Znovuzrození a pomoc hasičům mi udělalo velkou radost i když to bude ještě dlouhá cesta

Znovuzrození a pomoc hasičům mi udělalo velkou radost i když to bude ještě dlouhá cesta

Miloš Vacek je zastupitelem teprve čtvrtým rokem, nicméně o komunální politiku se zajímá již od devadesátých let, kdy se přestěhoval do Horních Počernic. Trápí ho neúměrná dopravní zátěž naší městské části, velké developerské projekty i špatné zázemí a vybavení našich dobrovolných hasičů.

Kdy jste se začal zajímat o komunální politiku a co vás přimělo kandidovat do zastupitelstva?

V devadesátých letech jsem se přistěhoval do Horních Počernic. Seznámil jsem se s širším okolím a došel k závěru, že okolní vesnice jsou mnohdy v lépe udržované a HP se mi zdají oproti jiným zanedbané. Chodil jsem na veřejná projednávání developerských záměrů a investičních staveb i mimo HP, kde jsem získával další podněty a postřehy v rozdílech, jak se starají jiné samosprávy. Domnívá se, že je zapotřebí tuto situaci v HP začít řešit. Nejhorší je naše situace kolem dopravy narůstající tranzitem dopravy ze středočeského kraje, narůstající vlastní dopravou z nových již realizovaných staveb a tím i zhoršující se životní prostředí v HP. Nedostatečná infrastruktura dlouhodobě nezvládá developerskou výstavbu a k tomu samotné hospodaření vedení radnice HP.

Jaké problémy v Horních Počernicích vás nejvíce trápí?

Strategické chyby z minulosti v řízení HP způsobují dnes řadu problémů, tím ovlivňují i postihují současné obyvatele a jejich kvalitu života.  Za největší strategické chyby v urbanistickém plánování HP považuji rozšíření zastavitelného území na ploše dnešního průmyslového parku, kde se vůbec neřešila samostatná dopravní obslužnost a zejména nezbudování silničního obchvatu HP a samozřejmě s tím souvisí i nehospodárný prodej pozemků, které dříve patřily HP. Pozemky se mohly dlouhodobě pronajímat a každoročně přinášet více peněz do rozpočtu HP. Jako další chybu vidím v privatizaci 6 tisíc bytů v majetku HP. Obec se nemusela zbavovat bytů, bytový fond by nám mohl přinášet

v současnosti nemalé finanční prostředky do rozpočtu a měli bychom i více bytů k dispozici pro naše občany. Prodej budovy mateřské školky v ul. Lhotská soukromému subjektu také považuji za nešťastný krok, i když v té době byl dostatek kapacity pro umístění dětí, ale obec si mohla objekt ponechat na budoucí nárůst dětí.

Nezakoupení pozemků ve sběrném dvoře v době kdy byl již provozován městskou částí byly nabídnuty okolní pozemky Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových cca za 1500,- Kč/ m2.  Tato strategická chyba měla za následek, že obec roky následně platila nájem za nezakoupené pozemky a nakonec je vykoupila v hodnotě za 4500,- Kč /m2.

Stal jsem se sice zastupitelem v roce 2018, ale stále více se cítím být hlavně občanem Horních Počernic a stejně mne trápí rostoucí doprava, na kterou si ztěžují občané. Dnes navíc řada řidičů projíždí oklikami přes obytné zóny a to místní také velmi trápí. Žádné zázračné řešení z hlediska dopravy nikdo nemá a s množstvím stále volných stavebních pozemků, které je ještě možné zastavět, se situace rozhodně nezlepší a bude stále hůř díky stále rostoucí výstavbě i v okolních obcích. Z řady předkládaných materiálů pro zastupitele jsem poznal, že současné vedení úřadu nepostupuje mnohdy s péčí řádného hospodáře, což je jeho zákonná povinnost. Interní směrnice pro vyhlašování poptávkových řízení se často obchází a zakázky v hodnotách do půl milionu se zadávají přímo firmám.

V zanedbání HP vidím především v krácení peněz v rozpočtu na údržbu městské části a nedostatečné vrácení příjmu z nájmu bytového fondu zpět do údržby samotných bytů a tím dochází k dlouhodobému vybydlení bytů. Z nájmů bytů stahuje MČ příliš vysokou částku do rozpočtu MČ Praha 20, i když byty jsou letité. Proto se přistupuje jen k pouhému udržování a opravě technického stavu společných částí domů, tedy se pouze řeší technologické části, které je pronajímatel povinen dle zákona udržovat a revidovat.

