Robotnice

Robotnice

Vážení a milí spoluobčané,

možná jste v posledních dnech zaznamenali diskusi ohledně plánované výstavby v lokalitě Robotnice, která proběhla na sociálních sítích. Jedná se o lokalitu v jihozápadní části Horních Počernic, kde jsou značné rozvojové a transformační plochy. Převážná část zastavitelných ploch je sice v soukromém vlastnictví několika subjektů, ale i naše městská část má ve své svěřené péči poměrně rozsáhlou centrálně umístěnou parcelu. Tato skutečnost nám dává zásadní manipulační prostor k prosazování požadavků městské části při jednáních s investory.

Záměr na výstavbu obytného souboru v této lokalitě se v různých formách a podobách projednává na místním úřadě již řadu let. Nejedná se tedy o nový úmysl a nově plánovanou výstavbu. Prvotní návrhy byly objemově značně předimenzovány. Vycházely ze snahy o maximální využití území v mezích územního plánu. Například v návrhu studie z roku 2007 se počítalo s výstavbou převážně bytových domů se čtyřmi nadzemními podlažími, předpokládaný nárůst obyvatel byl zhruba 1020 občanů. Navrhovaná zástavba měla spíše charakter sídlištního typu a nerespektovala stávající urbanistickou stopu Horních Počernic vytvořenou původní zástavbou.

Městská část takový typ výstavby nikdy nepodporovala. Požadovala řešit dané území v kontextu s celkovou urbanistickou koncepcí širšího území a koordinovat záměr v kontextu se stávající dopravní infrastrukturou. Požadovala také zástavbu architektonicky různorodou a rozvolněnou, s velkým podílem veřejné zeleně a kvalitních veřejných prostranství. Dbala také na doplnění potřebné občanské vybavenosti a ploch pro venkovní pohybové aktivity obyvatel napříč generacemi.

Záměr byl několikrát přepracován. Například v navrhované studii z roku 2013 je patrné větší rozvolnění výstavby, které mělo za následek ponížení počtu obyvatel na cca 690.

V současné době je na městské části předložena další varianta návrhu zástavby tohoto území. Nově navržený obytný soubor je koncipován jako kombinace viladomů a rodinných domů v různých uspořádáních (řadové, individuální…). Předpokládaný nárůst obyvatel je cca 711. Do této plochy ovšem není nově započítána parcela, která je svěřená do správy naší městské části. S touto plochou se zatím nepracuje a čeká se na rozhodnutí městské části, jak s parcelou nakládat.

V současné době proběhlo několik informativních schůzek s některými zastupiteli a radními.

Naše vedení radnice k tomuto záměru žádné stanovisko nevydalo a Rada městské části Praha 20 nemá v úmyslu o výstavbě rozhodovat sama. Dle našeho názoru o zástavbě obdobného rozsahu musí být rozhodnuto v rámci veřejného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20. Záměr by měl být také řádně projednán v příslušných komisích rady.

Bc. Jaroslav Kočí, Ing. Jindřich Jukl, Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan

Prev Novinky ohledně tělocvičny v Jívanské
Next Vláda uložila pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických škol, testování bude povinné i pro zaměstnance ve veřejném sektoru