Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Odstřel černé zvěře v Horních Počernicích stále úspěšně pokračuje a k dnešnímu dni bylo zastřeleno 22 divočáků. Samotný odstřel však nestačí a je potřeba zavést systémová opatření, jejichž cílem bude snaha o snížení stavů divokých prasat v lokalitě spadající pod MČ Praha 14, MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha-Běchovice a MČ Praha 20.

K uskutečnění vytýčeného cíle je třeba úzké spolupráce všech zainteresovaných subjektů v této věci a rovněž aktivní plnění dílčích úkolů těmito subjekty. Jak vypadá návrh systémových opatření?

wild-659490_960_720

Z pohledu legislativního má největší díl zodpovědnosti za hospodaření v honitbě uživatel honitby.

Uživatel honitby (myslivecký spolek):

 • provádět intenzivní lov divokých prasat, a to v průběhu celého roku; zvýšit podíl lovu především dospívající a dospělé samičí zvěře,
 • upravit interní předpisy tak, aby neomezovaly hmotnost lovených divokých prasat a plně respektovaly rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti ve věci povolení lovu divokých prasat,
 • provádět společné lovecké akce na divokých prasata, termíny těchto akcí předem hlásit dotčeným městským částem a orgánu státní správy myslivosti; z důvodu informovanosti obyvatel předem zajistit zveřejnění termínů společných loveckých akcí na informačních tabulích na přístupových místech do honitby (viz níže),
 • zapojit do intenzivního lovu divokých prasat v honitbě co nejvíce aktivních lovců, avšak nikoliv na úkor bezpečnosti při vlastním provádění lovu,
 • instalace zařízení pro odchyt divokých prasat v honitbě,
 • ukončit vnadění nebo přikrmování zvěře v lokalitách v blízkosti zástavby, případné vnadění přesunout do lokalit s minimálním osídlením a do lokalit směrem k hranicím hl.m. Prahy,
 • jednat se zemědělskými subjekty hospodařícími v honitbě; možnosti zajištění průseků v pěstovaných zemědělských plodinách (hlavně např. v kukuřici a řepce) z důvodu zvýšení snadnějšího odstřelu divokých prasat,
 • spolupráce na vyhledávání pozemků s neprostupnými keřovými porosty nebo rákosinami vhodných k úpravě, např. zřízením průseků z důvodu snazšího lovu,
 • spolupráce na výběru pozemků v blízkém okolí honitby, které nejsou součástí honitby, avšak divoká prasata je hojně využívají

 

Lesy hl.m. Prahy (na základě zřizovací listiny):    

 • prosazovat u uživatele honitby zájmy hl.m. Prahy, a to z pozice držitele honitby a majoritního vlastníka pozemků v honitbě,
 • prosazovat intenzivní lov divokých prasat, a to po období celého roku; prosazovat zvýšení podílu lovu především u samičí zvěře,
 • spolupráce na vyhledávání pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy s neprostupnými keřovými porosty nebo rákosinami vhodných k úpravě, např. zřízením průseků z důvodu snazšího lovu,
 • realizace těchto průseků v případě, že se jedná o pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy,
 • spolupráce na výběru pozemků v blízkém okolí honitby a ve vlastnictví hl.m. Prahy, které nejsou součástí honitby, avšak divoká prasata je hojně využívají, a nelze je zde lovit na základě povolení lovu v honitbě,
 • podávání žádostí o povolení lovu na těchto pozemcích ve vlastnictví hl.m. Prahy příp. i o prohlášení těchto pozemků za nehonební příslušnému orgánu státní správy myslivosti,
 • zajištění umístění jednotných informačních tabulí (ve spolupráci s příslušnými městskými částmi) na přístupová místa do této lokality,
 • pravidelná kontrola uživatele honitby ve věci dodržování zákazu vnadění nebo přikrmování zvěře v lokalitách v blízkosti zástavby,
 • vymáhat po uživateli honitby škody způsobené zvěří na lesních i lučních porostech,
 • opatření týkající se uživatele honitby zapracovat i do nové nájemní smlouvy

 

Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, orgán státní správy myslivosti:

 • vydávání rozhodnutí ve správním řízení, na základě žádosti uživatele honitby,
 • povolení lovu divokých prasat v honitbě
 • povolení výjimek ze zakázaných způsobů lovu
 • vydávání rozhodnutí ve správním řízení, na základě žádosti vlastníků pozemků,
 • prohlášení dalších pozemků vhodných pro lov divokých prasat za nehonební
 • vydávání rozhodnutí ve správním řízení, na základě žádosti vlastníků nebo nájemců pozemků,
 • povolení lovu divokých prasat na nehonebních pozemcích,
 • čtvrtletně kontrolovat prováděný lov včetně pravidelných vyhodnocení lovu dle pohlaví a věkové struktury a v případě potřeby uložit příslušná opatření,
 • přijímání žádostí o dotace v oblasti myslivosti (např. odchytová zařízení)

 

Příslušné městské části (MČ): 

 • prosazovat intenzivní lov divokých prasat, a to po období celého roku; prosazovat zvýšení podílu lovu především u samičí zvěře,
 • spolupráce s uživatelem honitby při organizaci společných loveckých akcí na černou zvěř včetně nutné spolupráce s Městskou policií hl.m. Prahy a Policií ČR při uzavření prostoru společného lovu z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel,
 • předem informovat vhodnou formou obyvatele o konání hromadných loveckých akcí v honitbě,
 • spolupráce na výběru pozemků v blízkém okolí honitby a ve vlastnictví MČ, které nejsou součástí honitby, avšak divoká prasata je hojně využívají,
 • podání žádostí o povolení lovu na těchto pozemcích ve vlastnictví MČ příp. i o prohlášení těchto pozemků za nehonební příslušnému orgánu státní správy myslivosti,
 • spolupráce na umístění jednotných informačních tabulí na přístupová místa do této lokality

Dalším předpokladem k realizaci tohoto cíle je všeobecné zlepšení komunikace mezi zainteresovanými stranami.

Tato opatření lze v případě potřeby implementovat i pro další území hl.m. Prahy.

 

Prev Zkapacitnění ČOV Horní Počernice - Čertousy
Next Setkání občanů s radními v lokalitě Počernice-střed

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment