Zábor kvalitní zemědělské půdy na stavební činnost je krátkozraký

Zábor kvalitní zemědělské půdy na stavební činnost je krátkozraký

Vladimír Hošek se v komunální politice pohybuje již sedmým rokem a zastává názor, že Horní Počernice by se měly rozvíjet velmi citlivě. To byl také jeden z důvodů, proč se rozhodl kandidovat. Jako občan totiž nemohl zásadně zasáhnout do oblastí, které ho trápily.

Jak dlouho se pohybujete v komunální politice?
Poprvé jsem kandidoval do ZMČ v roce 2014 jako nezávislý kandidát a umístil jsem se jako první náhradník. V roce 2018 jsme sbírali podpisy pro možnost kandidovat jako nezávislé společenství občanů nazvané Počernice JINAK a nasbírali jsme 1 378 podpisů. V zastupitelstvu obsadilo naše sdružení nezávislých kandidátů 2 mandáty.

Co bylo impulsem pro Vaši první kandidaturu?
V podstatě nemožnost prosadit cokoli zásadního jako prostý občan. V naší ulici, jako ostatně na mnohých místech v HP, byla po rekonstrukci ustavena „obytná zóna“, což znamená povinnost parkovat pouze na vyhrazených místech (vyskládaný prostor červenými dlaždicemi). V tomto případě jsem peticí a vstřícností úředníka MČ docílil změny na „tempo zónu“, která se liší právě možností parkovat kdekoli. V roce 2011 mně a mým sousedům byl představen návrh budoucí podoby LRS Chvaly, což nás vyděsilo natolik, že jsme založili občanský spolek Chvalská, abychom měli právní subjektivitu pro dialog. Moje občanské i ekologické apely na ZMČ pro politickou reprezentaci neměly žádnou váhu, takže jsem logicky dospěl do stadia, že se musím pokusit kandidovat do ZMČ.

Splnil vstup do komunální politiky Vaše očekávání?
Rád chodím pěšky. Nemám proto ani auto… Za 63 let života jsem nachodil stovky kilometrů po celém světě a vím, že když chci někam dojít a zároveň mít radost z cesty, je fajn jít s příjemnými lidmi. S lidmi, s nimž si během cesty dobře popovídáte, občas se zasmějete nebo v diskusi poškorpíte, ale cesta vám s nimi hezky utíká a je příjemná. Nerad „chodím“ s lidmi, kteří vás urážejí a pomlouvají nebo obviňují ze svých životních neúspěchů, které si způsobili sami. V zastupitelstvu se setkáte s oběma druhy lidí. Vstup do komunální politiky moje očekávání z větší části splnil – podařilo se například prosadit možnost diskuse zástupců všech politických uskupení přímo na jednání RMČ a také změnu jednacího řádu, která učinila z návrhového výboru v našem podání vhodnou platformu pro konstruktivní dialog – zastupitelé tak již mohli věcně diskutovat o rozpočtu, konání jednání ZMČ online, o nastavení poskytování dotací z rozpočtu městské části nebo o finančním a personálním auditu kulturních příspěvkových organizací.  Jsem také moc rád, že se podařilo odstranit cenzuru HPZ a že každý zastupitel má v HPZ opět důstojný prostor – 2 500 znaků v každém čísle. Osobně mě potěšilo, že se v RMČ v minulém roce nalezlo 5 statečných, kteří odsouhlasili podání připomínek do řízení o dostavbě Silničního okruhu kolem Prahy a nebáli se hájit zájmy našich obyvatel. Osobně jsem se tohoto jednání rady zúčastnil a měl jsem z něj moc dobý pocit.

Byl jste členem v několika komisích: výstavby a územního rozvoje, životního prostředí. Který z těchto směrů Vám je nejbližší?
To jsou spojité nádoby, nakonec i projednávané materiály jsou víceméně stejné. Důležité je vždy se pokusit skloubit oboje – rozumný rozvoj při zachování (a v ideálním případě i rozvoji) kvality našeho přírodního bohatství.

