Praha se stala již naším domovem

Praha se stala již naším domovem

Jon-Paul Otto působí od října v komunitním centru, kde každé úterý vede zdarma konverzaci v angličtině. Jak se dostal z Ameriky přes Afriku a Thajsko až sem do Horních Počernic?

 kkc_mluvci

Vaše cesta sem do Čech vedla nejprve přes Burkina Faso v Africe a Thajsku. Proč jste si vybral tyto země a co jste tam dělal?

Byl jsem součástí křesťanské organizace a v těchto dvou zemích mi byla nabídnuta počáteční praxe. V Burkina Faso jsem absolvoval pracovní stáž. Učil jsem se odhalovat humanitární potřeby i další potřeby v této oblasti. Během tohoto procesu jsem mohl sdílet svoji víru. Také to bylo první místo, kde jsem učil angličtinu a zjistil jsem, jakou zábavu může skýtat učení. V Thajsku jsem byl na roční praxi. Mojí primární odpovědností byla výuka angličtiny. Nicméně byl jsem součástí týmu a realizovali jsme různé humanitární projekty, jako jsou budování komunity, zdravotní klinika a výukové programy.

Kdy jste přicestoval do České republiky a proč jste se usídlil právě v Praze?

Přijeli jsme v červnu loňského roku. Věděli jsme, že se budeme stěhovat do České republiky, ale nevěděli jsme kam. Praha se zdála být dobrým místem k přechodu do jiné kultury.

Cestujete s celou rodinou, poznal jste svou ženu na cestách nebo ještě v Americe?

Svou ženu jsem potkal v Americe v rámci naší církve. Poté jsme začali cestovat. Předtím, než jsme se potkali, cestoval jsem na 10-14denní pobyty do různých zemí a podílel jsem se tam na humanitárních projektech – např. stavebních projektech a potravinových programech.

Jak rodina snáší takové cestování a změny prostředí?

Změna kultury může být náročná a každého z nás ovlivňuje různě. Máme výraz, který tento stav popisuje jako „kulturní šok”. To znamená, že rozdíly v kultuře vás negativně ovlivňují a způsobují vám stres. Moje žena a já jsme toto zažili v různých obdobích. Naše dcera se s tím z nás vyrovnává nejlépe. Když mi chybí domov, dám si colu nebo zajdu do McDonalds. Tím se to zlepší. Úsměvné je, že v Americe jsem u McDonalda jedl opravdu výjimečně.

Byly Vaše začátky v Horních Počernicích náročné?

Myslel jsem, že to bude náročnější, než to ve skutečnosti bylo. Tři věci mi opravdu pomohly. Za prvé, všichni čeští učitelé, se kterými učím, byli od začátku úžasní. Za druhé, od začátku jsem si svou práci užíval a těšila mě. A do třetice, bydlím na Smíchově a hodinu dojíždím, což mi dává čas se na mé hodiny dobře připravit.

Vyučujete zde v kulturně komunitním centru angličtinu, respektive konverzaci v anglickém jazyce, pro koho je vhodná?

Pro každého, kdo potřebuje jakoukoliv pomoc s angličtinou! Možná se chcete učit anglicky? Možná potřebujete procvičit konverzaci v angličtině? Možná potřebujete pomoct s domácím úkolem z angličtiny? Možná potřebujete pomoci s obchodním e-mailem nebo dopisem? Jsem zde pro komunitu. Pokud potřebujete, prosím přijďte.

Myslíte, že je Praha Vaším posledním místem nebo plánujete další cestu?

Praha je nyní naším domovem. Plánujeme zde zůstat.

 

Before Czechia you lived in Burkina Faso and Thailand. Why did you choose those countries and what were you doing there?

I was part of a Christian organization and those were two of the countries where the training was available.  In Burkina Faso, I was part of an internship.  I was trained to discover humanitarian needs in areas as well as other needs.  During the process, I would share my faith.  Also, this is where I first taught English and discovered how much fun it was to teach!  In Thailand, I was part of a one year apprenticeship.  My primary responsibility was teaching English.  However, I was part of a team and we did different humanitarian projects, such as community development, medical clinics, and educational programs.

When did you arrived to the Czech Republic and why you stayed in Prague?

We arrived in June 2018. We knew that we were supposed to move to the Czech Republic, but we weren’t sure where.  Prague seemed like a good place to transition into a new culture.

You travel with your family, where did you met your wife, in America or during your traveling?

I met my wife at our church in America.  Then we started traveling.  Before we met, I traveled on trips 10-14 days to a few different countries doing other humanitarian projects, such as construction projects and feeding programs.

How does your family cope with traveling and changes of home?

Changing cultures can be challenging and it affects each of us differently.  We have a phrase called culture shock.  This is when the differences in the culture affect you or cause you stress.  My wife and I have experienced it at different times.  Our daughter has handled it the best out of all of us.  If I am missing home, I tend to have a Coke or McDonalds.  That makes everything better.  What is funny, I rarely ate McDonalds when in lived in America.

Was your start here in Horní Počernice demanding?

I thought it would be more demanding than what it was.  Three things really helped me.  First, all the Czech teachers I work with were great from the beginning.  Second, I enjoyed what I was doing from the start.  Finally, I have an hour commute to and from the schools, so I took advantage of that time preparing for my lessons.

To whom can you recommend English lessons in the Community Centre (on Tuesday)?

Anyone who needs any kind of help with English!  Maybe you want to learn English?  Maybe you want to practice speaking English?  Maybe you need help with an English assignment?  Maybe you need help with a business email or letter?  I am here for the community.  If you need help, please come.

Do you want to stay in Prague or do you plan other traveling?

Prague is our home now.  We plan on staying here.

Lenka Bartáková, redaktorka

Lenka Štiková, překlad

 

Prev Březen v DDM
Next 4. BŘEZNA 2019 U NÁS OTEVÍRÁ PRODEJNU LIDL