Zaostřeno na „Stodolu“

Zaostřeno na „Stodolu“

Rekonstrukce a přístavba objektu Stodola na Chvalské tvrzi

aktualne_stodola

Projekt je rozdělen do dvou částí, z nichž každá má jiný charakter, funkci a historii. Z toho důvodu je ke každé z nich přistupováno rozdílně. Podstatou celé stavby je původní stodola, která bude sloužit jako multifunkční sál. Druhá část je potom přístavba s krčkem, která je vlastně zázemím a doplňkem samotného sálu, bez něhož by zamýšlený provoz nebyl možný. Projekt se snaží o citlivý přístup k rekonstruovanému památkově chráněnému objektu. Snahou je minimalizovat zásahy uvnitř objektu, odstranit novodobé rušivé prvky a zároveň vytvořit vnitřní prostředí, které bude možné využívat pro zamýšlený záměr s rozumnými provozními náklady.

 

Zateplení

 

Hlavní změnou oproti dnešnímu stavu je plán využívat objekt celoročně a tudíž ho vytápět. S tím souvisí i jeho zateplení. Podlaha stodoly bude provětrávaná a jako nášlapná vrstva v sále budou dřevěné parkety pro možnost pořádání plesů a tanečních akcí. Sál se otevře do krovu s viditelným prkenným podbitím (bez viditelných krokví), výplně otvorů budou mít dřevěnou konstrukci. Stávající nepůvodní otvory v severní části objektu budou zazděny. Vzhledem k velké výšce sálu a jeho objemu bude vytápění řešeno pomocí plynových infrazářičů s dotápěním pomocí VZT zařízení umístěného nad jevištěm. Nová část tj. přístavba s krčkem, je řešena modernějším způsobem, ale měla by působit oproti sálu skromnějším dojmem. Podlaha bude klasicky izolovaná asfaltovými pásy, nášlapná vrstva bude keramická dlažba a vytápění bude řešeno jako podlahové teplovodní.

 

Fasáda v barvě světlého okru

 

Fasáda stávající stodoly bude omítaná v barvě světlého okru. Přístavba je navrhována v půdorysné velikosti 30 x 8 m s plochou střechou a trochu vyšší atikou, aby se zakryly vývody a výdechy technického zařízení.  Na fasádě nové přístavby budou použity dva materiály, kdy do tří čtvrtin výšky je navrženo obložení kamenným, pískovcovým, spárovaným obkladem a ve zbylé horní části je navržen pás z omítky.

V současné době je provedena hrubá stavba přístavby, ve stávající stodole je provedena skladba systému provětrávané podlahy a probíhá betonáž podkladních konstrukcí podlahy, které následně umožní postavení vnitřního lešení, z něhož budou prováděny veškeré práce související s rekonstrukcí krovu. Stavebně dokončeny jsou již vnitřní přizdívky stávajících stěn stodoly. Souběžně probíhají práce na přípojkách inženýrských sítí před západní fasádou stodoly.

 

Kolik se zatím prostavělo

 

Z celkového objemu finanční prostředků je aktuálně prostavěno cca 2,7 mil. korun. Městská část, jako investor stavby, zadala vypracování samostatného projektu interiéru, který bude řešit návrh mobiliáře do nově navržených prostor tj. zejména mobiliáře sálu a spojovacího krčku. Jedná se především o židle, stoly, transportní vozíky na židle pod jeviště, vybavení prostoru nápojového baru mobiliářem, atd., a to tak, aby celkový výsledný dojem, jako celek, splňoval požadavky kladené na památkově chráněný objekt v souvislosti s jeho budoucím účelným využitím.

Zdeněk Vavruška, vedoucí Odboru hospodářské správy a investic

MČ Praha 20

Prev Z dopisů čtenářů
Next Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 - rok 2019