Praha pod mikroskopem

Praha pod mikroskopem

Webová aplikace Katalog městských částí z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) zobrazuje nejrůznější informace o všech 57 městských částech i o Praze jako celku. Databáze obsahuje statistické údaje z nejrůznějších oblastí jako je ekonomika, veřejná vybavenost či životní prostředí. IPR 6 let starou aplikaci nyní kompletně přepracoval a doplnil o nové funkce i data.

Paleta informací, které katalog nabízí, je opravdu široká – vedle základních informací jako je rozloha, hustota zalidnění či věková struktura obyvatel, obsahuje databáze i mnohem méně obvyklé informace – například počet nákupních center, počet aktivních společností nebo třeba počet obyvatel na jednoho lékaře. Zjistit se zde dá také to, kolik lidí z městské části denně odjíždí pryč za prací a kolik naopak dojíždí.

Co se v katalogu dozvíme o naší městské části?

1 693,9 ha

To je 3,41 % celkové rozlohy Prahy.

 

Stávající parky

5,1 ha

To je 3 083,463 obyvatel na 1 ha.

 

Podíl veřejně přístupných parků

100 %

V celé Praze je hodnota 99,11 %.

Obyvatelé oblastí s deficitem parků

5 977

To je 37,7 % obyvatel.

 

Podíl zemědělského půdního fondu

53,4 %

 

Podíl ploch určených k plnění funkce lesa

4,9 %

 

Podíl ploch zvláště chráněných území a významných krajinných prvků

5,2 %

 

Zpevněné plochy

11,12 %

V celé Praze je hodnota 13,1 %.

 

Nezpevněné plochy

68,52 %

V celé Praze je hodnota 68,13 %.

 

Bonita klimatu

60,22 %

 

Bydlení v oblastech s překročením imisních limitů

0

Bydlení v oblastech s překročeným limitem nočního hluku

14 038

To je 88,6 % obyvatel.

Podíl území s překročením imisních limitů (všechny polutanty)

0,6 %

V celé Praze je hodnota 1,4 %.

 

Nemovité kulturní památky

6

To je 0,3 % celkového počtu v Praze.

 

Podíl veřejně přístupných prostranství

Celkově 28,71 %

 

Soukromé vlastnictví veřejně přístupných prostranství

54,34 %

V celé Praze je hodnota 30,2 %.

Délka ulic lokalitního významu

3,34 km

Délka ulic se stromořadím

16,87 km

 

Obyvatelé

15 849

To je 1,2 % obyvatel Prahy.

Prognóza počtu obyvatel 2050

16 499

To bude 1,1 % obyvatel Prahy.

 

Populační vývoj – absolutní hodnoty

Přírůstek

197

Živě narození

178

Zemřelí

132

Přirozený přírůstek

46

Migrační saldo

151

Populační vývoj – hrubé míry

Celkový přírůstek

12,51 ‰

V celé Praze je hodnota 8,14 ‰.

 

Porodnost

11,3 ‰

V celé Praze je hodnota 11,09 ‰.

 

Úmrtnost

8,38 ‰

V celé Praze je hodnota 10,26 ‰.

 

Přirozený přírůstek

2,92 ‰

V celé Praze je hodnota 0,82 ‰.

 

Migrační saldo

9,59 ‰

V celé Praze je hodnota 7,32 ‰.

Využití území / obyvatelé

Věková struktura obyvatel

0 až 2 let

480

3 %

 

3 až 5 let

513

3,2 %

 

6 až 14 let

1 602

10,1 %

 

15 až 18 let

544

3,4 %

 

19 až 64 let

9 759

61,6 %

 

65 až 79 let

2 217

14 %

 

80 a více let

537

3,4 %

Využití území / obyvatelé

Struktura obyvatel podle pohlaví

Muži

7 802

Ženy

8 047

Index maskulinity

96,96

V celé Praze je hodnota 95,92.

