Vilém Čáp: Funkce místostarosty není trvalá ani dědičná, naštěstí!

Vilém Čáp: Funkce místostarosty není trvalá ani dědičná, naštěstí!

Poprvé se stal zastupitelem v roce 2010. Post obhájil ve volbách v roce 2014 a opětovně v roce 2018 – díky preferenčním hlasům „přeskákal“ z nevolitelného místa kandidátky sdružení nezávislých kandidátů Počernice JINAK dva své kolegy a v hornopočernickém zastupitelstvu usedl opět. Od listopadu 2018 je předsedou Návrhového výboru ZMČ Praha 20, v roce 2019 vedl Komisi majetku RMČ Praha 20, v pondělí 24. února 2020 byl zvolen 1. místostarostou městské části.

Po 8 letech a 3 měsících se vracíte do rady městské části – nyní na pozici 1. místostarosty. Co budete, dle názvu vaší volební strany, dělat „jinak“?

Úlohu prvního místostarosty vnímám ve vykonávání svých svěřených gescí a zároveň v „krytí zad“ starostovi – snad se obou úloh důstojně zhostím. Chci, aby mezi všemi zastupiteli, napříč koalicí i opozicí, probíhal živý dialog a spolupráce. První vlaštovkou je, že na jednání rady budou od 1. června zváni zástupci všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu – tedy i ti, kteří dnes v radě své zástupce nemají. Mám upřímnou radost z toho, že se tahle změna povedla prosadit. Trvalo to jen 30 let…

Jsou zástupci opozičních zastupitelů zváni na jednání rad i v jiných pražských městských částech? Proč jste se pro tento krok rozhodli?

Nevím o tom, že by podobná praxe existovala i v jiných městských částech, třeba se ale mýlím, což by mě jen těšilo. V opoziční lavici jsem strávil 7 let a dobře vím, jak těžce se v ní pracuje, když není vůle vedení vytvářet prostor pro důstojný dialog. Moje stávající pozice, funkce místostarosty, není trvalá ani dědičná, naštěstí! A proto je dobré mít neustále na paměti, že do opozice se můžete velmi rychle vrátit – myslím, že právě tato optika rozhodla o tom, že byl můj návrh schválen.

Zastupitelstvo vám svěřilo hned několik gescí – finance (rozpočet, dotace a granty), legislativu, majetek, kulturu a HPZ. Můžete stručně nastínit vaše priority v těchto oblastech?

Začnu odzadu – do Zpravodaje bych rád vrátil možnost všech zastupitelů publikovat své příspěvky, a to v původním rozsahu, cenzurní prvky dnešního statutu nepovažuji za žádoucí. Práci redakční rady chci z poradního orgánu rady přesunout na poradní orgán zastupitelstva, kam by měl každý zastupitel přístup. Do práce redaktora ani redakční rady nebudu v žádném případě zasahovat, pokud to nebude ze zákonných důvodů nutné. Další oblastí, na níž se chci zaměřit, je ekonomika vydávání, přípravy a distribuce HPZ.

V kultuře chci podporovat naše příspěvkové organizace – divadlo, knihovnu i zámek a pravidelně se setkávat s jejich řediteli, dále pokračovat v tradičních kulturních akcích a připravit i akce nové. Rád bych do Horních Počernic pozval i ministra kultury, například na zahájení výstavy nebo při jiné významné kulturní příležitosti. Důležité je i pokračování v grantové podpoře divadelních souborů a dalších neziskových organizací. Pokud to jen trochu půjde, rád bych do kulturní oblasti přivedl více peněz z magistrátu i ústřední úrovně.

Legislativní oblast se týká soudních sporů a insolvenčních řízení, přípravy vyjádření k návrhům vyhlášek a nařízení orgánů hl. m. Prahy nebo mj. zajištění vhodného běhu procesů, které na úřadě a v orgánech samosprávy probíhají. Nejsem právník, ale domnívám se, že řešení problémových záležitostí soudní cestou by mělo být vždy až tou poslední možností. Hájení zájmů městské části je samozřejmě prvořadé. Za neméně důležité považuji, aby úřad disponoval dostatečným počtem kompetentních právníků.

