Požadavky MČ Praha 20 na kompenzační opatření

Požadavky MČ Praha 20 na kompenzační opatření

Požadavky MČ Praha 20 na kompenzační opatření – související investice v rámci komunikační sítě v gesci MHMP ve vazbě na přípravu a realizaci komunikační sítě v gesci MHMP ve vazbě na přípravu a realizaci stavby Pražského okruhu č. 511, č. 510 a přeložky silnice I/12

 1. Hluk
 • Umístění měřicího zařízení na měření hluku, NOX a benzo(a)pyrenů do meteostanice umístění v dělícím pásu komunikace Chlumecká – do 06/2021
 • Realizace PHS kolem D11 v maximální možné míře na celém území MČ Praha 20, a to vč. prověření varianty zakrytí
 • Realizace PHS na D0 510 v maximální možné míře na celém území MČ Praha 20, a to vč. prověření varianty zakrytí

 

 1. Okamžitě po kolaudaci nového mostu Božanovská
 • Rekonstrukce Náchodská v úseku Ve Žlíbku – Bořetická
 • Rekonstrukce Náchodská v úseku Jívanská – Ve Žlíbku

 

 1. Zeleň
 • Revitalizace Nolčova parku – pravomocné UR + SP, odhad nákladů cca 14 mil. Kč; v případě získání finančních prostředků možnost realizace v roce 2022
 • Koncepce rozvoje zeleně Horních Počernic – požadujeme finanční prostředky na vytvoření koncepce na rok 2022 – cca 900 000 Kč.

 

 1. Finanční prostředky na koncepční materiály související s dopravou
 • Studie prodloužení trasy metra B do Horních Počernic – podklad pro aktualizaci Územního plánu sídelního útvaru HMP
 • Studie parkovacích zón na území Horních Počernic – cca 2 mil. Kč
 • Studie proveditelnosti umístění a provozování nové vlakové zastávky Počernice – východ včetně navazujícího P+ R parkoviště
 • Studie proveditelnosti propojky mezi Ocelkovou a areálem halových polí Horní Počernice v návaznosti na plánovaný záměr realizace Pražského okruhu a MÚK Satalice
 • Studie prodloužení komunikace K Zelenči do Středočeského kraje včetně prověření dalšího napojení záměru Bílý vrch a další varianty řešení dopravy v oblasti Čertous
 • Západní napojení do průmyslové zóny na nadřazený dopravní systém

 

 1. Výkupy pozemků
 • Výkup pozemků soukromých vlastníků pod komunikací Hartenberská
 • Výkup pozemků zeleně (včetně rybníků) ve vlastnictví rodiny Špačkových (rozsah viz příloha č. 1)
 • Výkup pozemků ve vlastnictví Správy železnic u nádraží Horní Počernice

 

 1. Dopravní stavby mimo cyklo
 • Realizace MÚK Beranka včetně napojení – tzv. Hornopočernická spojka
 • Vytvoření DUR k záměru propojení komunikace Ve Žlíbku – MÚK Beranka – tzv. jižní varianta (sv současné obě ve fázi studie společnosti PUDS) a následná realizace
 • Vytvoření DUR na podvrt pod D0 510 a veřejně prospěšnou stavbu Robotnice a následná realizace
 • Realizace podjezdu komunikace Bystrá pod železniční tratí – akce TSK číslo akce 999547
 • finanční prostředky na DUR na celkovou rekonstrukci komunikace Stoliňská včetně prostranství před ZŠ Stoliňská a jeho napojení na komunikaci Vršovka

 

 1. Cyklo
 • Dokončení výkupu pozemků rodiny Špačkových pod cyklo Ve Žlíbku a následná realizace cyklostezky Ve Žlíbku (včetně napojení na stávající cyklostezku na Běchovice)
 • Finanční prostředky na DUR na cyklo podél Božanovské včetně výkupu pozemků rodiny Špačkových
 • Realizace cyklolávky nad D11 – viz záměr TSK Akce č. 2950171 Lávka přes D11
 • Připravit realizaci lávky pro bezmotorovou dopravu přes D11 oblast Svépravic (Xaverovský rybník, Dolní Počernice)

 

 1. Občanská vybavenost Horních Počernic
 • Realizace záměru sportovní haly v Jívanské (již pravomocné SP), předpokládané náklady 120 mil. Kč
 • Zkapacitnění ČOV Čertousy (v současné době ve fázi ukončení zjišťovacího řízení EIA)
 • PD na školu v území Počernice – východ
 • Sportovní areál pro fotbal a atletiku
 • Dokončení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy, která umožní vybudování (ČOV Sychrov), a realizace této stavby

 

 

 

Prev Nové záhony květin v Horních Počernicích
Next Dalibor Slezák získal bronz na OVOV