Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Přeúčelování dvou magistrátních dotací

1) Částku 994 909 Kč určenou na chodníky v ulicích Náchodská a Otovická nebylo možné dočerpat, protože připravovaný úsek rekonstrukce chodníku u ulice Otovická nebylo možno realizovat v rozsahu pravomocného stavebního povolení z důvodu jeho kolize s plánovanou trasou cyklomagistrály (změna trasy a konstrukce povrchu). Městská část proto požádala MHMP o změnu účelu této ponechané dotace opět na rekonstrukci chodníků, ale v ulici Chodovická. Jedná se o oboustranný chodník v ulici Chodovická se zaústěním do ulice Náchodská. V případě schválení změny účelu použití dotace bude na akci v letošním roce zpracována projektová dokumentace pro projednání ve společném územním a stavebním řízení a dokumentace realizační (pro výběr zhotovitele). Vzhledem k tomu, že konstrukčně a technologicky se jedná o povrchy ze zámkové dlažby, je reálné i provedení stavby ještě do konce letošního roku.

2) S ohledem na to, že se dosud nepodařilo uzavřít kupní smlouvu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu 41/48 k pozemkům ve Chvalském lomu, požádala městská část o změnu účelu dotace (ve výši 2 736 600 Kč) – nově na výkup pozemku parc. č. 5/2 pro stavbu denního stacionáře pro seniory na pozemcích parc. č. 5/1 a 5/2 v Horních Počernicích. Městská část má zpracovanou studii stacionáře a po výkupu chybějícího pozemku lze na základě této studie vypsat zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Odpisové plány

Rada městské části schválila odpisové plány pro jednotlivé příspěvkové organizace – základní a mateřské školy, DDM, Chvalský zámek, Kulturní centrum Horní Počernice i Místní veřejnou knihovnu Horní Počernice.

Odpovědnost zastupitelů

Rada městské části schválila smlouvu o pojištění odpovědnosti zastupitelů – v celkové hodnotě 10 972 Kč. Limit pojistného plnění činí 5 000 000 Kč.

Dary na činnost Klubu seniorů a Svazu postižených civilizačními chorobami

Rada městské části schválila dar na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Horní Počernice ve výši 25 000 Kč, stejnou částkou podarovala Klub seniorů Horní Počernice, z. s.

Majetek

Prodej pozemků Správě železnic

Rada městské části souhlasila s prodejem 5 pozemků Správě železnic, státní organizaci, za celkovou kupní cenu ve výši 4 673 124 Kč. A to z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby ,,Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, na kterou bylo dne 12. 12. 2016 vydáno Odborem výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9, územní rozhodnutí. Městská část může prodejem pozemků parc. č. 169/13, parc. č. 3892/3, parc. č. 3953/2, parc. č. 3987/3, parc.č. 4066/2 a parc. č. 4489/9 získat do svého rozpočtu částku 4 673 124 Kč. Dle vyjádření Odboru hospodářské správy a investic se jedná o pozemky podél železniční trati, v jejím ochranném pásmu, které nejsou pro MČ smysluplně využitelné. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Investice

Rozšíření kapacity DDM

Rada městské části schválila dne 6. května výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření kapacity DDM v hospodářském pavilonu objektu MŠ Ratibořická č. p. 2299 Horní Počernice“. V případě uzavření smluvního vztahu by nabídková cena (4 043 885,64 Kč včetně DPH) měla být o více než 2 mil. Kč nižší, než objem finančních prostředků, který měla městská část na tuto investici alokován.

Legislativa

Zástupci všech stran získají přístup na jednání RMČ

Rada na svém jednání dne 29. dubna schválila změnu jednacího řádu. Na každém jednání rady bude po schválení programu pravidelně zařazen bod, v němž se povede obecná rozprava k bodům, které budou na tomto jednání projednávány. Každá z volebních stran má právo, aby se tohoto bodu účastnil jeden její zástupce (případně jeho náhradník), jehož si předem určí. Zástupcem volební strany musí být zastupitel – tato osoba obdrží návrh programu jednání rady a obdržet může i důvodové zprávy k jednotlivým tiskům. Zda důvodové zprávy obdrží, záleží na předkladatelích příslušných materiálů.

 

Vilém Čáp, 1. místostarosta

Prev Stojí ve vaší ulici bezprizorně vrak automobilu? Zabírá zbytečně parkovací místo?
Next Pro matky s dětmi v nouzi se otevírá nová střecha nad hlavou