Školní stravování v základních a mateřských školách zřizovaných MČ Praha 20 ve školním roce 2020/2021

Školní stravování v základních a mateřských školách zřizovaných MČ Praha 20 ve školním roce 2020/2021

Základní a mateřské školy, které MČ Praha 20 zřizuje, vstoupily do školního roku 2020/2021 s mnoha doporučeními, zejména ze strany MŠMT a závaznými pravidly, jejichž záměrem je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu a při dodržení všech preventivních a protiepidemických opatření, kdy podmínky provozu a vnitřního režimu stanovuje ředitel dané školy. Důležitou součástí školy či školky je školní jídelna, kdy i zde je stejně jako v procesu vzdělávání dbáno na respektování všech nutných pravidel a povinností tak, aby nejen strávníci, ale i zaměstnanci jídelny byli co nejvíce chráněni před nákazou COVID 19.  Každá jídelna má jistě své limitující prostory i různé počty strávníků. Z tohoto důvodu se může zdát, že se organizace stravování v různých jídelnách v něčem liší a v něčem je totožná. Společným a důležitým prvkem je však maximální ochrana všech, proto je v každé z jídelen denně pamatováno na dodržování nastavených opatření vzhledem k epidemiologické situaci. Cílem je zabránění případnému šíření nákazy COVID-19.

Jídelny pracují v plném režimu, kdy stravování probíhá u všech zájemců a je organizováno tak, aby docházelo k co nejmenší koncentraci žáků a tříd. Proto došlo k úpravě výdeje stravy – delší časové dotace a přitom je dbáno na dostatečný časový prostor pro konzumaci u každého strávníka. Jelikož je dle bezpečnostních opatření doporučena rouška ve společných prostorách a pro území hl. m. Prahy s účinností od 14. 9. 2020 až do odvolání je dle nařízení HSHMP povinná, není školní jídelna výjimkou. K sundání roušky dochází u strávníka až v okamžiku konzumace stravy. V jídelnách je zrušen samoobslužný provoz, kdy příbory, nápoje, zákusek apod. jsou vydávány zaměstnancem jídelny. Nepřerušeně po celou dobu výdeje je zajišťována dezinfekce ploch, s nimiž strávník přichází do kontaktu. Zaměstnanci školní jídelny používají roušky (vč. pedagogického dohledu), dezinfekční prostředky, jednorázové rukavice, probíhá častější výměna pracovních oděvů a před vstupem do jídelny jsou stojany s dezinfekcí a je dbáno na to, aby strávníci návyky k dezinfekci rukou přijali za vlastní. A ti nejmenší strávnici ve školkách? Výjimkou je, že roušky pro ně nejsou ve společných prostorách povinné a kromě výše uvedených opatření, která se dodržují, čekají na svou svačinku či oběd na místě u stolku a paní učitelky vše samy rozdávají.

Poděkování v této nelehké době patří všem ředitelům škol a všem jejich zaměstnancům, kteří našim dětem poskytují stravovací služby tak, že i přes zavedení a každodenní dodržování preventivních a protiepidemických opatření, jsou služby plnohodnotné tak, jako tomu bylo v každém běžném školním roce v minulých letech.

Úplata za školní stravování v  mateřských a základních školách v Horních Počernicích,

s účinností od 1. září 2020

 

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, byly v rámci finančních limitů na nákup potravin ve všech věkových skupinách strávníků upraveny úplaty za školní stravování od 1.9.2020, a to následovně:

 

Prev VOLEBNÍ MÍSTNOSTI OTEVÍRÁME V PÁTEK V 14:00
Next Komunitní přenos covid-19 je nově v okresech Uherské Hradiště, Praha-západ a Praha-východ