Střípky ze zastupitelstva

Vážení a milí spoluobčané,

na červnovém zasedání zastupitelstva naší městské části jsme se, jako opoziční zastupitele, hned v úvodu dozvěděli, že byl stažen bod programu týkající se podnětu na změnu Územního plánu Prahy na přeložení komunikace K Berance v rozsahu od ulice Ve Žlíbku po ul. K Odpočinku. Podnět byl připraven nekoncepčně, bez odborné rozvahy nad dopravním skeletem tohoto území a širšími vztahy a vazbami v lokalitě. Rovněž Komise výstavby a územního rozvoje tuto změnu nedoporučila. Doufejme, že nové veden naší Radnice pochopilo, že se z Platného územního plánu hl.m. Prahy nelze dělat  trhací kalendář a že je potřeba preferovat názory odborníků před populistickými gesty a sliby.

Dalším zajímavým bodem bylo jednání ohledně „Úhrady odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20“, kdy jsme rozhodovali, zda zaplatit či nezaplatit vystavěnou fakturu dle platné Licenční smlouvy. Zastupitelstvo tak řešilo problematiku, která byla v kompetenci Rady.

V tomto konkrétním případě nešlo ani tak o nové logo, ale především o sjednocení způsobu prezentace naší MČ, což nám zůstane, i když nové logo nebudeme chtít používat. Upozorňuji, že šlo o akci, která byla a je zcela v kompetenci tajemníka úřadu.

Faktura zůstala nezaplacena více než půl roku, kvůli neschopnosti právního výkladu rozdílu mezi Licenční smlouvou na duševní vlastnictví a Smlouvou o dílo. V době konání zastupitelstva byla podána žaloba kvůli neuhrazení faktury.

Všichni jsme si vyslechli velice svébytný právní výklad Autorského práva, předneseny panem místostarostou Benedou. Výklad pana magistra, i když byl dlouhý a obsáhlý, stejně jako diskuse, která následovala, byl v přímém rozporu se zněním platného zákona. Což je snadno ověřitelné i pro laika. Doufejme tedy, že i v tomto případě se nova Rada přikloní k názorům odborníků. Reálně nám hrozí, že i v případě, že bude faktura uhrazena, vznikne naší městské části velká škoda za soudní výlohy a penále spojené s podáním žaloby poškozené firmy.

Další překvapení na nás čekalo při jednání o bezúplatném nabytí stavby chodníku a dešťové kanalizace v ul. Ve Žlíbku. Vyšlo totiž najevo, že na rozdíl od Rady MČ nebyli opoziční zastupitelé informování o tom, že Odbor místního hospodářství tento krok z důvodů vysoké rizikovosti a finanční náročnosti nedoporučuje.  I přes toto varování koaliční zastupitelé tento bod schválili! Takto v praxi vypadá slíbená transparentnost a otevřenost nového vedení? Opozice bude dostávat pouze předem vybrané informace? Jak máme zodpovědně rozhodovat, když nemáme k dispozici potřebné podklady a neznáme celou pravdu?

Překvapivý byl i názorový veletoč zarytých odpůrců „odsvěřování“ pozemků, které jsou ve správě naší MČ. Žádost o odejmutí svěřené správy MČ Prahy 20 k dotčeným pozemkům souvisejícím s plánovaným převodem pozemků a stavby komunikace v ul. Novopacká je za účelem převodu těchto pozemku do majetku státu. Je to standardní postup z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy pozemků a staveb na nich. Obdobné žádosti však v minulém volebním období narážely na velký odpor části zastupitelů i některých radních. Staly se předmětem kritiky a osočování těch, kteří s „odsvěřováním“ pozemků souhlasili. Bývalá opozice viděla v nesouhlasu s „odsvěřováním“ pozemků hlavní nástroj jak „držet v šachu Magistrát“ proti dostavbě Pražského okruhu. Tentokrát byla však žádost na doporučení nové Rady schválena jednohlasně. Staronoví radní a zastupitelé, kteří v minulém volebním období „odsvěřování“ pozemků odsuzovali a dávali svůj zásadní nesouhlas všemi možnými prostředky najevo, najednou změnili názor? V čem je teď rozdíl oproti minulému volebnímu období, kdy zastupitelé hlasující pro odejmutí svěření správy pozemků byli hlasitě a nekompromisně kritizování?  Pochopili snad, že Magistrát hlavního města Prahy na tento způsob komunikace neslyší a k žádným společným jednáním pak nepřistoupí?

Ing. arch. Kristine Karhanová, zastupitelka Šance pro Počernice

 

Prev OZNÁMENÍ PRO VŠECHNY MAJITELE PSŮ
Next Počernický triatlon roste