VYHRAZENÁ ŠKOLKA PRO DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH PROFESÍ

VYHRAZENÁ ŠKOLKA PRO DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH PROFESÍ

Městská část Praha 20 vyčlenila MŠ U Rybníčku na přijímání děti rodičů vybraných klíčových profesí, např. lékařů, policistů, hasičů a pod – viz odkaz níže. Případní zájemci by se měli hlásit přes svá personální oddělení na Magistrát hlavního města Prahy, který alokaci těchto dětí do jednotlivých škol a školek zaštiťuje.

Na základě Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu č. 2/2021 mohou určené školy a školská zařízení vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci zabezpečující výrobu elektřiny,
 • zaměstnanci zabezpečující funkčnost přenosové soustavy elektřiny,
 • zaměstnanci zabezpečující chod distribuční soustavy elektřiny,
 • zaměstnanci zabezpečující přepravní soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů,
 • zaměstnanci zabezpečující distribuční soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů,
 • zaměstnanci zabezpečující skladování zemního plynu, ropy a ropných produktů,
 • zaměstnanci zabezpečující výrobu tepla,
 • ­zaměstnanci zabezpečující distribuci tepla,
 • zaměstnanci zajišťující odvoz a recyklaci komunálního odpadu,
 • zaměstnanci zajišťující údržbu komunikací,
 • zaměstnanci zajišťující energetické využití odpadu v ZEVO,
 • zaměstnanci zajišťující nakládání s odpadními vodami,
 • zaměstnanci zabezpečující plynulost silniční dopravy a systém Pražské integrované dopravy,
 • zaměstnanci zabezpečující funkčnost řídících pracovišť, ústředen; datových center, telekomunikačních vedení a dalších sítí nezbytných pro fungování služeb města,
 • zaměstnanci zabezpečující činnost integrovaného záchranného systému (jak základní tak ostatní složky IZS),
 • zaměstnanci zabezpečující radiační monitorovací síť,
 • zaměstnanci zabezpečující předpovědní, varovnou a hlásnou službu,
 • zaměstnanci územních samosprávných celků,
 • zaměstnanci zabezpečující kurýrní a doručovací služby,
 • zaměstnanci organizací podílejících se na vývoji a výzkumu využitelných při léčbě nebo vakcinaci proti koronaviru,
 • členové bezpečnostní rady, krizového štábu a jejich pracovních skupin při Magistrátu hlavního města Prahy a městských částech hl. m. Prahy,
 • dobrovolníci podílející se na řešení dopadů epidemie koronaviru,
 • zaměstnanci justičních orgánů,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zaměstnavatelé, kteří odpovídají výše uvedenému výčtu okruhu zaměstnanců, mohou požádat o umístění dětí prostřednictvím formuláře, který je ke stažení ZDE – a který bude zaslán pracovníkovi odboru školství, mládeže a sportu MHMP Mgr. Stanislavu Sivanincovi.

E-mail: stanislav.sivaninec@praha.eu

Telefon: +420 236 00 5927

Rámcový popis procesu umisťování dětí:

 • Zaměstnavatel vyplní předepsaný formulář za všechny své zaměstnance, kteří budou využívat službu péče o dítě (děti zaměstnanců, kteří službu využívat nebudou, prosíme NEUVÁDĚT! – Operativně lze zařazovat další děti později.)
 • Zaměstnavatel odešle formulář odboru školství, mládeže a sportu na uvedený kontaktní email.
 • Odbor školství, mládeže a sportu MHMP na základě formulářů s vyplněným seznamem dětí obdržených do 10:00 v konkrétní pracovní den, provede umístění dětí do určených škol (na základě uvedené preference a kapacitních možností škol), přičemž docházet do určené školy bude možné až na základě vyrozumění školy a zaměstnavatele. Zpravidla probíhá nástup dětí obden, kdy bylo dítě umístěno – příklad: seznam dětí doručený v pondělí do 10:00 je zpracován během pondělí, dojde k u místění dítěte, následuje vyrozumění škol a současně zaměstnavatele (zpravidla odpoledne a večer v den doručení seznamu), přičemž dítě může docházet až od středy ráno, kdy je pro něho připraveno místo a zajištěna strava. Seznamy dětí doručené po 10. hodině v konkrétní pracovní den se zpracovávají až následující pracovní den!
 • Zaměstnavatel obdrží konkrétní seznam škol, do kterých byly umístěny děti ze sezamu jím zaslaným. S umístěním dětí zaměstnavatel seznámí své zaměstnance (i z tohoto důvodu není umisťování dětí prováděno pro následující den po poskytnutí seznamu dětí zaměstnavatelem).

 

Prev Poděkování Metrostavu za pomoc a spolupráci při zapůjčení mobilních stavebních buněk pro LRS Chvaly
Next Blokové čištění komunikací