Léky na kašel: Je třeba při nákaze COVID-19 kašel tlumit, nebo naopak podpořit?
Next Jak se vyrovnat se svou psychikou během karantény?