Zásady dopravní politiky MČP 20

Zásady dopravní politiky MČP 20

Zásady dopravní politiky MČP 20

Koncept

Úvod

Dopravní politika MČP 20 je koncipována v kontextu s klíčovými dokumenty vlády a hlavního města Praha, zejména „Dopravní politika ČR“ a „Plán rozvoje dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu s dlouhodobým výhledem“.

Klade si za cíl skloubení priorit MČP 20 s uvedenými celostátními plánovacími dokumenty, dopravní politikou hlavního města Prahy a středočeského kraje. Předpokládá koordinovaný synergický přístup ve spolupráci s přilehlými městskými částmi a obcemi středočeského kraje.

Tomu odpovídá i struktura dokumentu.

Hlavní výchozí podklady:

 • Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013 – 2020
 • Platná územně plánovací dokumentace (ÚPD)
 • Připravovaný Metropolitní plán
 • Připravovaný Plán udržitelné mobility
 • Dopravně inženýrská studie MČ Praha 20 01/2013
 • Koncepce cyklistické dopravy MČ Praha 20 Horní Počernice 2016

Globální cíle:

 1. Snížení intenzit průjezdné dopravy
 2. Vybudování kvalitních napojení na nadřazenou (dálniční) síť
 3. Zlepšení propojení MČP 20 s okolními MČ a přilehlými obcemi středočeského kraje
 4. Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, zejména v dotyku s nadřazenou sítí místních komunikací
 5. Zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty
 6. Podpora MHD
 7. Snížení negativních dopadů

Specifické cíle:

Výstavba mimoúrovňové křižovatky Beranka a připojovacích komunikací

(globální cíle 1, 2)

Zdůvodnění:

 • Výstavba nové MÚK v jihovýchodní části HP na D11 zahrnutá v ÚPD strategickém plánu rozvoje dopravní infrastruktury, která spolu s výstavbou připojovacích komunikací umožní napojení navazující silniční sítě a lepší obsluhu MČ HP, Klánovic a Běchovic a přilehlých obcí středočeského kraje

Opatření:

 • Záměr je zahrnut ve Strategickém plánu MČP 20
 • Záměr byl schválen investiční komisí MD
 • Je zpracována projektová dokumentace MÚK
 • V současné době probíhá územní řízení
 • Horní Počernice jsou na MÚK ze severu napojeny upravenou trasou silnice II/611 (prodloužení Náchodské), Klánovice a Šestajovice z jihu novou komunikací po katastru HP, Běchovice novou spojovací komunikací podél D 11 západním směrem
 • Probíhá příprava výběrových řízení na zpracování PD návazných komunikací

Zajištění:

 • Investorem MÚK je ŘSD, které má alokovány finanční prostředky na realizaci
 • Připojovací komunikace na tuto křižovatku řeší hl.m.Praha a Středočeský kraj. Je podepsána dohoda o realizaci, koordinaci s MÚK Beranka a spolufinancování
 • Předpokládaná realizace MÚK Beranka a připojovacích komunikací je rok 2018.
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Napojení ulice Bystrá na dálnici D 10

(globální cíl 2)

Zdůvodněn:

 • MÚK je zahrnuta v ÚPD jako deltovitá křižovatka. Vzhledem ke změně zatřídění D 10 se jeví jako vhodnější řešení integrace do stávající MÚK D0/D10 s přídavnými kolektory. Úprava MÚK vylepšuje napojení průmyslové zóny, odlehčuje přetížené MÚK mezi Radonicemi a HP(s napojením na ulici Ve Žlíbku) a spolu s plánovanou rekonstrukcí ulice Bystrá může usnadnit napojení HP ve směru sever a západ a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Opatření:

 • Záměr je zahrnut ve Strategickém plánu MČP 20
 • MÚK Bystrá je zahrnuta v platném ÚP. Existují administrativní problémy ohledně vlastnictví a správy dotčeného úseku D 10.
 • Na základě předběžného jednání s MHMP OSI zjišťuje MČP 20 názor dopravní policie
 • Jednání na ministerstvu dopravy proběhlo dne 13. 2. 2017
 • Na základě předchozích jednání podniknout kroky k realizaci záměru – MD, ŘSD, MHMP

Zajištění:

 • Předpokládané investiční zajištění – ŘSD, MHMP
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Zklidnění dopravy na ulici Náchodská

(globální cíle 1, 4, 5, 7)

Zdůvodnění:

 • Ulice Náchodská by měla fungovat jako obchodní třída a zajišťovat služby pro místní občany. Slouží rovněž k bydlení. Logickým požadavkem je tudíž vysoký podíl pěší dopravy s potřebou častého křížení, včetně přístupu ke školám. Tyto požadavky jsou ovlivňovány vysokými dopravními intenzitami na této komunikaci – v rozmezí cca 15–30 tisíc vozidel za 24 hodin (ve směru východ – západ). Tento údaj svědčí o značném podílu tranzitní dopravy

Opatření:

 • Záměr je zahrnut ve Strategickém plánu MČP 20
 • Záměr je ověřeným problémem, který vzešel z otevřeného fóra občanů
 • Komunikace je ve vlastnictví MHMP. MČP 20 zpracovala předběžnou studii a návrh zadávacích podmínek, který předložila IPR při jednání 05/2016
 • IPR na podnět náměstka primátorky pana Dolínka, pověřil další přípravou OSI – měla by být zadána dopravně inženýrská a urbanistická studie
 • V roce 2016 byla odpoplatněna D10 na území hl.m.Prahy
 • V roce 2017 bude odpoplatněna D11 od km 0 až po exit Jirny
 • Zklidnění – snížení intenzit a zpomalení dopravy, by mělo být dosaženo pomocí stavebních úprav a dopravními opatřeními
 • Předběžný termín realizace v horizontu zhruba 4 let, který koresponduje s předpokládaným termínem potřebné rekonstrukce této komunikace
 • Nutnost koordinace s Optimalizací železniční trati, rekonstrukcí komunikace Hartenberská, připojovací komunikace na MÚK Beranka

Zajištění:

 • S ohledem na vlastnictví a správu této komunikace přípravu a realizaci zajišťuje MHMP
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Rozšíření D11 – protihluková opatření

(globální cíl 7)

Zdůvodnění:

 • Jižní a jihozápadní část HP je zasažena hlukem z dálnice D 11 a městského okruhu D 0. To má vliv na kvalitu bydlení v oblastech přilehlých k těmto komunikacím a brání dalšímu rozvoji území dle Strategického plánu MČP 20, platné ÚPD a připravovaného metropolitního plánu

Opatření:

 • Vybudování protihlukových stěn podél D 11 je plánováno v souvislostí se stavbou rozšíření dálnice v úseku exit Jirny – MÚK D 0/D 11 na 6 pruhů se současně předpokládaným termínem realizace v roce 2018. S tím MČP 20 nesouhlasí a požaduje urychlený proces realizace, včetně ochrany před hlukem z D 0, MÚK Beranka a na části městského okruhu, oboustranně.
 • Vybudování protihlukového valu u napojení D11 na městský okruh (MČ má studii k tomuto projektu, které řeší velikost valu a jeho umístění.)
 • Proběhlo veřejné projednání EIA na rozšíření D 11, které konkretizovalo potřebná opatření. Zástupci MČP 20 a veřejnosti uplatnili připomínky (definovat naše připomínky)
 • Vybudování protihlukových stěn před vlastní realizací stavby
 • Izolační zeleň podél komunikace
 • Dne 13. 2. 2017 proběhlo jednání s ministerstvem dopravy

Zajištění:

 • Přípravu a realizace musí zajistit vlastník komunikací, tj. ŘSD v zastoupení státu
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

SOKP (silniční okruh kolem Prahy

(globální cíle 2, 7)

Zdůvodnění:

 • V říjnu 2016 zpracovala Fakulta opravní ČVÚT „Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP“. Materiál, který doporučuje urychlené realizovat trasu dle ÚPD byl předán následně MČP 20
 • Sledování přípravy a realizace v zájmu MČP 20 v souladu s celospolečenskými zájmy

Opatření:

 • Proběhla oprava 510 a příprava její rozšíření na 6 pruhů
 • MČP 20 trvá na zachování MÚK D 0/Chlumecká
 • MČP 20 požaduje protihluková opatření v celé části – lomené stěny + stěna na středním pásu
 • Požaduje použití „tichého“ asfaltu
 • Požaduje připravit návrh maximálně možných opatření, chránící obyvatele včetně realizace nutných navazujících dopravních staveb
 • Konstatuje, že vznikla Výkonná rada SOKP. Požaduje účast v této radě
 • Dne 13. 2. 2017 proběhlo jednání s ministerstvem dopravy

Zajištění:

 • Přípravu a realizace musí zajistit vlastník komunikací, tj. ŘSD v zastoupení státu
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Optimalizace trati Praha – Lysá nad Labem

(globální cíle 3, 7)

Zdůvodnění:

 • Optimalizace je součástí modernizace železniční sítě ČR. MČP 20 stavbu sleduje jako dotčený orgán v zájmu občanů

Opatření:

 • MČP 20 požaduje řešení protihlukových stěn
 • MČP požaduje umožnit vybudování cyklostezky Eurovelo a její napojení na Prahu 14 podél železničního mostu přes SOKP
 • MČP 20 požaduje řešení podchodu pod železniční tratí Ve Žlíbku a vybudování průchodu pro pěší – viz další specifický cíl
 • MČP 20 požaduje, aby součástí stavby bylo vybudování nového železničního mostu a podjezdu ulice Bystrá – viz další specifický cíl
 • MČP 20 požaduje řešení podchodu pod železniční tratí v ulici Bártlova (rozšíření tohoto podjezdu a vybudování chodníku včetně osvětlení)

Zajištění:

 • Přípravu a realizaci zajišťuje SŽDC ze zdrojů EU v rámci OPD
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Podpora vybudování železničního podjezdu ul.Bystrá a průchodu pro pěší v ul. VeŽlíbku

(globální cíle 2, 5)

Zdůvodnění:

 • Obě investice mají zlepšit prostupnost území pro pěší a cyklisty
 • Podjezd v ulici Bystrá spolu se specifickým cílem napojení na D 10 by měl navíc přispět ke zlepšení vazby HP na nadřazenou dálniční síť

Opatření:

 • MČ požadovala tento podjezd a průchod od roku 2009, kdy se zadávala studie Optimalizace tretě Praha – Lysá. Bylo řešeno se SŽDC a nám. Ministra dopravy Rudoleckým.
 • Tento požadavek potřebuje podporu za strany MD, může být realizován v rámci stavby Optimalizace tratě Lysá nad Labem. Existuje Technický průkaz tohoto podjezdu. MČ jedná také s TSK nám. Rezkem.

Zajištění

 • Přípravu a realizaci zajišťuje SŽDC ze zdrojů EU v rámci OPD. Není třeba dalších prostředků
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Modernizace cyklo trasy 8110 (A 50) HP – Klánovice

(globální cíle 3, 4, 5)

Zdůvodnění:

 • Úprava je potřebná s ohledem na parametry stávající trasy, nevyhovující stav současného přemostění D11, nejistý časový soulad plánovaných investic v území a nevhodnost plánované trasy přes MÚK Beranka pro hustou rekreační cyklo-dopravu rodin s dětmi zejména z bezpečnostních důvodů

Opatření:

 • Úprava trasy se týká úseku Beranka – křížení D11 – tvrz Hummer V souvislosti s touto stavbou je nutné vybudování lávky přes D11 pro cyklistickou dopravu a chodce
 • Trasa je v souladu s konceptem rozvoje cyklo dopravy dle IPR. Je potřebné její prověření
 • Problematiku řeší OSI, požadavek zaslán z IPR.

Zajištění:

 • V 10/2016 proběhlo jednání zástupců MČP 20 a OSI. Bude zadáno zpracování studie proveditelnosti (případně v úrovni pro OPD 2)
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Propojení průmyslové zóny na k.ú. Černý Most na ul. Ocelkova

(globální cíl 3)

Zdůvodnění:

 • Jedná se o komunikační propojení průmyslové zóny HP a obchodní zóny Černý Most sever, které by mělo umožnit přímé napojení oblastí na nadřazenou síť a odlehčit dopravě na ulicích Náchodská, Bystrá, Chlumecká

Opatření:

 • Trasa předpokládané stavby je vedena v územním plánu jako rezerva
 • Bylo by nutné nové přemostění D 0
 • MČP 20 usiluje o zadání prověřovací studie, kterou by zajišťoval OSI ve spolupráci s IPR
 • MČP 20 čeká na souhlas Prahy 14
 • Zapracování do Metropolitního plánu

Zajištění:

 • Jednalo by se o místní komunikaci ve správě TSK
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

P+R u nádraží Praha Horní Počernice

(globální cíl 6)

Zdůvodnění:

 • Prostor u nádraží je neorganizovaně využíván jako P+R, částečně na současném parkovišti a částečně na pozemku dráhy

Opatření:

 • MČP 20 plánuje zřízení komplexně řešeného P+R v lokalitě u nádraží
 • Řeší se dělení pozemků s ČD
 • Další proces bude zajišťovat TSK, nebo OSI MHMP
 • MČP 20 bude požadovat, aby součástí byl i systém B+R

Zajištění:

 • TSK zadá zpracování studie a projektu a zajistí realizaci za aktivní spolupráce MČP 20
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Severovýchodní komunikační spojení – ulice K Zelenči – Bártlova

(globální cíle 2, 7)

Zdůvodnění:

