Zrušení oznámení umístění včelstev

Zrušení oznámení umístění včelstev

Odbor životního prostředí a dopravy sděluje, že pro chovatele včel byla zrušena administrativní povinnost tj. oznámení umístění včelstev a počtu včelstev na obecní úřady každoročně do konce února.

animals-2671825_960_720

K této změně níže přikládáme vyjádření odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství:

 

Ministerstvo zemědělství již od roku 2015 aktivně připravovalo zásadní změnu

v evidenci včelstev. Podnětem pro tuto změnu se stal požadavek ze strany zemědělců

na získání efektivního přehledu o umístěných včelstvech v krajině, a to z důvodu jejich

ochrany při aplikaci postřiků. Původní administrativní povinnost pro chovatele včel,

  1. oznámení umístění včelstev a počtu včelstev na obecní úřady, byla zrušena. Důvodem

bylo především snížení administrativní náročnosti vůči chovatelům včel, ale současně tento

systém nebyl již dostatečně pružný a v mnohých případech i nefunkční.

Základem získání přehledu o včelstev v krajině pro potřeby zemědělců, je evidence

vedená v Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradišťko, (dále jen ČMSCH, a. s.),

a to podle ustanovení § 23 (Povinnost chovatelů) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění

a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 80 (Hlášení počtu včelstev

a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku) a následných ustanovení vyhlášky

č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence

hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů,

dále jen „vyhláška“. Tato povinnost stanovená plemenářským zákonem pro chovatele včel

je současně zahrnuta v ustanovení § 51 odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské

péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o rostlinolékařské péči“). Správně uvedené informace ČMSCH, a. s., a to jak o osobě

chovatele, včetně kontaktů, tak i umístění včelstev v krajině, jsou klíčové údaje v této

databázi.

Stanoviště, které bude chovatel včel využívat pro kočování se včelstvy, je nové místo

– lokalita, která bude zavedená v evidenci ČMSCH, a. s., a to na základě hlášení chovatele

včel. Hlášení lze podat i v průběhu roku a současně lze touto formou zrušit již nevyužívaná

stanoviště (§ 80a vyhlášky).

10038/2018-MZE-16232 2

Příslušný zemědělců, resp. profesionální uživatel, podle zákona o rostlinolékařské

péči, má za povinnost podle ustanovení § 51 odst. 2 „zjistit prostřednictvím evidence

hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona

o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice

pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením

aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku“.

Ministerstvo zemědělství v současné době má již připravenou aplikaci, která umožní

profesionálnímu uživateli zjistit, a to podle aktuálních informací z databáze ČMSCH, a. s.,

prostřednictvím systému LPIS, rozmístění včelstev v daném území v okruhu 5 km od dílů

půdního bloku, který chce ošetřit postřikem. Tato aplikace je v současné době v testovacím

provozu a 8. března tohoto roku bude spuštěna do praktického provozu.

Mohu Vám potvrdit, že se jedná o velice přehlednou a efektivní aplikaci odpovídající

požadavkům, a to jak ze strany zemědělců, tak i ochrany včel. Vzhledem k tomu, že se

nejedná o malé množství údajů, je důležité, aby především ze strany farmářů byla plněna

zákonná povinnost a ze strany chovatelů včel vstřícnost ke vzájemné komunikaci. Ochrana

včel je prioritou obou zájmových skupin, protože chov včel je významným přínosem jak pro

zemědělce, tak pro chovatele včel, ale i celou společnost.

 

OŽPD, Ing. Magda Svojanovská

Prev Excel pro mírně/středně pokročilé s hlídáním dětí
Next Informační zpravodaj PID č. 03/2018