ZVEŘEJNĚN UPRAVENÝ NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU

Dne 26. 4. oznámil Magistrát hlavního města Prahy veřejnou vyhláškou termíny konání dvou veřejných projednání návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) a současně byl i tento návrh zveřejněn.

Veřejná projednání se budou konat dne 30. 5. od 9.00 hod. a dne 23. 6. od 9.00 hod. v sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2. V případě naplnění kapacity sálu v CAMP bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference i do sálu Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2, který bude pro tyto účely k dispozici. Současně budou veřejná projednání dostupná on-line i na níže uvedených internetových adresách:

Veřejné projednání dne 30. 5.: https://vimeo.com/701594273.

Veřejné projednání dne 23. 6.: https://vimeo.com/701595226.

 

Stanoviska, připomínky a námitky k vystavenému návrhu Metropolitního plánu je možné uplatnit do 30. 6. 2022 včetně.

Zveřejněný návrh Metropolitního plánu, upravený na základě připomínek ke společnému jednání, je dostupný na adrese: https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/MPP/verejne_projednani.html.

K prohlížení upraveného návrhu lze také využít webové aplikace na adrese: https://plan.praha.eu/, k čemuž je třeba podotknout, že se ale nejedná o oficiální verzi pro projednání.

 

Připomínky k návrhu územního plánu může podat každý a to k jeho libovolné části. Námitku mohou podat ale pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Podání připomínky musí splňovat náležitosti podle správního řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pořizovatel doporučuje k podání stanoviska, připomínky a námitky využít připomínkovací aplikaci Metropolitního plánu, kterou naleznete na odkazu níže, případně na stránkách Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy v sekci Metropolitní plán: https://www.portalprazana.cz/pripominkovani-mpp.

Tento způsob podání ale není povinný. Pro přípravu písemného podání je možné využít průvodce podáním připomínky na adrese https://pmpp.praha.eu/alternativa.

K projednání a schválení připomínek za MČ Praha 20 se plánuje svolat jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 na 20. 6. od 15.00 hodin. K námětům připomínek za MČ Praha 20 byla pro občany MČ Praha 20 zřízena speciální e-mailová adresa: metropolitni-plan@pocernice.cz (neslouží k podání individuálních připomínek pořizovateli).

Richard Měšťan, vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

 

Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje MHMP. Následně mohou nastat dvě varianty – pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude Metropolitní plán v upravené podobě předložen Radě hlavního města a Zastupitelstvu ke schválení, a to v průběhu roku 2023. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho měněným částem.

 

Prev Promítání a beseda k filmu: Příběh tantry
Next Čarodějnice ve školce