 • Toto komunikační spojení je zahrnuto v platné ÚPD. Mělo by sloužit ke zlepšení obsluhy tohoto sektoru, včetně nově plánované zástavby- Čertousy, Bílý vrch a tím odlehčit dopravě na Náchodské ulici, zejména na křižovatce Náchodská x Ve žlíbku
 • MČP 20 podporuje postup dle ÚPD. Kapacitní severovýchodní obchvat, navržený v Dopravně inženýrské studii (propojení II/611 – D 10 s mimoúrovňovým křížením dráhy) by byl obtížně realizovatelný, navíc jeho účel není prokázaný

Opatření:

 • MČP 20 požaduje, aby byla zadána Studie proveditelnosti tohoto spojení. Jednání s OSI, OTV proběhlo v 10/2016. Podle výsledků by měla být zadána PD
 • Část trasy bude pravděpodobně vedena po území středočeského kraje. Bude nutné projednání
 • Spojení by mělo sloužit výhradně IAD a MHD (podjezd pod železniční tratí v Bártlově ulici je pro nákladní automobily neprůjezdný)
 • Trasa musí zahrnovat protihluková opatření

Zajištění:

 • Řeší OTV v rámci nové akce
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Stabilní měřící stanice na emise a měření hluku

(globální cíl 7)

Zdůvodnění:

 • Získávaní statistických údajů, ze kterých vyplynou případná nápravná opatření

Opatření:

 • Jedná se o nákladně zařízení Instalaci a provoz by měl zajistit hydrometeorologický ústav

Zajištění:

 • Vedení MČP 20 musí projednat starosta (tka), referent OŽPD

Rekonstrukce ulice Hartenberská

(globální cíle 2, 3, 5)

Zdůvodnění:

 • Komunikace slouží jako spojení HP s D 0/D 11, obchodním centrem Černý most a Prahou 14
 • Současný stav a směrové a výškové vedení nejsou v souladu s intenzitou provozu a jeho bezpečností
 • Bylo dáno doporučení k řešení z důvodu dopravního významu této plánované stavby

Opatření:

 • Komunikace ve správě MHMP. Úpravy bude řešit OTV
 • V současné době má MČP 20 vyjádření ORFD Ing Kaas, že postupují na odbor majetku kvůli výkupu pozemků
 • Po kompletním zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a jejímu předání na TSK, následném projednání a odsouhlasení jak rozsahu stavby, tak nutných financí pro její realizaci včetně výkupu pozemků, bude tato akce zadána do zpracování dalšího stupně projektové dokumentace

Zajištění:

 • Zajišťuje OTV za aktivní spolupráce MČP 20
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Ulice Ve Žlíbku

(globální cíle 3, 5)

Zdůvodnění:

 • Jedná se v měřítku MČP 20 o dopravně významnou komunikaci s poměrně intenzivním provozem

Opatření:

 • V roce 2017 bude provedena souvislá údržba od konečné 141 až po ulici Božanovská
 • Bude proveden bezpečný přechod u křižovatky s ulicí Štverákova včetně umístění čidel a světelnými značkami na upozornění na chodce. Řeší ORFD.
 • Bude rekonstruován přechod pod konečnou bus 141
 • Bude vybudován přechod u ulice V Slavětíně

Zajištění:

 • Komunikace ve správě TSK. MČP 20 bude sledovat
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), investiční referent OHSaI

Podpora MHD

(globální cíl 6)

Zdůvodnění:

 • Obsluha území MČP 20 je převážně na dobré úrovni – železniční stanice, autobusy MHD s vazbou na metro B, regionální doprava
 • Bude nutno zajistit kvalitní obsluhu pro okrajové části a zlepšit vnitřní vazby – úřad MČ, nádraží apod.
 • Problematickým se pro vysoké dopravní intenzity stává příjezd s Chlumecké do HP

Opatření:

 • Zajistit preferenci autobusů MHD na Chlumecké
 • Sledovat potřeby okrajových a rozvojových území

Zajištění:

 • MČP 20 ve spolupráci s ROPID a PČR
 • Akční sledování za MČP 20 starosta (tka), referent OŽPD

Závěr

Plnění cílů těchto Zásad vyžaduje průběžný monitoring a koordinovaný postup po stránce poltické, ekonomické a odborné.

Konkrétní nástroje budou doplněny po projednání v radě/zastupielstvu

Zpracovatelé:

Hana Moravcová

Tamara Spilková

Pavel Rittenauer

Prev Setkání s občany ohledně okruhu 511 a přeložky I/12
Next Hana Moravcová: Chceme, aby případná stavba 511 byla s co nejmenším dopadem pro naše obyvatele

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment