Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Dotace pro PO na „koronavirové výdaje“

Rada městské části poskytla svým základním a mateřským školám, DDM, Chvalskému zámku, knihovně a Kulturnímu centru HP účelové dotace na prevenci vůči koronaviru, a to v celkové částce 476 tis. Kč. Prostředky byly určeny např. na generátory ozonu, desinfekci, infračervené bezkontaktní teploměry nebo na pořízení zařízení pro distanční výuku. Finance byly poskytnuty z dotace z hl. m. Prahy.

Přesun 0,9 mil. Kč na vybavení Parku Houslový klíč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 jsou alokované vlastní prostředky na investiční akci Park Houslový klíč ve výši 110,0 tis. Kč. S ohledem na to, že na II. etapu projektu (kompletní vybavení parku herními prvky, relaxační zónou a mobiliářem s předpokládanými náklady ve výši cca 17 mil. Kč) nejsou v rozpočtu dostatečné finanční prostředky, převedla RMČ částku 900 tis. z jiných zdrojů, aby bylo možné do parku umístit alespoň lavičky a odpadkové koše.

Schválení účetních závěrek a rozdělení hospodářského výsledku PO

Radní městské části schválili účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku svým základním a mateřským školám, DDM, Chvalskému zámku, knihovně a Kulturnímu centru HP. Rada ve všech případech respektovala požadavky ředitelů těchto institucí. S ohledem na to, že některé žádosti byly podány před vyhlášením nouzového stavu, poskytli jsme ředitelům PO možnost své původní návrhy upravit, čehož někteří skutečně využili.

Dotace 2020

Od 26. května přijímá Úřad městské části Praha 20 žádosti o individuální dotace dle zásad schválených zastupitelstvem. První finanční prostředky rozdělovala rada městské části v pátek 12. června, dalším žádostem vyhovělo zastupitelstvo 22. června. Děkuji všem členům komisí i úředníkům městské části za pomoc při procesu schvalování jednotlivých žádostí.

 

Majetek

Odsvěření komunikací navazujících na most Na Svěcence

Na základě dopisu generálního ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s. požádala městská část o odsvěření komunikací navazujících na most Na Svěcence, v rozsahu úseku komunikace Na Svěcence, Do Svépravic, dle optimalizace oblastního správce s propojením mostu na síť komunikací ve správě TSK, a. s. spojujících naší městskou část a Dolní Počernice. V případě úspěchu dojde k významné úspoře výdajů při údržbě komunikace, městská část pak nebude muset hradit ani rekonstrukce těchto úseků komunikací.

Prodej majetku

Zastupitelé schválili na svém jednání dne 25. května prodeje několika pozemků městské části (především z důvodu jejich nepotřebnosti nebo z důvodu potřeby sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou) v celkové výši 5 475 tis. Kč. Transakcí s nejvyšší hodnotou je prodej několika pozemků Správě železnic, státní organizaci za celkovou kupní cenu ve výši 4 673 tis. Kč z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)“.

Žádost o svěření „Pepinova pole“

Zastupitelé schválili podání žádosti na hl. m. Prahu ve věci svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 o výměře 14 683 m2, druh pozemku – orná půda v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20. V dané věci již proběhlo jednání s ředitelem Odboru evidence majetku MHMP Ing. Martinem Kubelkou, Ph.D.

Odpuštění nájemného v podnikatelských prostorách

Rada městské části rozhodla (s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. března 2020) o odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání za měsíce duben a květen 2020. Dopad do rozpočtu bude činit maximálně 260 tis. Kč.

Kultura

Výroční zprávy kulturních institucí

Rada městské části projednala výroční zprávy Chvalského zámku, Kulturního centra Horní Počernice a Knihovny Horní Počernice.

7. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech

Rada městské části schválila poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly ve výši 50 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání tohoto hudebního festivalu. Festival zaštítí pan starosta Petr Měšťan.

Úhrady testů na Covid-19 pro účinkující divadelní soubory

Rada městské části schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 100 tis. Kč za účelem úhrady testů na Covid-19 pro divadelní soubory, které budou účinkovat v období června 2020 v 8 divadelních představeních v Přírodním divadle Dády Stoklasy. Finance byly opět poskytnuty z dotace z hl. m. Prahy.

Kalendář akcí

Kalendář akcí na webu městské části plánujeme rozšířit o pozvánky na akce spolků a jiných aktivních občanů. Bližší podmínky představíme na webu městské části.

 

Vilém Čáp, I. místostarosta

Prev Letní soutěž má první výherkyni
Next VYDÁVÁNÍ LOVECKÝCH A RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ 16. 7. A 17. 7. 2020