Připomínky MČ Praha 20 k územní studii Horní Počernice – východ

Připomínky MČ Praha 20 k územní studii Horní Počernice – východ

Dne 30. 1. 2023 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 20 připomínky k návrhu územní studie Horní Počernice – východ.

Úvodem je třeba připomenout, že studie je primárně pořizována pro potřeby rozhodování v území a vychází ze stávajícího platného územního plánu. Studií rozhodně nedochází k rozšiřování nové výstavby za hranici zastavitelných ploch stabilizovanou územním plánem.

Co se samotných schválených připomínek týká, tak kromě víceméně formálních věcí jich většina směřuje do oblasti dopravního řešení daného území. Městská část Praha 20 tak nadále plně podporuje umístění žst. zastávky Čertousy, pro kterou požaduje v projednávané studii vymezit i odpovídající parkoviště P+R včetně jeho dopravního napojení z nové sběrné komunikace. Městská část v připomínkách nesouhlasí s navrhovaným dopravním řešením území okolo ulice K Berance, kde v úseku Tikovská – K Odpočinku požaduje zachovat stávající samostatnou cyklostezku a stezku pro pěší bez automobilové dopravy. V neposlední řadě v oblasti dopravy pak Městská část Praha 20 požaduje navrhnout v námětové části studie územní rezervu pro prodloužení metra trasy B.

Mimo oblast dopravy Městská část Praha 20 požaduje třeba navýšení kapacity navrhovaného školského zařízení, nesouhlasí se strukturou zástavby na obecních pozemcích severně od hřbitova či připomínkuje snížení kapacity území na celku východ v jeho jižní a východní části.

Připomínky k návrhu územní studie bylo možné uplatňovat u jejího pořizovatele (Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy) do konce ledna 2023. Následně pořizovatel došlé připomínky vyhodnotí. Na základě těch, které shledá důvodnými, bude zřejmě studie ještě upravována. Schválení studie lze očekávat nejdříve v polovině roku 2023. Po jejím schválení a vložení do evidence územně plánovací činnosti by se návrhová část studie měla stát neopomenutelným podkladem pro rozhodování v daném území.

 

 

Richard Měšťan, vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Prev BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Next Čtu, čteš, čteme