Jak se díváte na plánovanou výstavbu v Horních Počernicích, jako je například lokalita Robotnice?
Polohou jsou HP v pasti tří dálnic. V minulosti nám tu pražští zastupitelé, někdy i na návrh našich (převážně z ODS) v územním plánu změnili zemědělskou půdu na zastavitelné plochy, takže nyní i do budoucnosti bude zásadní toto znovu nedopustit, protože předmětná past spočívá v tom, že dopravně cpeme „tlusté do tenkého“. I když jsem zastáncem „města krátkých vzdáleností“, příměstské vlakové dopravy + bezmotorové, tak je mi jasné, že většina lidí zítra nepřesedne na bicykl, či nezačne chodit pěšky jako já s batohem do krámu a je tedy třeba přetížené Náchodské ulici ulevit. Nabízí se severní a jižní možnost průstupu východ-západ. Pro výstavbu v lokalitě Robotnice vnímám jako zásadní vybudování veřejně prospěšné komunikace (zanesena v ÚP) na kruhový objezd před Ikea, tedy skrz rychlostní silnici A0. Rozumím ale tomu, že politika je střetem různých idejí a názorů – a když nastane situace, že většinu v pražském zastupitelstvu „drží“ zastánci překotného rozvoje metropole, mohou mít názory zastánců zeleně a přírody výrazně nižší naději uspět.