Problémy jsou také ve vlastní investiční výstavbě MČ Praha 20. Není zde dostatečná a kvalitní odborná kontrola projektové dokumentace investičních záměrů před výběrem zhotovitele. Není kvalitní nezávislý stavební dozor. Užíváním elektronického stavebního deníku by se zlepšila kontrola našich staveb a nemusely by se luštit nečitelné zápisy stavebních deníků.  Investiční díla přebírá MČ s vadami. Řádně se neuplatňují reklamace vad investičních zakázek u zhotovitelů a upozornění na vady od občanů a zastupitelů se záměrně neberou v úvahu.

Investiční zakázky naší MČ se zkrátka dostatečně nehlídají, nereklamované stavební vady se řeší novými objednávkami nebo vícepracemi opravných prací, smluvní pokuty za porušení smluv a termínů se nevybírají. Naopak! Se stejnými firmami se uzavírají další smlouvy na vícepráce a jiné zakázky a to vše k tíži samotné MČ. Vedení úřadu toto přehlíží a nevyvozuje odpovědnost z  pochybení těchto pracovníků (například park Jizbická – Houslový klíč).  Úřadu chybí vlastní odbor investic, který by veškeré zakázky za městskou část hlídal. Dokumentace investičních záměrů neprochází komisí výstavby a územního rozvoje (KVUR), kde jsou architekti a stavaři, na druhou stranu současné vedení stejně výsledky práce těchto komisí ignoruje a nebere je v potaz. Komise nedostávají žádnou zpětnou vazbu ke svým doporučením.

Psal jste několik článků do Zpravodaje o parku Jizbická – Houslový klíč. Jak se celá věc vyvíjí?

Stále přetrvává neochota reklamovat všechny vady parku Jizbická u projektanta i zhotovitelů díla přesto, že o vadách díla víme. Původní užitná hodnota parku podle projektu se v průběhu jeho realizace snižuje rušením herních prvků a dalšími stavebními změnami. Vše se zkrátka zametá pod koberec! Tak stále čekám na splnění slibu od vedoucího OHSaI, že se podrobně sepíšou všechny reklamace na realizaci parku a budou uplatněny. MČ také obdržela závažné  stížnosti vlastníků nemovitostí pod parkem, nebude-li MČ rychle konat, hrozí nám žaloby na náhrady za poškození soukromého majetku dešťovou vodou z parku. Kolik nás bude ještě dořešení závad v parku Jizbická stát? A zda jsme schopni uplatnit jedinou pokutu za nedodržení smlouvy, to se možná ani nedozvíme.

Měl byste návrh řešení pro dané problémy?

Chce to radikální změnu v přístupu v samosprávě Horních Počernic. Zastupitelé HP by měli považovat svůj mandát jednoznačně za službu občanům, neměli by prosazovat osobní zájmy, zájmy vlastníků pozemků i developerů na výstavbu v HP. Osobní zájmy jsou pak i vidět při prosazování dotací pro vybrané spolky a musí se začít měřit všem stejně. V zákulisí se ale dozvíte, že i v této v podstatě „banální“ záležitosti, funguje lobbing.

Objevují se nátlaky na spolky, které spolupracují se zastupiteli, kteří s vedením radnice nejsou v přízni s tím, že budou mít spolky s dotacemi potíže, což je zcela neoprávněná manipulace s představiteli spolků. Dotace podléhají veřejnému schvalování celého zastupitelstva.

Samospráva by se měla především kvalitně starat o svůj majetek, měly by se prověřit a upravit smlouvy na nebytové prostory v majetku HP a více se konečně začít věnovat výstavbě obecních bytů. Sedm malometrážních bytů stavěné na Náchodské je žalostně málo. Našim hasičům postavit nový objekt, ať mají kvalitní zázemí po celý rok, protože je budeme vždy potřebovat a mnohokrát prokázali prací pro HP, že si ho zaslouží.

Co Vás naopak v Počernicích potěšilo?

Potěšilo mě, že náš nesouhlasu a argumenty podané za MČ v roce 2019 k žádosti o změnu územního plánu pro rozšíření stávajícího provozu „Stáčení a skladování chlornanu sodného“, vyhověl i Magistrát hl. m. Prahy a žádost o změnu územního plánu v září 2019 neschválil. Osobně jsem tuto záležitost řešil s občany v této lokalitě, a tak vím, jaké tam jsou se stáčením chlornanu problémy.

Udělalo mně radost, že se po dlouhých vyjednáváních podařilo prosadit odsvěření mostu „Na Svěcence“ do vlastnictví hl. m. Prahy, které Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 23.1. 2020.

Jsem rád i za vyřešení situace kolem dvou čistíren odpadních vod (ČOV) v Čertousích, kde se dojednalo s Magistrátem hl. m. Prahy, že nebudou zbytečně dvě čističky vedle sebe pouhých 250 m. Tuto situaci jsem tak s občany řešil, obraceli se na nás s dopisy, zda by se v této věci nedalo cokoliv dělat, aby je netrápily dvě čistírny odpadních vod vedle sebe.