Vzdělanostní struktura obyvatel

Základní

11,43 %

V celé Praze je hodnota 7,76 %.

 

Středoškolské bez maturity

19,13 %

V celé Praze je hodnota 16,6 %.

 

Středoškolské

32,62 %

V celé Praze je hodnota 37,23 %.

Vysokoškolské

16,61 %

V celé Praze je hodnota 38,34 %.

 

Nezjištěno

20,21 %

Využití území

Cizinci

1 648

To je 0,8 % celkového počtu v Praze.

 

Podíl cizinců

10,53 %

V celé Praze je hodnota 15,89 %.

 

Cizinci podle státního občanství

Ukrajina

737

44,7 %

Slovensko

252

15,3 %

Rusko

38

2,3 %

 

Vietnam

50

3 %

Ostatní státy

571

34,6 %

 

Hustota zalidnění

Celkem

9,36 obyvatel/ha

V celé Praze je hodnota 26,91 obyvatel/ha.

Pracovní příležitosti

 

Počet pracovních příležitostí

10 728

To je 0,6 769 pracujících na obyvatele.

Využití území / obyvatelé

Bytový fond

Byty celkem

6 014

Obecní byty

340

Vlastní domy

2 044

Byty v osobním vlastnictví

968

Byty v soukromém pronájmu

844

Družstevní byty

913

Ostatní byty

671

Podíl obecních bytů

5,7 %

V celé Praze je hodnota 0,05 %.

Plochy bytů

69,7 m2

V celé Praze je hodnota 57,78 m2.

Výstavba bytů

Dokončené byty

31

To je 0,5 % celkového počtu v Praze.

Ceny bytů

Transakční ceny starých bytů

53 487 Kč/m2

 

Úroveň bydlení

Obytná plocha na 1 osobu

31,6 m2

V celé Praze je hodnota 31,6 m2.

 

Obložnost

2,69 osob/byt

V celé Praze je hodnota 2,24 osob/byt.

 

Bytové domy obydlené

2 878

88,7 % bytových domů

 

Bytové domy neobydlené

365

11,3 % bytových domů

 

Rodinné domy obydlené

2 483

87,2 % rodinných domů

 

Rodinné domy neobydlené

365

12,8 % rodinných domů

Využití území / cestovní ruch

Hromadná ubytovací zařízení

Počet lůžek

256

To je 0,25 % celkového počtu v Praze.

 

Ekonomické subjekty

5 444

To je 3,2 139 subjektů na ha.

Nezaměstnanost

Podíl nezaměstnaných osob

3,3 %

V celé Praze je hodnota 3,5 %.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání

345

Provozovny

1 026

To je 0,6 057 provozoven na ha.

Potenciál / veřejné finance

Příjmy MČ na obyvatele

10 537 Kč / obyvatele

Výdaje MČ podle druhu

Běžné

164 007 000 Kč

67,2 %

Výdaje MČ podle druhu

Kapitálové

79 988 000 Kč

32,8 %

Majetek MČ na obyvetele

108 040 Kč / obyvatele

Výnos z dlouhodobého hmotného majetku MČ vůči jeho objemu

1,99 %

Potenciál / veřejné investice

Investice MČ na obyvatele

7 469 Kč / obyvatele

Územní systém ekologické stability

Podíl ploch ÚSES

10,62 %

Dopravní infrastruktura / silniční doprava

Délka vybrané komunikační sítě

Dálnice

28,54 km

 

Silnice I. – III. třídy

6,15 km

Místní komunikace I. – IV. třídy

67,9 km

 

Dopravní infrastruktura / cyklistická doprava

Značené cyklistické stezky

3,9 km

Vodní toky revitalizované přírodě blízkým způsobem

0,3 km

 

Potravinářské prodejny

Počet

4

To je 1,6 % celkového počtu v Praze.

 

Obyvatelé v docházkovém pásmu

58,3 %

V celé Praze je hodnota 64 %.

Veřejná vybavenost / školství

Mateřské školy

Zřizované městskou částí

3

75 %

Zřizované ostatními zřizovateli

1

25 %

 

Rejstříková kapacita mateřských škol

Zřizované městskou částí

634 míst

97,2 %

 

Zřizované ostatními zřizovateli

18 míst

2,8 %

Kapacitní dostatečnost mateřských škol

119 míst

Docházkové pásmo mateřských škol do 600 m pro děti 3 až 5 let

67 %

V celé Praze je hodnota 74,05 %.

Základní školy

Zřizované městskou částí

4

80 %

Zřizované ostatními zřizovateli

1

20 %

 

Kapacitní dostatečnost základních škol

352 míst

Docházkové pásmo základních škol do 800 m pro děti 6 až 14 let

77 %

V celé Praze je hodnota 75,22 %.

Zřizované ostatními zřizovateli

138 míst

6,7 %

Zřizované městskou částí

1 930 míst

93,3 %

Střední školy

Veřejné

2

Rejstříková kapacita středních škol

Veřejné

1 488 míst

100 %

Veřejná vybavenost / zdravotní služby

Docházkové pásmo ordinací do 600 m pro obyvatele ve věku 19+

46,9 %

V celé Praze je hodnota 70,4 %.

Obyvatelé na ordinaci praktického lékaře pro dospělé

2 025 obyvatel / 1 ordinaci

Zdravotnická zařízení

2

 

Sociální služby

6

Domovy pro seniory

1

Domovy se zvláštním režimem

0

Veřejná vybavenost / sociální služby

 

Kapacita domovů pro seniory a se zvláštním režimem

0,1 %

Veřejná vybavenost / kultura

Kulturní zařízení

4

To je 3 962,25 obyvatel na kulturní zařízení.

Docházkové pásmo knihoven do 800 m pro obyvatele

35 %

V celé Praze je hodnota 44,4 %.

Docházkové pásmo kulturně-komunitních center do 800 m pro obyvatele

52 %

V celé Praze je hodnota 27,4 %.

 

Veřejně přístupná sportoviště

4

To je 3 962,25 obyvatel na sportoviště.

Dostupnost veřejných sportovišť

65 %

V celé Praze je hodnota 46,9 %.

Sportovní areály a zařízení

29

To je 546,5 172 obyvatel na zařízení.

 

Dětská hřiště

10

To je 51,3 dětí ve věku 3 až 5 let na hřiště.

Dostupnost dětských hřišť

31 %

V celé Praze je hodnota 35,5 %.

Sportovní a rekreační plochy na obyvatele

9,7 m2/obyvatele

V celé Praze je hodnota 9,3 m2 /obyvatele.

Implementace / implementace územního plánu

Naplňování ÚPNSÚ

 

Naplněné transformační plochy

39 718,4 ha

Naplněné rozvojové plochy

156,5 ha

 

Naplněné rozvojové plochy s převahou bydlení (vč. občanského vybavení a smíšených ploch)

71 ha

Naplněné rozvojové plochy pro produkci

72,5 ha

Implementace / Implementace územního plánu

Naplňováno ÚPNSÚ

Podíl naplněných transformačních ploch

9,3 %

Podíl naplněných rozvojových ploch

44,8 %

Podíl naplněných rozvojových ploch s převahou bydlení

31,9 %

Implementace územního plánu

Vydané změny a zastavitelnost ÚPNSÚ

Naplnění zastavitelných změn

0,3 ha

Rozloha změn měnících nezastavitelné území na zastavitelné

91,3 ha

Rozloha ostatních změn na nezastavitelných plochách

87,8 ha

Implementace / Implementace územního plánu

Vydané změny a zastavitelnost ÚPNSÚ

Rozloha změn ze zastavitelné plochy na nezastavitelnou

6,3 ha

Rozloha ostatních změn na zastavitelných plochách

32,7 ha

 

Prev Zažít Křoviňák jinak
Next Máme nové občánky