Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022 zveřejněném dne 1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, která proběhne ve dnech pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat za 14 dní od kola prvního, tedy v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Stálý seznam voličů

Úřad městské části Praha 20, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů, státních občanů České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 20. Každý volič si může v níže uvedených úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Voličem ve volbě prezidenta republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Úřední hodiny pro ověření zápisu ve stálém seznamu voličů:

Pondělí      8.00 – 12.00          13.00 – 18.00

Úterý                   8.00 – 12.00

Středa        8.00 – 12.00          13.00 – 18.00

Čtvrtek       8.00 – 12.00

Pátek                   8.00 – 11.00

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době volby ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz jen na první či druhé kolo voleb, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče;
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky voliče –

fyzické osoby do datové schránky MČ Praha 20 (ID: seibq29) nebo prostřednictvím portálu občana;

  • osobně v úředních hodinách na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

 

 

Úřední hodiny pro osobní podání žádosti o voličský průkaz:

Pondělí      8.00 – 12.00         13.00 – 18.00

Úterý                   8.00 – 12.00

Středa        8.00 – 12.00         13.00 – 18.00

V jiné dny výhradně po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 271 071 654 nebo 271 071 657.

Písemná či elektronická žádost o voličský průkaz musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat do 11. ledna. 2023 do 16.00 hodin. Žádost o vydání voličského průkazu není formalizována, doporučujeme však použít formulář zveřejněný na webových stránkách úřadu v sekci volby. Úřad městské části Praha 20 vystaví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, případně jej předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Ověřování podpisů na plných mocech souvisejících s vystavením či převzetím voličských průkazů provádí správní orgány bezplatně (ověření podpisu u České pošty podléhá poplatku 30 Kč). Upozorňujeme, že bez předložení vydaného voličského průkazu nebude voliči umožněno hlasovat v okrsku podle místa jeho trvalého pobytu. V případě ztráty nebo poškození voličského průkazu není možné vydat jeho duplikát.

Distribuce hlasovacích lístků

Voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky pro první kolo volby dodány do poštovních schránek nejpozději 3 dny před zahájením hlasování, tedy do úterý 10. ledna 2023. Volič může též využít hlasovací lístky, které budou připraveny ve všech volebních místnostech. Distribuce hlasovacích lístků bude

prováděna zaměstnanci úřadu do poštovních schránek voličů v místě jejich trvalého pobytu. Ověřte si, prosím, zda je vaše schránka volně přístupná a popsána jménem. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby nebudou roznášeny do poštovních schránek, k dispozici budou jen ve volebních místnostech.

Adresy volebních místností

Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorech, jako v předchozích volbách.

 

Číslo okrsku Adresa volební místnosti
20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice

 

Rozřazení jednotlivých adresních míst (ulic a čísel popisných) do jednotlivých volebních okrsků naleznete na webových stránkách úřadu v sekci volby nebo ve volební aplikaci: kudykvolbam.iprpraha.cz. Volební místnosti nejsou bezbariérové, nicméně u vchodu do všech budov bude umístěno zvonkové tlačítko pro přivolání volební komise.

Hlasování ve volební místnosti

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem (např. cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Oproti dřívějším letům již nebude možné během voleb vystavovat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s jednoměsíční platností pro uplatnění volebního práva. Po prokázání totožnosti obdrží volič od volební komise jednu úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží jeden hlasovací lístek jím preferovaného kandidáta do úřední obálky. Vlastní volbu volič provede vhozením vydané úřední obálky s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky (volební urny).

Přenosná volební schránka

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky, a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je možné od 2. ledna 2023 požádat na tel. čísle: 271 071 654. Žádost o hlasování do přenosné hlasovací schránky ve dnech voleb přijímají též jednotlivé volební komise na telefonních číslech, která budou zveřejněna na stránkách: www.pocernice.cz v sekci „volby“, případně se můžete obrátit během voleb na stálou službu na telefonním čísle: 271 071 607.

Prev Zpívání u betléma
Next Desetitisíce fanoušků sledovalo basketbalový zápas, kde hrál Jiří Ammer. Dodnes je v Guinnessově knize rekordů