Provoz bazénů a koupališť od 25. 5. 2020

Provoz bazénů a koupališť od 25. 5. 2020

Informace pro návštěvníky
 Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.
 Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
 Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
 Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.
 Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu koupaliště či bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, používat podle aktuálně stanovených opatření.
 Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou.
 Upřednostnit v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby.

swimmers-79592_1920
Informace pro provozovatele
 Zaměstnanci ani zákazníci s příznaky odpovídajícími nákaze covid-19 nemají do těchto zařízení povolený vstup.
 Provozovatel vyčlení oddělenou místnost nebo oddělený prostor pro případné ošetření návštěvníka či člena personálu s podezřením na covid-19 mimo běžnou místnost ošetřovny.
 Provozovatel určí minimálně 1 koordinátora v rámci celého provozu, který monitoruje dodržování všech níže uvedených opatření.
 Specifické podmínky pro využívání sprch a šaten:
 Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
o Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
o Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
o Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
o Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
o Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
o Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
o Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.
 Provoz přírodních koupališť, nádrží ke koupání a staveb povolených k účelu koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání
o Provozovatel umístí do prostoru vstupu do areálu umělých koupališť a saun přípravek k dezinfekci rukou (s virucidním účinkem).
o Provozovatel je povinen dbát na striktní dodržování schválené kapacity (počtu návštěvníků) zařízení, ev. kapacitu zařízení snížit, aby nedocházelo k přeplňování areálu a bylo možno dodržovat požadavek na předepsané odstupy mezi cizími osobami při odpočinku na podložce (deka, ručník, osuška apod.) nebo lehátku. Nutno brát v úvahu také možnou nadměrnou kumulaci osob ve vodě, zejména tam, kde efektivně využívaná vodní plocha není velká. Musí být dodržen maximální počet návštěvníků v jeden moment počítaný na rozlohu aktuálně otevřené rekreační plochy pro návštěvníky 10 m2/osobu; celkový počet současně přítomných osob nesmí přesáhnout maximální limit osob aktuálně povolený na jednom místě.
o Je-li koupaliště vybaveno šatnami nebo převlékacími kabinami, je nutno provádět ve zvýšené četnosti (minimálně 2-3x denně, v závislosti na délce provozu i častěji) úklid těchto prostor a jejich dezinfekci, především ploch, kterých se lidé nejčastěji dotýkají (kliky, vypínače, dveře kabin apod.), pomocí dezinfekčních přípravků (s virucidním účinkem).
o Provozovatel zajistí vpouštění návštěvníků do prostoru šaten tak, aby nedocházelo k porušování předepsaných odstupů.
o Minimálně 2-3x denně (v závislosti na délce provozu i častěji) je nutné provádět dezinfekci všech ploch celého zařízení, se kterými se návštěvníci dostávají do kontaktu, pomocí dezinfekčních přípravků (s virucidním účinkem).
o V případech, kdy jsou v areálu přírodního koupaliště v provozu ještě některá další doplňková zařízení nebo vybavení pro rekreační vyžití návštěvníků (houpačky, kolotoče apod.), je nutné při jejich provozu používat roušky ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, dodržovat předepsané odstupy a dbát na to, aby nedocházelo ke shlukování nadměrného počtu osob v okolí těchto atrakcí dle aktuálně platných požadavků. Minimálně 2-3x denně (v závislosti na délce provozu i častěji), před zahájením provozu a v jeho průběhu, je pak nutné provést dezinfekci těch ploch doplňkových zařízení a pomůcek, kterých se lidé dotýkají.
o V případě, že jsou v areálu přírodního koupaliště v provozu společně užívané provozy (např. stánky s občerstvením apod.), je potřeba zamezit shlukování osob v jejich blízkosti dle aktuálně platných opatření.
o U vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech (ev. zveřejnit jiným v místě obvyklým způsobem) je nutné zveřejnit základní pokyny pro chování návštěvníků s ohledem na epidemiologickou situaci. K tomu lze využít informační leták „Hygienické požadavky na chování návštěvníků přírodních a umělých koupališť v době koronavirové pandemie“, který je uveden dále a v případě potřeby ho lze přizpůsobit specifickým podmínkám každého koupaliště.
o Upřednostnit v areálu možnost bezhotovostní platby.
 Provoz umělých koupališť a saun, provoz kurzů plavání kojenců a batolat
o Provozovatel umístí do prostoru vstupu do areálu umělých koupališť a saun přípravek k dezinfekci rukou (s virucidním účinkem).
o Provozovatel musí striktně dodržovat celkovou návštěvní kapacitu zařízení1, je-li třeba i tuto kapacitu snížit, aby nedocházelo k nadměrnému shlukování osob. Podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. je okamžitá kapacita bazénů následující: kapacita vodní plochy se stanoví tak, že v části pro neplavce činí plocha pro jednoho neplavce 3 m2 a v části pro plavce činí plocha pro jednoho plavce 5 m2; v bazénech pro kojence a batolata ve věku 6–12 měsíců činí plocha pro jednoho koupajícího se 0,8 m2, od 12 měsíců do tří let pak 1,0 m2. Podle toho provozovatel stanoví, kolik osob může být najednou v bazénu, tuto informaci umístí do blízkosti bazénu a dodržování tohoto požadavku bude sledovat a vyžadovat.
o Provozovatel by měl vedle toho mít k dispozici postup, jak omezí kapacitu jednotlivých rizikových atrakcí (vířivek, saun, toboganů, houpacích bazénů), aby zde nedocházelo k shlukování osob. Každá vířivka musí mít stanovenu okamžitou 1 Okamžitá kapacita návštěvníků areálu krytých umělých koupališť se stanoví jako maximálně dvojnásobek kapacity vodní plochy bazénů. Okamžitá kapacita areálu nekrytých umělých koupališť se určuje jako maximálně pětinásobek kapacity vodní plochy bazénů. (Vyhláška č. 238/2001 Sb., § 17, odst. 1)
kapacitu, která umožní mezi lidmi rozestupy 2 1,5 m – tato informace bude umístěna do blízkosti vířivky a dodržování bude provozovatelem sledováno a vyžadováno (je možné omezit také čas strávený ve vířivce, aby se dostalo na více návštěvníků). Stejné rozestupy 1,5 m mezi cizími osobami platí i pro sauny, přímo v saunách musí být minimální plocha 4 m3 na návštěvníka. Není možno praktikovat saunové ceremoniály s vířením vzduchu. Dále nelze provozovat tzv. ledové studny (krystalické chlazení).
o Musí být dodržen maximální počet návštěvníků v jeden moment počítaný na rozlohu aktuálně otevřené rekreační plochy pro návštěvníky 10 m2/osobu; celkový počet současně přítomných osob nesmí přesáhnout maximální limit osob aktuálně povolený na jednom místě.
o Rozestupy 1,5 m je nutno dodržovat i ve frontách na tobogany a jiné atrakce.
o Nutno omezit provoz zařízení generujících vodní aerosol (umělé vodopády, fontány apod.).
o Až do odvolání nelze provozovat vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, „vlnové atrakce“ apod.
o Až do odvolání nelze provozovat parní lázně, které jsou z hygienického hlediska pro přenos nákazy velmi rizikové.
o Provozovatel by měl zajistit, aby při vstupu do areálu byly pokud možno dodržovány předepsané odstupy (neplatí pro rodiny či páry). Podobně by se měl pomocí různých režimních opatření snažit, aby v jednu chvíli nebyl v šatnách větší počet lidí, který by vedl k těsnému kontaktu cizích osob.
o Minimálně 2-3x denně (v závislosti na délce provozu i častěji) je nutné provádět dezinfekci všech ploch celého zařízení, se kterými se návštěvníci dostávají do kontaktu, pomocí dezinfekčních přípravků (s virucidním účinkem).
o Při provozu vířivek a bazénů je nutno udržovat hodnotu volného chloru při horní hranici rozpětí daného vyhláškou č. 238/2011 Sb., ale horní hranici nepřekračovat. Tento požadavek se netýká bazénů, kde právě probíhá kurz plavání kojenců a batolat.

-Doporučený rozestup 1,5 m vychází z doporučení Evropské asociace aquaparků (Two-stage plan of the European Waterpark Association E.V. for the reopening of waterparks and spas).

o Všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, musí být před každou výukovou hodinou vydezinfikovány za použití přípravků dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. Hračky a pomůcky používané v bazénu budou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.
o Okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat budou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.
o V případech, kdy jsou v areálu umělého koupaliště v provozu ještě některá další doplňková zařízení nebo vybavení pro rekreační vyžití návštěvníků (houpačky, kolotoče apod.), je nutné při jejich provozu používat roušky (pokud nelze za všech okolností zajistit odstup min. 2 m), dodržovat předepsané odstupy a dbát na to, aby nedocházelo ke shlukování nadměrného počtu osob v okolí těchto atrakcí dle aktuálně platných požadavků. Minimálně 2-3x denně (v závislosti na délce provozu i častěji), před zahájením provozu a v jeho průběhu, je pak nutné provést dezinfekci těch ploch doplňkových zařízení, kterých se lidé dotýkají.
o Provozovatel zajistí každodenní dezinfekci povrchů vybavení a pomůcek, které jsou v areálu návštěvníkům zapůjčovány (sportovního vybavení, lehátek apod.).
o V případě, že jsou v areálu přírodního koupaliště v provozu společně užívané provozy (např. stánky s občerstvením, šatny, sprchy, přebalovací stoly apod.), je potřeba zamezit shlukování osob v jejich blízkosti dle aktuálně platných požadavků.
o U vchodu na koupaliště a na dalších viditelných místech, popř. jiným v místě obvyklým způsobem, je nutné zveřejnit základní pokyny pro chování návštěvníků s ohledem na epidemiologickou situaci. K tomu lze využít informační leták „Hygienické požadavky na chování návštěvníků přírodních a umělých koupališť v době koronavirové pandemie“, který je přílohou k tomuto materiálu a který lze přizpůsobit specifickým podmínkám každého koupaliště.
o V rámci možností upřednostnit v areálu možnost bezhotovostní platby.

 Základní pravidla pro výměnu vzduchu v prostorách umělých koupališť
o Ve všech prostorách se doporučuje zvýšit výměnu vzduchu (zvýšit výkon vzduchotechniky).
o Vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti).
o Pokud lze, doplnit řízenou výměnu vzduchu okenním větráním.
o Využívat všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) v hale, šatnách, na toaletách).
o Vypnout/nepoužívat recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) – např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr.
 Nad rámec výše uvedených požadavků je na zvážení každého provozovatele stanovit k eliminaci šíření nákazy další opatření podle místních podmínek.
 Podle vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících opatření nelze vyloučit změnu. V takovém případě je nutné provoz přizpůsobit aktuální situaci a v té době platným podmínkám. Doporučujeme sledovat web: koronavirus.mzcr.cz

-Pravidla vycházejí z doporučení: A. How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces, REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020 (Pokyny REHVA – Federace evropských asociací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci k provozu budov v oblastech s výskytem koronaviru). B. Getting your workplace ready for COVID-19, ref. Number WHO/2019-nCov/workplace/2020.2, WHO, 19 March 2020.

Hygienické požadavky na koupání a chování návštěvníků v tzv. koupacích oblastech stanovené v souvislosti s výskytem koronaviru
 Návštěvníci by měli zvážit zdravotní stav svůj nebo svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.
 Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek, ev. jiných ochranných prostředků dýchací cest, pohybovat se v lokalitě nejvýše v aktuálně stanoveném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
 Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční vzdálenosti cca 2 m.
 Návštěvníci jsou povinni nosit roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, při jakémkoliv pohybu v zájmovém území vodní plochy, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu vodní nádrže, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest používat (s výjimkou osob osvobozených od této povinnosti, uvedených v aktuálně platném ustanovení MZ ze dne 30.4.2020).
 Je-li v areálu k dispozici WC pro návštěvníky, je při jeho použití potřeba dodržovat zvýšenou osobní hygienu, po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem).

Koupacími oblastmi se rozumí povrchové vody využívané ke koupání, které navštěvuje větší počet osob a které nemají provozovatele. Jelikož se jedná o lokality, kde nelze vyloučit ohrožení veřejného zdraví, má příslušná krajská hygienická stanice povinnost sledovat v těchto místech jakost vody, a to od obvykle začátku června do konce srpna.

vystrizek

Prev Hygienická pravidla další vlny rozvolňování
Next Nemůžeme dopustit, aby se z Počernic stalo jedno velké parkoviště