Ptáte se nás: proč došlo ke změnám ve sběrném dvoře?

Ptáte se nás: proč došlo ke změnám ve sběrném dvoře?

Nynější vlastník zakoupil pozemky v letech 2005-2007.  Poté s naší městskou částí uzavřel na část pozemků o výměře 238 m2 nájemní smlouvu na částku 100 000 Kč za rok. MČ Praha 20 mu tedy do současnosti zaplatila za pronájem přes 1 milion korun.

disposal-1846033_960_720

V září 2017 vlastník pozemku vypověděl nájemní smlouvu a tím začala běžet 2letá výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí měly být předmětné nemovitosti vyklizeny. Od té doby se s vlastníkem pozemku jednalo, stejně jako o směně pozemků městské části, na kterých má dotyčný vlastník zčásti postavenou nemovitost. Za její pronájem ale městské části paradoxně po celou dobu neplatí vůbec nic! Vlastník zároveň nabídl pozemky městské části k odkupu za cenu Kč 7 500 za m2.

V březnu roku 2018 Rada městské části Praha 20 vzala nabídku vlastníka k odkupu za cenu 7 500 Kč za m2 pouze na vědomí.

Vlastník pozemku si nechal vypracovat znalecký posudek na cenu 5 614 Kč/m2.  Rada městské části v září 2018 schválila záměr odkupu  v hodnotě 5 000 Kč/m2 s odesláním nabídky vlastníkovi pozemků. V prosinci roku 2018 vlastník nabídku odmítl s tím, že požaduje Kč 6 500 za m2.

V roce 2019 probíhala další jednání s vlastníkem pozemků s cílem nalézt pro obě strany optimální východisko. MČ Praha 20 požádala v červnu 2019 o znalecký posudek, který ohodnotil pozemek ve sběrném dvoře na cenu v souladu s cenovou mapou, tedy 2 500 Kč/m2.

Komise majetku RMČ Praha 20 následně městské části doporučila ve svém usnesení nejít nad cenu dle cenové mapy. MČ Praha 20 nabídla přes tyto skutečnosti vlastníkovi cenu k odkupu pozemku za 4 500 Kč/m2, což opětovně odmítl.

Nutno podotknout, že sám vlastník bez nájmu užívá sklad MČ v areálu sběrného dvora, a to zcela zdarma. Dále si vlastník pozemku vědomě oplotil část pozemku ve vlastnictví MČ Praha 20, bez souhlasu MČ Praha 20 a dodnes ji zcela zdarma užívá.

Na základě předchozích neúspěšných jednáních s vlastníkem pozemku byla provedena studie, která navrhla úpravy sběrného dvora bez omezení jeho provozu. Řešení bylo nalezeno ve vjezdu z jedné strany a výjezdu ze strany druhé.

V souvislosti s končícím nájemním vztahem ušetří naše městská část nemalé finanční prostředky a zároveň již nebude tolerovat bezesmluvní a bezúplatné užívání svého majetku. Vlastník byl již vyzván k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v majetku městské části.

Naše městská část respektuje právo vlastníka na požadovanou cenu za pozemek, avšak na druhé straně i obec má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a nemůže tedy vždy požadavek vlastníka nemovitosti akceptovat.

Prev O Vánocích jsem rád s Bohem
Next Fórum prevence na Chvalském zámku