Které projekty považujete za zdařilé?

Revitalizace biologických rybníků, kterou realizovaly Lesy hl. města Prahy.

Zajímáte se o místní dobrovolné hasiče. Máte radost, že se podařilo obnovit jejich činnost?

Znovuzrození a pomoc hasičům SDH (Sboru dobrovolných hasičů) Praha Chvaly mi udělalo velkou radost i když to bude ještě dlouhá cesta. Kdyby se hned po volbách 2018 začal řešit  špatný stav hasičů SDH Chvaly byli bychom podstatně dnes dál. Cílená 30-tiletá  záměrná nepodpora ze strany obce vůči třem dlouholetým sborům SDH Svépravice, Horní Počernice a Chvaly v HP měla zá následek zánik dvou tradičních sborů SDH Svépravice a Horní Počernice. Přežil jen SDH Chvaly založený roku 1878.  Máme odpovědnost za pokračování této tradice. Nemile mne překvapilo, že městská část rozprodala před rokem 2010 auta sloužících pro SDH Horních Počernic. Špatný a neomluvitelný krok obce byl také prodej budovy hasičárny na Křovinovém náměstí v roce1996 za 400 tisíc soukromníkovi. V současnosti je nereálné, aby městská část stavěla sama novou hasičárnu bez dotací, které se využily v okolních obcích. Jede o investici v řádech desítek milionů korun a ty naše městská část prozatím nemá k dispozici, ale pozemek bychom si měli připravit. Veškeré volné finanční prostředky jsou nyní alokovány pro výstavbu tělocvičny v Jívanské, i když i ta je dle mého názoru v nedohlednu. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že máme velký společenský dluh vůči hasičům i mnoha generacím rodin hasičů.

Můžete nám objasnit, jaký je rozdíl mezi jednotkou dobrovolných hasičů a sborem dobrovolných hasičů?

SDH Praha Chvaly je samostatný právní a registrovaný subjekt patřící do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), je určen převážně na řešení mimořádných událostí a financovaný z darů.  Dobrovolný hasič může být pouze v jednom spolku SDH.

JPO – jednotku požární ochrany u nás zakládá a financuje MČ Praha 20 s možností dotací z Ministerstva vnitra a Generálního ředitelství HZS ČR a Magistrátu. JPO je subjekt ve kterém mohou působit členové z různých SDH. Členové JPO uzavírají smlouvu se zřizovatelem. JPO jsou zařazeny do několika kategorií podle vybavení, zaškolení hasičů a podle rozsahu působnosti.

Mají dnes naši hasiči již odpovídající techniku pro svou činnost?

Moje první návštěva v garáži MČ, kterou užívá SDH Chvaly byla pro mne velmi špatným překvapením, Objekt měl díry ve střeše, hlavní přívod el. energie byl pouze 16 Amper, bez sociálního zázemí, bez topení, bez stropu garáže a tepelné izolace, desítky let zastaralé technické vybavení hasičů z větší části na vyhození, nebo s propadlou certifikací, hasičská Avie s nefunkčním čerpadlem je spíš na vystavení do muzea. Objekt nebyl napojen na vodu a ani na odpad. Před garáží parkovala osobní auta a kontejnery na tříděný odpad překážely výjezdu Avie. Situace jednotky hasičů v MČ s 16-ti tisíci obyvateli je naprosto tristní. Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se nám postupně podařilo dohodnout a získat od MČ finanční prostředky pro investice do garáže MČ a také se postupně začalo investovat do vybavení SDH Chvaly na předpisové ochranné prostředky a doplňovat technické vybavení. V době Covidu členové SDH Chvaly s minimálními prostředky jezdili osobními auty desinfikovat dětská hřiště a ušetřili MČ značné finanční prostředky. Opravdu velké poděkování členů SDH Satalice, kteří nám nezištně pomáhají a díky jim SDH Chvaly mohl pětkrát jet odčerpávat zatopený park Jizbická – Houslový klíč pomocí plovoucích čerpadel. Většina občanů si všimla činnosti hasičů i jejich účastí na společenských aktivitách pořádných MČ a našimi spolky. Rok po žádost se realizují přípojky vody a kanalizace před garáž hasičů. Mrzí mne, že vedení radnice nesplnilo dosud slib na založení JPO od 1. 1. 2022 v MČ Praha 20, přesto, že tomu opravdu vůbec nic nebrání.

Prev Sobotní Den dětí
Next Závazné stanovisko EIA k záměru "Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy"