Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

Finance

Významné prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy

Městská část zapojila do svého rozpočtu v průběhu dubna 2020 mj. následující vstřícné prostředky z pražského magistrátu:

1) 6 100 tis. Kč na provozování sběrného dvora;

2) 39 528 tis. Kč nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ poskytnuty k čerpání v letech 2019 a letech předchozích – cca 11 675 tis. Kč je určeno na Park Houslový klíč; 1 000 tis. Kč na sportovní hřiště V Lukách; 5 000 tis. Kč na modernizaci venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická a 14 969 tis. Kč putuje na půdní vestavbu ZŠ Spojenců;

3) 4 685 tis. Kč na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru;

4) 5 000 tis. Kč na akci „Rozšíření kapacity DDM“.

Ihned po zapojení výše uvedených prostředků do rozpočtu byla na půdní vestavbu ZŠ Spojenců a na projekt rozšíření kapacity DDM vypsána příslušná výběrová řízení. S ohledem na to, že všechny výše uvedené prostředky pro městskou část byly schváleny ZHMP v průběhu března, ale fakticky je bylo možné do našeho rozpočtu zapojit až v průběhu dubna, kryla městská část výdaje spojené s koronavirem a na činnost sběrného dvora dočasně ze svých finančních prostředků – za tímto účelem realizovala příslušná rozpočtová opatření. Jejich návrhy byly (před jejich vlastním schválením) vždy zaslány členům ZMČ a finančního výboru ZMČ.

money-2696234_1920

Další ekonomická opatření – koronavirus

1) Od pátku 20. března zasílají všechny příspěvkové organizace městské části (školy, školky, DDM, zámek, divadlo a knihovna) na úřad městské části informace o dopadu vládních opatření na jejich rozpočet – data sledujeme a průběžně vyhodnocujeme.

2) Vedoucí všech odborů úřadu vyčíslili a strukturovali možné úspory ve svých rozpočtových kapitolách, které je možné učinit pro případ, že by nastala situace, kdy by bylo nutné tvořit větší nespecifikovanou rozpočtovou rezervu.

Vedle toho městská část disponuje dostatkem finančních prostředků pro zajištění chodu úřadu i svých příspěvkových organizací.

Zrušení daru na VETERANPARTY 2020

S ohledem na sdělení pořadatelů, že v tomto roce se tato tradiční akce neuskuteční, zrušila rada městské části příslušný dar, který měl krýt výdaje spojené s touto akcí. Zrušení akce je dalším smutným důsledkem opatření vlády realizovaných v souvislosti s koronavirem. Dle sdělení pořadatelů se VETERANPARTY uskuteční opět v dubnu příštího roku.

Majetek

Nájmy za pronájmy komerčních nebytových prostor

Rada městské části souhlasila 1. dubna s tím, že jako pronajímatel nebude účtovat nájemcům prostor sloužících k podnikání úroky z prodlení či jiné smluvní sankce za případné opožděné úhrady nájemného a záloh na služby, které souvisejí s užíváním takových pronajatých prostor za období od 3/2020 do 5/2020. Z tohoto důvodu nebude přistupovat ani k výpovědím příslušných smluv, a to po dobu od vyhlášení nouzového stavu, na základě unesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020, č. 194 – z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících, do 31. srpna 2020, přičemž toto usnesení se nevztahuje na subjekty, které jsou s MČ v soudním sporu týkajícím se užívání majetku.

Rada zároveň uložila místostarostce pro podporu podnikání Evě Alexové oslovit všechny nájemce komerčních nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 20 s cílem zjistit návrhy případných ekonomických opatření (včetně konkrétního vyčíslení dopadu antikoronavirových opatření na jejich ekonomickou situaci) s tím, že RMČ Praha 20 jejich žádosti posoudí.

Nájmy bytů ve svěřené správě městské části

Rada městské části uložila 1. dubna Odboru hospodářské správy a investic předložit RMČ informaci o úhradách nájemného za březen, duben a květen 2020.

Předání mostu „Na Svěcence“ do správy hl. m. Prahy

Na základě mé intervence zaslala TSK hl. m. Prahy na pražský magistrát své stanovisko ohledně fyzického převzetí mostu „Na Svěcence“. Po ukončení antikoronavirových opatření tak faktickému předání mostu nic nebrání. Tvrzení, že „předání mostu městu bylo dávno vyřešené“ je iluzorní.

 

Legislativa

Sběrný dvůr

V prvním dubnovém týdnu proběhlo jednání s majitelem pozemku, který si městská část v minulosti pronajímala za účelem provozování části sběrného dvora. V jednání budeme pokračovat i nadále s cílem nalézt nejoptimálnější řešení současné situace.

Doprava na Chvalech – pracovní skupina

Rada městské části ustanovila pracovní skupinu za účelem stanovení podmínek pro zpracování ověřovací studie k řešení dopravní situace v oblasti Chval.

 

HPZ

Bezplatná inzerce pro podnikatele

Rada městské části umožnila podnikatelům, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Horních Počernicích, bezplatnou inzerci v tomto čísle Zpravodaje –  v rozsahu 1/16 A4. Vedle této inzerce připravuje městská část také katalog firem, který bude vycházet každoročně, bližší informace zveřejníme na webu a Facebooku městské části.

 

Za vedení městské části: Vilém Čáp, 1. místostarosta

Prev Nemůžeme dopustit, aby se z Počernic stalo jedno velké parkoviště
Next Do DoMu