Přijímací zkoušky na vysoké školy ve školním roce 2021/2022

Přijímací zkoušky na vysoké školy ve školním roce 2021/2022

Podmínky přijímacího řízení na vysokou školu

Stanovení podmínek, podoby a termínu přijímacího řízení je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), plně v kompetenci jednotlivých vysokých škol, resp. jejich fakult. (veřejné, soukromé i státní). MŠMT nemá zákonné zmocnění do této oblasti zasahovat, uchazečům o studium proto doporučujeme zejména sledovat webové stránky příslušných vysokých škol a fakult, kde jsou tyto informace pro uchazeče uveřejňovány, a případné dotazy směřovat přímo konkrétním vysokým školám.

Informace o termínu a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu

Informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu naleznete na webové stránce příslušné vysoké školy a fakulty. Uchazečům o studium doporučujeme sledovat tuto část webových stránek průběžně, protože vysoká škola nebo fakulta může, s ohledem na současnou pandemickou situaci, upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu až 15 dní před konáním přijímacího řízení.

Změna podmínek přijímacího řízení 15 dnů před konáním řízení

Vysoká škola nebo fakulta může upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu a tuto informaci zveřejnit nejméně 15 dnů před termínem konání řízení. Vysoké školy mohou tyto změny provádět v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o využití zvláštních oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci, které bylo vydáno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zohlednění nekonání nepovinné části maturity (ústní část) při přijímacím řízení

Předměty profilové části maturitní zkoušky přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Vysoké školy musí tuto skutečnost akceptovat při nastavení podmínek přijímacího řízení. Doporučujeme však na webových stránkách příslušné vysoké školy ověřit, zda nebude vysoká škola složení nepovinné části maturitní zkoušky bonifikovat.

Nepovinná část maturitní zkoušky či úřední maturita při přijímacím řízení

Vysoké školy nemají právo požadovat po uchazečích o studium složení nepovinné části maturitní zkoušky nebo neuznat úředně uznanou část maturitní zkoušky. Vysoké školy mohou ale složení této nepovinné části v rámci přijímacího řízení bonifikovat.

Zohlednění posunutých termínů maturit při stanovení termínů přijímacího řízení

Vysoké školy byly ze strany MŠMT o změnách termínů maturitních zkoušek informovány, zároveň byly vyzvány ke zohlednění této skutečnosti při stanovení termínů a podmínek přijímacího řízení. Vysoké školy mohou upravit harmonogram akademického roku, a tedy prodloužit standardní období konání přijímacích zkoušek. V případě kolize termínu maturitní zkoušky a přijímací zkoušky Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou vysokou školu nebo fakultu a požádat o možnost vykonat příjímací zkoušku v náhradním termínu. Současně mohou maturanti z roku 2021 vysoké škole doložit doklad o předchozím dosaženém vzdělání až v pozdějším termínu.

Prev Leden ve FZŠ Chodovická
Next Za Jardou Měšťanem