Školy mají poslední možnost přihlásit se k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků

Školy mají poslední možnost přihlásit se k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků
Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.
Identifikaci je samozřejmě možné realizovat různými způsoby. Jedním z možných diagnostických nástrojů jsou pak různě zaměřené testové úlohy umístněné v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET, díky kterým může škola získat dílčí porovnání v jednotlivých vzdělávacích oborech či oblastech a v jednotlivých ročnících, zcela podle výběru a uvážení ředitele školy nebo i autonomně prostřednictvím využití testů ze strany jednotlivých učitelů. Využití systému InspIS SET v modulu školního testování je zcela zdarma a získané výsledky má k dispozici pouze daná škola pro svou další pedagogickou práci.

Nad rámec autonomního využití inspekčního testovacího systému InspIS SET i databanky úloh, což lze učinit kdykoli ze strany každé školy podle jejího vlastního uvážení, připravila Česká školní inspekce pro základní školy a víceletá gymnázia také možnost dobrovolné účasti na procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 5., 7. a 9ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazykmatematiku a anglický jazyk. Konkrétní výběr ročníků i vzdělávacích oborů zůstává na řediteli školy, bude možné realizovat testování ve všech uvedených ročnících a vzdělávacích oborech, nebo si zvolit jen některý z ročníků či vzdělávacích oborů.

Cílem zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičůmučitelům a ředitelům škol objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky). Získané informace mohou být nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným evaluačním nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání). Výsledky testování budou k dispozici pouze konkrétní škole, nikdo jiný k nim přístup mít nebude. Cílem není využití výsledků testování pro externí hodnocení škol, ale výhradně pro podporu vzdělávání v nich. Proto vedle standardních výsledkových sestav v prostředí systému InspIS SET budou mít školy k dispozici ještě rozšiřující reporty v systému InspIS DATA, které poskytnou porovnání výsledků školy se skupinami dalších škol obdobných charakteristik. Současně Česká školní inspekce poskytne školám podrobnější metodický komentář k obsahu testů s doporučeními, jak se zjištěními týkajícími se úrovně znalostí a dovedností žáků ve vybraných vzdělávacích oborech pracovat dále ve výuce.

Tuto nabídku od České školní inspekce již na začátku prosince 2020 obdržely elektronicky všechny základní školy a všechna víceletá gymnázia, zájem o účast vyjádřilo více než tisíc z nich. Dobrovolné ověřování výsledků žáků mělo být realizováno již v průběhu 2. pololetí školního roku 2020/2021, s ohledem na konečnou délku trvání distančního vzdělávání však bude toto dobrovolné indikativní testování realizováno až na začátku školního roku 2021/2022 (pravděpodobně během období října a listopadu).

Školy, které při první výzvě o účast zájem neprojevilyale chtěly by tak z jakéhokoli důvodu přece jen ještě učinit, mají možnost nahlásit České školní inspekci svůj zájem prostřednictvím systému InspIS HELPDESK do pátku 10. září 2021. Všem školám, které o účast projevily či dodatečně ještě projeví zájem, budou všechny relevantní informace a pokyny k samotné realizaci zaslány v týdnu od 13. 9. 2021.

Prev PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next Aktualizované stanovisko k provádění online testování na covid-19