V majetkové oblasti považuji za důležité ctít princip „řádného hospodáře“. Chci se zasadit o další rozvoj bytového fondu městské části, a to i s využitím prostředků hl. m. Prahy a státu. V žádném případě nepodporuji privatizaci stávajících bytů – jsou mj. významným zdrojem příjmů městské části a cennou možností, jak pomáhat lidem, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci. Za samozřejmé považuji solidní jednání s nájemci v našich nebytových prostorách a nájemníky v našich bytech. Důležitou kapitolou této agendy jsou rovněž jednání s významnými pozemkovými vlastníky v našem katastrálním území, problematika sběrného dvora a další.

Vyrovnané hospodaření má smysl vždy, jedinou výjimkou mohou být situace, kdy investujete do majetku, z nějž očekáváte budoucí výnosy. Ve finanční oblasti chci navázat trvalé a pevné partnerství s finančním výborem a připravované kroky s ním konzultovat, obdobně chci postupovat i u poradních orgánů u výše uvedených gescí, jedině tak má jejich existence skutečný smysl. Prakticky nikdy nekončící prací je snaha získávat do rozpočtu nové, neočekávané finanční prostředky. V oblasti dotací a grantů bych chtěl hlavní procesy soustředit „pod jednu střechu“ a vytvořit přívětivější prostředí pro žadatele o individuální dotace, stejně tak tzv. „dotační kartu“ každé jedné podané žádosti, z níž bude jasné, kdo vyhodnotil a odpovídá za správnost a dodržování dotačních zásad a zda podaná žádost splňuje všechny předepsané požadavky.

Jak hodnotíte práci opozičních zastupitelů?

Práce v opozici není jednoduchá – ne každý má náturu na to přijít večer z práce, otevřít počítač a pustit se do studia podkladů pro jednání zastupitelstva, zajít ve svém volném čase na komisi nebo výbor, anebo připravit a přednášet na zastupitelstvu vlastní návrhy a interpelace. Vážím si každého, kdo to dělá a dokáže u toho oddělit fakta od emocí, sám vím, že to mnohdy není jednoduché. Navíc, vždy je snazší i rychlejší, než navštívit konkrétního radního a dohledat všechny potřebné informace, prezentovat problém z jednoho úhlu pohledu na sociálních sítích a zároveň hned lidi „černobíle“ rozdělovat na „klaďáky“ a „záporáky“. Daleko těžší je navázat dialog i s těmi lidmi, o nichž víte, že vás z různých důvodů nemají rádi. O to bych se, jako zastupitel s letitou opoziční zkušeností, chtěl pokusit. Svých opozičních kolegů si vážím a chci napomoci tomu, aby měli takové podmínky pro práci ve prospěch Horních Počernic, aby se do ní rádi hojně a pravidelně zapojovali. Pak budou Počernice opravdu JINAK!

V politice se pohybujete od útlého věku. Co vás naučila?

Učí mě stále, každý den, koneckonců stejně jako život mimo ni. Každý člověk vás něčím obohatí. Naučila mne mnohé, nevím, zda to jde stručně shrnout. Vybavuje se mi ale jeden postřeh. Pokud je důvodem, proč děláte politiku, vaše vlastní lenost, lenost chodit každý den do práce, a k prosazování svých cílů využíváte šíření nenávisti a strachu, nikdy nemůžete zvítězit, alespoň ne v dlouhodobém časovém horizontu.

V roce 2010 jste byl zvolen do zastupitelstva za ČSSD, na kandidátce bylo uvedeno, že jste jejím členem. Platí to i dosud?

Ano, platí, členem ČSSD jsem stále, a to od roku 2008.

 

Ing. Vilém Čáp

*1990

Vzdělání: NF VŠE – Ing. v oboru Veřejná správa; Bc. v oboru Národní hospodářství

Zaměstnání: ekonom v Odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy, 1. místostarosta Prahy 20

 

 

Prev Cyklostezka v ohrožení?
Next VÝDEJ DEZINFEKCE NA RUCE ZDARMA