Způsob zapojení drobných podnikatelů do systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Způsob zapojení drobných podnikatelů do systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Povinností právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání (původci odpadů), při jejichž činnosti vznikají odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zajistit přednostně využití odpadů, odpady třídit, odkládat do sběrných nádob a předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. K jednotlivým odpadům je nutné vést průběžnou evidenci, mít uzavřenou smlouvu se svozovou oprávněnou společností nebo mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu. Původci odpadu jsou i živnostníci (kadeřnice, malý obchod, účetní, kavárna, trafika a pod). Tito původci odpadu, který je zařazen do Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu mohou zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha a to formou smlouvy s městem. Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tyto služby.

garbage-can-1423840_960_720

Ještě v loňském roce bylo možno za úhradu využívat stanoviště na tříděný odpad (barevné kontejnery v ulicích) zapojením se do tohoto systému. V současné době je z důvodu častého extrémního zneužívání těchto veřejných stanovišť živnostníky možnost zapojení do systému města pouze formou samostatných nádob. V případě, že doložením podkladů prokazujících, že z prostorových důvodů není možné uložit v dané provozovně či objektu sběrné nádoby, je umožněn doplňkový pytlový sběr.

Využívání barevných kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny v ulicích a jsou určeny pouze pro fyzické osoby nebo nezajištěním využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem, může být původci odpadů udělena pokuta až 300 000 Kč.

V případě zájmu o zapojení do systému města je nejdříve nutné kontaktovat svozovou společnost, která na daném území provádí svoz směsného a tříděného komunálního odpadu. Na základě své prováděné činnosti v souladu s požadavky MHMP provést výběr komodit, objemu nádob a frekvenci svozu. Uzavřít smlouvu s příslušnou svozovou společností, která obsahuje informace o svozových dnech a časech, úhradu za službu.

Podmínky pro zapojení do systému určuje hl. m. Praha a řídí se Metodickým pokynem pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce http://portalzp.praha.eu/public/36/df/74/2349653_726870_Metodika_zivnost_22_11_2016.pdf , ve kterém je přiložen aktuální ceník pro jednotlivé komodity odpadů. Metodika také obsahuje tabulku doporučených komodit dle kategorie činností, které je zájemce povinen akceptovat. Objem a frekvenci nádob si každý zájemce o zapojení nastaví dle produkovaného množství odpadu. Metodika také obsahuje kontaktní místa svozových společností, vzor smlouvy mezi původcem odpadů a hl. m. Prahou.

Veškeré informace o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl.m. Praha je možné získat na kontaktních místech svozových společností:

AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., tel.: 800 118 800, ave@ave.cz, www.ave.cz

Prev Sobotní hon
Next Zasedání zastupitelstva

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment