Řešení dopravní situace u škol

Řešení dopravní situace u škol

Rada MČ Praha 20 uložila v roce 2019 Odboru životního prostředí a dopravy navrhnout, jakým způsobem řešit dopravní situaci v ranních hodinách u ZŠ Chodovická, kde dochází k nebezpečným situacím zvláště v ranních hodinách na křižovatkách U Jeslí a Chodovická a Pavlišovská a Chodovická.

OŽPD vysoutěžila zhotovitele Studie řešení dopravní situace v ranních hodinách u ZŠ Chodovická, Ratibořická. OŽPD, správce komunikace a zástupce Krajského ředitelství dopravní policie dokumentaci připomínkovali, v červnu byly připomínky zapracovány. Dne 17. 7. 2020 byla studie prezentována zástupcům ZŠ a MŠ a samosprávě.

Studie je navržena jako soubor opatření, z nichž některá jsou realizovatelná jako úprava provozu na komunikacích (např. již zmíněné zjednosměrnění provozu), jiná spadají do kategorie investic. Je na samosprávě a správci komunikace, aby vyhodnotili, která z navrhovaných investičních opatření by chtěli v budoucnu realizovat.  Jedním z opatření je též návrh zjednosměrnění ulic v okolí ZŠ Chodovická.

Od 7. 9. do 24. 9. 2020 probíhal v daném území pilotní projekt Školní ulice.  Zjistili jsme, že využití dopravního režimu Školní ulice v části ulice Chodovická – za křižovatkou Chodovická – Pavlišovská nemá pro zlepšení dopravní situace v místě reálný význam, s výjimkou situace, kdy je s pomocí fyzické zábrany vyloučeno porušování trvalého dopravního značení. Účastníci pilotního projektu se jednoznačně shodli, že řešením je zjednosměrnění celého území od ulice Chodovická po Komárovskou.  Zápis z vyhodnocení projektu Školní ulice byl předložen radě MČ na jejím zasedání dne 9. 10. 2020. Ze zasedání rady vyplynul úkol: Nechat rozpracovat koncept zjednosměrnění ulic v okolí ZŠ Chodovická tak, jak byl prezentován ve Studii řešení dopravní situace v ranních hodinách u ZŠ Chodovická, Ratibořická do podoby projektu pro stanovení trvalé úpravy provozu na komunikacích.

Projekt zjednosměrnění byl projednán Odborem místního hospodářství, který je správcem komunikace, zástupcem Krajského ředitelství dopravní policie, a z hlediska průjezdnosti vozů svozové společnosti zjednosměrněnými ulicemi též se společností AVE, a. s. a následně schválen Radou městské části Praha 20.

Kromě výrazného zpřehlednění dopravní situace na všech křižovatkách a zajištění bezpečného přístupu dětí do školy (zajištění lepší dopravní obslužnosti je řešeno umístěním nové autobusové zastávky Pavlišovská v docházkové vzdálenosti od školy), vzniknou legální parkovací místa. Bezpečnější bude i výjezd z garáží jednotlivých bytových domů v Pavlišovské ulici.

Chápu, že změna jakýchkoli zažitých vzorců v území vždy vyvolá mnoha nesouhlasných reakcí, protože všichni máme již vyjeté i vychozené trasy, po nichž se pohybujeme. Ale zdraví a bezpečnost dětí v okolí škol je pro nás primární, a proto zjednosměrnění navrhujeme.

Není v možnostech Hornopočernického zpravodaje zveřejnit celý projekt. Proto se s ním v úředních dnech můžete seznámit na Odboru životního prostředí a dopravy, kde bude k dispozici v tištěné podobě. Zájemcům jej rádi zašleme e-mailem.

Veřejné projednání záměru zjednosměrnění se uskuteční 6. 9. 2021 od 17.00 hodin ve Stodole v areálu Chvalské tvrze, kam vás co nejsrdečněji zvu.

 

Eva Alexová, místostarostka

 

Prev Autovraky v Horních Počernicích
Next S jakými problémy vám pomůže linka 1221?