Zápis do mateřských a základních škol

Zápis do mateřských a základních škol

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi do základních škol a mateřských škol v Horních Počernicích na Dny otevřených dveří a k zápisům pro školní rok 2019/2020, které budou probíhat v následujících termínech:

 

Zápis do prvních tříd základních škol

 

  1. a 3. dubna 2019

od 13.00 do 17.00 hodin

 

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Základní škola, Praha 9 –  Horní Počernice, Stoliňská 823

vč. přípravné třídy s kapacitou 14 míst

 

Fakultní základní škola,  Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

Základní škola a Mateřská škola,  Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

 

  1. dubna 2019

od 14.00 do 17.00 hodin

 

q  Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

Škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

 

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve všech základních školách v Horních Počernicích. Pro školní rok 2019/2020 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu do základní školy, předloží rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském průkazu rodičů).

 

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §36, odst. 4).

 

 

Dny otevřených dveří v mateřských školách

 

Mateřská škola „U Rybníčku”, Praha 9 – Horní Počernice,  Křovinovo nám. 115 – 19. 3. 2019

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17:00 hod.

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408,

detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44 – 20. 3. 2019

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900  – 21. 3. 2019

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

 

Zápis do mateřských škol

bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

 

  1. a 7. května 2019

od 13.00 do 17.00 hodin

 

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní rok 2019/2020 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2019 dovrší pátý rok věku).

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zápisu do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání” a dle kritérií, která stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele.  K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §34a, odst. 2) a porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §36, odst. 4).

 

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „ Školství“- „Základní školy“ či „Mateřské školy“.

Helena Víchová, Odbor sociálních věcí a  školství

Prev ZVEME NA ZÁMECKÉ POSEZENÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU!
Next Neumíte kreslit?!