Jak by se podle Vás měly Horní Počernice dále rozvíjet a co je z Vašeho pohledu v Počernicích největší problém, který by se měl řešit?
Rozvíjet by se měly velmi citlivě, obecně řečeno, protože peněz se nenajíme. Zábor kvalitní zemědělské půdy na stavební činnost je krátkozraký. Na východě je na dohled Polabí a my ztrácíme nenávratně půdu bonity 1 či 2, tedy nejkvalitnější. Moje ideální vize jsou dálnice v tunelu a tudíž HP jako zajímavá rekreační zóna propojená s Běchovickým a Klánovickým lesem. Jedná se o jedinečnou oblast lehce dostupnou i ostatním návštěvníkům Prahy a jsem přesvědčen, že zeleň je významná hodnota, kterou je třeba chránit a rozvíjet. Vylidněné centrum města, na okrajích se chce stavět a následně vzniká logicky požadavek dojíždět autem. Pak nepřekvapí zajímavý údaj, který se objevil ze sčítání lidu z roku 2011. V Praze je na jednu bytovou jednotku (tj. byt či dům) 2,2 obyvatele, v HP je to 2,8 obyvatele. Takže bytů je dost, jen to znamená, že ten, kdo má dost peněz, ukládá je do nemovitostí, ne do banky ani s nimi nenakládá jinak.
Ale lokálních problémů máme docela dost, takže něco málo bych rád dodal: Na jarním zastupitelstvu (15. 3. 2021) jsem podal pozměňovací návrh k „Revitalizaci areálu Velaz“. Je to jeden z podnětů na změnu ÚP, který byl podán v minulosti mj. rodinou Špačkových na pořizovatele – HMP. Od našeho ZMČ lze podat jen stanovisko. Na zastupitelstvu tedy uspěl můj návrh – zaslat na HMP stanovisko spočívající pouze v nápravě stávajícího brownfieldu, tj. nerozšiřovat zastavitelné plochy na úkor zeleně, zcela v duchu „Deklarace podmínek rozvoje“, kterou ZMČ přijalo v minulém volebním období. Mrzelo mě, že opoziční kolegové při hlasování můj návrh nepodpořili s odůvodněním, že je „nevymahatelný“. ZMČ ale nic nevymáhá, my jsme hlasovali o vyjádření se k již podanému podnětu. Nerozumím tomu.
Obdobně mě překvapily postoje kolegů při hlasování o podání žádosti o finanční příspěvek od Národní sportovní agentury (NSA) na „tělocvičnu“. Můj názor (jedná se o nerozpracovanou ideu) je dlouhodobě konzistentní, tj. jsem přesvědčen, že by bylo rozhodně lepší uvažovat v dlouhodobém horizontu a na ploše pozemků u Ratibořické školy provést zásadní stavební úpravy, protože nevyhovujícího je zde povícero. Tzn. strhnout spojovací chodbu i tělocvičnu, DDM i ZUŠ a na těchto už jednou zastavěných plochách postavit vše potřebné s ohledem na 21. století, a to i když je tato varianta drahá, ale pro žáky „suchou nohou“ dostupná a s jednotnou režií provozu. Vím, že jsem v tomto názoru osamocen a přesvědčil jsem se o tom i v minulosti v pracovní skupině k „hale, tělocvičně“, jedno jak to nazveme, (hala měla výšku 13 m, tělocvična 11 m, objem samostatné budovy situované na nynějším dětském hřišti je víceméně stejný). Bohužel, všichni ti kolegové z opozice, co nechali dojít proces výstavby „tělocvičny“ do podoby vydaného stavebního povolení, pak nepodpořili žádost na finanční příspěvek od NSA, která by v případě úspěchu významně šetřila náš rozpočet. Také tomu jsem nerozuměl. Pokud bylo jediným argumentem to, co jsem zaslechl na chodbě od jedné z opozičních kolegyň – „přece to nepodpoříme, když v radě nesedíme, nebyl by to náš úspěch ale jejich“, tak nás to posouvá o obrovský kus zpátky.
K Robotnici – park zde prosazuji cca od roku 2014 a jsem rád, že jsem svým nápadem inspiroval i kolegy p. Polydorovou, p. Benedu a další.
HP Východ – Zastavitelné pozemky na východě Počernic HMP nepovolila přepsat zpět na ornou půdu, byť je dodnes zemědělsky používána. HMP se bojí, že by majitelé soudně vymáhali ušlý zisk. Hromadných žalob na pokles ceny nemovitostí a poškozené zdraví od stávajících obyvatel se HMP neobává. Mně osobně není znám žádný podobný případ, a to ani jedné z variant, domnívám se, že jde jen o uměle vyvolaného „strašáka“. Pro nás z toho nicméně plyne, že je lepší mít studii zastavitelnosti, která je následně pro výstavbu závazná, než nemít nic a stát se divákem zběsilé maximalistické zástavby, kterou umožňuje v minulosti nastavený ÚP. Že je zeleň cenná deviza okrajových částí Prahy a HP, jsem upozorňoval zastupitele už jako občan a nabádal jsem k zachování a rozvoji obnovitelné zeleně. Cyklostezka do Běchovického či Klánovického lesa, možnost jezdit na koních i na vyjížďky do přírody je něco, co není v Praze úplně běžné a co k nám v budoucnu, pevně věřím, přivede návštěvníky.
Závěrem bych ještě dodal, že opoziční kolegové se často negativně kriticky vyjadřují o práci mého kolegy Viléma Čápa. Často se o něm dočtu na sociálních sítích nebo na stránkách HPZ věci, které nejsou pravdivé. Mnohokrát jsem mu říkal, že by měl reagovat a nenechat dlouhodobě nekonstruktivními a v osobní rovině mířenými útoky dehonestovat práci, kterou pro HP vykonává. Vždy, když mu to říkám, jen se usmívá. Naposledy mi řekl, ať si vzpomenu na hlavní myšlenky, s nimiž jsme jako Počernice JINAK šli do voleb – „Věříme tomu, že lidská slušnost, zkušenost, nebo chuť pomáhat druhým jsou pevné hodnoty, které stojí za to ctít a prosazovat. Chceme, aby každý, kdo má zájem pro Horní Počernice pracovat, tuto možnost měl a nesetkal se s pomluvami a nevděkem.“ Pak dodal, že se stará o dost gescí a že jsou pro něj důležitější než hádky, čemuž rozumím. Každému, kdo mého kolegu hodnotí, aniž by ho osobně znal, doporučuji setkat se s ním osobně a udělat si vlastní názor. Já za sebe chci říct, že je to extrémně pracovitý a férový člověk.
Přeji všem čtenářům hodně zdraví a budoucnost bez koronaviru.

 

Prev Pozor na změnu času
Next Začal jsem snít o létání