Problém s pohybem dětí v souvislostech

Problém s pohybem dětí v souvislostech

České děti mají kritický nedostatek pohybu, což má zásadní vliv na jejich fyzické, mentální a duševní zdraví. Jediné prostředí, ve kterém je možné pohybové kompetence všech dětí ovlivnit, je škola. Zlepšení pohybových kompetencí dětí má přímý vliv na zdraví i produktivitu národa. Jedná se o meziresortní téma, zasahující nejen školství, ale především zdravotnictví, vnitro, obranu, a také místní rozvoj a v neposlední řadě i reprezentaci České republiky.

ilustr. obr.

Tento stav je dlouhodobý. Po covidovém období došlo k umocnění zdravotních aspektů nedostatku pohybu dětí. Česko se v roce 2021 dostalo na 1. místo v nadváze a obezitě dětí. 27 % dětí ve věku 5 až 17 let trpí obezitou. Kvůli nedostatečným pohybovým kompetencím exponenciálně roste také úrazovost dětí. Je nezbytné zlepšit pohybovou výchovu dětí především ve školkách a na 1. stupni základních škol. Jde o období, ve kterém děti získávají základní pohybové návyky a vztah k pohybu obecně.

Stávající situaci se zřizovatelé snaží řešit zapojením proškolených sportovních trenérů v hodinách TV na 1. stupni ZŠ, kde trenéři pomáhají učitelkám s náplní, organizací i bezpečností hodin TV. Více než 70 % elementaristek aktuálně nemá specializaci na tělesnou výchovu, a proto je přínos sportovních trenérů zcela zásadní pro pohybové základy, pestrost, bezpečnost a zapojení všech dětí v minimálním čase určeném pro pohyb dětí na školách. Stejně tak, jako obsah, je nedostatečný i počet hodin pohybu dětí ve školním čase.

Děti v ČR mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně, což je reálně 70–80 minut řízené pohybové aktivity týdně. Jde o zcela nedostatečný objem, neboť děti potřebují minimálně 90 minut pohybové aktivity denně ve vysoké intenzitě.

 

Situace je vážná, financování na lokální úrovni dlouhodobě neudržitelné

Náklady na pomoc sportovních trenérů v hodinách TV nesli v uplynulých 2 letech zřizovatelé, ale jejich rozpočty pro tento účel dlouhodobě nestačí. V kontextu výše uvedené problematiky musí být další financování. Koncepce práce s dětmi ve školách a objem jejich pohybových aktivit musí být tématem na vládní úrovni.

Pro srovnání – v Polsku mají děti 6 hodin TV týdně a vzhledem k nedostatečnosti plánují zvýšení na 10 hodin týdně. V severských zemích mají děti 4–8 hodin TV, a navíc pravidelné hodiny pohybových aktivit včetně prodloužených přestávek. Slovenská vláda zavedla zapojení sportovních trenérů do hodin TV centrálně jako pilotní projekt na zlepšení pohybových kompetencí dětí. Tuto problematiku řešila na celostátní konferenci 9. prosince 2022 v Bratislavě, kam byli pozváni i vládní představitelé ČR.

Musíme přemýšlet, v jakém stavu budou naše děti za pár let a v jakém stavu budou v budoucnu jejich děti. Může to být gigantická zátěž na zdravotnictví a problém pro společnost.

 

 

 

Aktuálně je pro řešení situace využíván Program Trenéři ve škole

Program vznikl dlouho před covidovým obdobím na základě snahy o okamžité řešení situace kolem pohybových kompetencí dětí. Jde především o fyzické, ale i mentální zdraví dětí, včetně jejich schopností se učit, rozhodovat, řešit situace, rozvíjet pozornost a paměť. Díky dostatečné a správné pohybové aktivitě se zásadně rozvíjí také mozek, kognitivní procesy a neurální síť. To vše vede ke zvýšení kompetencí dětí ve všech oblastech jejich činnosti. Ve školkách, kde například spolupracujeme s projektem Lokomoce, ale především pak na 1.                                                                                                                                                                                            stupni základních škol, je velké procento učitelek bez specializace na tělesnou výchovu, a přitom toto je zásadní období, kdy si děti budují vztah k pohybu a správné pohybové návyky.

Jak výuka tělocviku s profesionálním trenérem vypadá? Zásadní informace je, že na 1. stupeň základních škol k učitelkám chodí trenéři různých sportů do tandemové výuky a musí být proškolení na práci se školními dětmi. Ta se totiž poměrně výrazně liší z pohledu času, počtu i typologie dětí od těch, se kterými trenér pracuje ve sportovním oddíle. Trenér nepřebírá hodinu namísto paní učitelky, ale plánuje obsah, spolupracuje s učitelkou, inspiruje ji a zapojuje ji do jednotlivých činností. To je jeden ze základních principů. Díky přítomnosti trenéra je v hodině podstatně vyšší aktivita, pestrost, zapojení všech dětí, a zároveň i bezpečnost, neboť tělocvik je na organizaci a bezpečnost logicky náročnější než ostatní předměty. Nutně potřebujeme, aby se hýbaly všechny děti, včetně těch s poruchami chování, a to je pro jednoho člověka, často bez specializace na tělesnou výchovu, momentálně velký problém. Navíc opravdu všechny děti dokážeme zasáhnout jen ve škole.

 

Jaké jsou ohlasy dětí, učitelů, rodičů? Program je zcela neselektivní, tzn. že zasahuje všechny děti, sporty v lokalitě bez jakéhokoliv tlaku na náborování (což je striktně zakázáno), i proto je přijímán s nadšením – dětmi, rodiči, učitelkami i řediteli škol. Trenéři po několika týdnech zaznamenávají zřetelný progres v pohybových kompetencích dětí, a zároveň znatelně roste členská základna sportovních oddílů.

 

Analýza a výzkum v rámci programu TVŠ

Vedení programu dlouhodobě usiluje na úrovni resortů o systematické řešení problematiky, a také nově spolupracuje s fakultami v oblasti vzdělávání učitelek a s FTVS na záměru výzkumu vlivu systematické pohybové aktivity dětí na jejich fyziologický i mentální vývoj.

 

Za kolektiv TVŠ: Ondřej Lípa

člen představenstva spolku

 

Naše městská část se do projektu Trenéři ve škole zapojila, a díky trenérům místních spolků, kteří prošli náročným školením, jsme mohli projekt úspěšně spustit i na našich čtyřech základních školách. Primárně se jedná o druhé, někde třetí třídy. Ohlasy od dětí a paní učitelek jsou pozitivní a my jsme za to moc rádi, protože v tom vidíme velký smysl.

 

Prev Horní Počernice a zimoviště
Next TSK OPRAVÍ ČÁST CHLUMECKÉ ULICE