Poplatky za komunální odpad a biodpad v roce 2022

Poplatky za komunální odpad a biodpad v roce 2022

Nejprve několik slov o způsobu úhrady poplatků za odvoz komunálního odpadu na území hlavního města Prahy. Zatímco ve většině jiných měst a obcí se vybírá místní poplatek, který je závislý na trvalém bydlišti nebo vlastnictví rekreační stavby, v Praze je poplatníkem za komunální odpad každá fyzická osoba při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, bez ohledu na její trvalé bydliště. Plátcem poplatku za komunální odpad je pak v Praze vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad a výše poplatku  se odvíjí od počtu, objemu a frekvence svozu sběrných nádob objednaných plátcem poplatku. Jedná se tudíž o smluvní vztah mezi vlastníkem nebo správcem nemovitosti a svozovou společností. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (nájemníky či vlastníky bytů) a v bytových domech je obvykle zahrnut v úhradě nákladů za užívání bytu. Správu poplatku vykonává hl. m. Praha (www.praha.eu), nikoliv městské části.

Magistrát hl. m. Prahy pověřuje svozovou společnost ke svozu odpadu z jednotlivých městských částí. V Horní Počernicích je touto svozovou firmou AVE Pražské komunální služby, a.s. (www.ave.cz), kde na zákaznických centrech je možno smlouvu uzavřít nebo provádět její změny.

Každý z nás v tomto roce zaznamenal, jak ve všech oblastech rostou ceny. Toto se nevyhnulo ani úhradě za likvidaci komunálního odpadu. Koncem loňského roku vedení Magistrátu hl. m. Prahy schválilo od 1.1.2022 nový poplatek za komunální odpad. V nové Obecně závazné vyhlášce č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci byla stanovena nově sazba 0,50 haléřů za 1 litr nádoby (popelnice). Výše poplatku se vypočte jako sazba 0,50 Kč x objem nádoby v litrech x počet nádob x počet svozů za dané období. Splatnost poplatku je stanovena za 1. pololetí do 15.června a za 2. pololetí do 15. prosince. Současnou výši poplatku  a další informace je možno zjistit na webových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu/poplatek za odpad.

Zároveň bylo zavedeno kompenzační opatření, kdy služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí je  bezplatná. Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z předchozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad. Vlastník objektu – plátce poplatku, který má o tuto službu zájem, může požádat o novou nádobu na stránkách  https://bioodpad.praha.eu/ nebo kontaktovat zákaznická centra svozové společnosti.

Tříděním bioodpadu a zvýšeným tříděním papíru, plastů, kovů, skla a nápojových kartonů lze také docílit snížení množství komunálního odpadu a tím snížení poplatku za odpad komunální.

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte správce poplatku za odpady – odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpad, Jungmannova 35/29, Praha 1, id DS 48a97h.

 

Marie Novotná,  OŽPD

 

Prev OZNÁMENÍ – MIMOŘÁDNÁ ODSTÁVKA PROVOZU DATOVÉ SÍTĚ/OMEZENÍ POBOČKY ČESKÉ POŠTY
Next Ve výstavbě nevidím rovnocenný přístup